Delreform av diskrimineringslagen

OM013:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Målet är att bereda behövliga ändringar i diskrimineringslagen, lagen om diskrimineringsombudsmannen och lagen om diskriminerings - och jämställdhetsnämnden. Dessutom är målet att granska behovet av att ändra författningarna om diskriminering i arbetslivet.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM013:00/2021

Ärendenummer VN/3528/2021

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 4.6.2021 – 20.12.2022

Datum för tillsättande 4.6.2021

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Strategiset kokonaisuudet Utvecklingen av rättstaten

Strategiset kokonaisuudet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Tavoite Utbildning skapar jämställdhet och jämlikhet i samhället

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av diskrimineringslagen och till lagar som har samband med den

Riksdagens svar EV 189/2022

Syftet med denna proposition är att bereda nödvändiga förändringar i diskrimineringslagen, lagen om diskrimineringsombudsmannen och lagen om diskriminerings- och jämställdhetsnämnden. Dessutom är syftet att granska behovet av att förändra bestämmelserna som gäller diskriminering i arbetslivet.

Ansvarig ministerMinister för nordiskt samarbete och jämställdhet Blomqvist

KontaktpersonCorinna Tammenmaa, justitieministeriet

Ytterligare uppgifter

  • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

  • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Jasmiina Jokinen, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 150 078
[email protected]

Mål och resultat

Den gällande lagstiftningen uppdateras så att målet är en tydligare och mer fungerande lagstiftning som främjar människors jämlikhet och förebygger diskriminering.

Sammandrag

Målet är att bereda behövliga ändringar i diskrimineringslagen, lagen om diskrimineringsombudsmannen och lagen om diskriminerings - och jämställdhetsnämnden. Dessutom är målet att granska behovet av att ändra författningarna om diskriminering i arbetslivet.

Utgångspunkter

Enligt regeringsprogrammet punkt 3.3.1 Utvecklingen av rättsstaten skrivs att en delreform av diskrimineringslagen kommer att genomföras under regeringsperioden.
Dessutom har det i punkt 3.7 skrivits in att jämställdhets- och likabehandlingsplanerna på de olika utbildningsstadierna blir förpliktande. Det ska föreskrivas att jämställdhets- och likabehandlingsplanerna är förpliktande också inom småbarnspedagogiken. Genom ändringen av diskrimineringslagen genomförs regeringsprogrammets föresats om likabehandlingsplaner.

Justitieminsteriets pressmeddelande: https://oikeusministerio.fi/sv/-/reform-av-diskrimineringslagen

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.