Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i partilagen

OM021:00/2019 Lagstiftningsprojekt

I denna proposition föreslås att partilagen ändras så att en ansökan om registrering av en förening i partiregistret i fortsättningen ska kunna göras även i justitieministeriets webbtjänst. Samtidigt görs det möjligt att på elektronisk väg samla in de stödförklaringar som krävs för registrering av ett parti.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM021:00/2019

Ärendenummer VN/1680/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av 3 § i partilagen
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 19.5.2020
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 10/2020
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 36/2020
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 127/2020

I propositionen föreslås det att partilagen ändras så att en ansökan om registrering av en förening i partiregistret i fortsättningen också ska kunna göras i justitieministeriets webbtjänst. Samtidigt blir det möjligt att på elektronisk väg samla in de stödförklaringar som krävs för registrering av ett parti.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2020

Kontaktperson
Laura Nurminen, Erityisasiantuntija
tel. +358 50 471 8391
[email protected]

Kontaktperson
Anna Saarela, Hallitussihteeri
tel. +358 50 435 0626
[email protected]

Mål och resultat

I propositionen föreslås att partilagen ändras så att ansökan om registrering som parti parallellt med det nuvarande manuella förfarandet även kan göras elektroniskt i justitieministeriets webbtjänst. Samtidigt görs det möjligt att på elektronisk väg samla in de stödförklaringar som krävs för registreringen av ett parti. Justitieministeriet utarbetar för detta syfte en allmänt tillgänglig webbtjänst på internet där en förening som vill bli upptagen i partiregistret med hjälp av stark autentisering på elektronisk väg kan samla in de 5 000 stödförklaringar som anges i partilagen. Användningen av tjänsten skulle vara kostnadsfri.

Samtidigt föreslås ändringar i registreringsförfarandet som gäller både elektroniska ansökningar och registreringsansökningar som gjorts i pappersform. Föreningens bemyndigade ombud gör en registreringsansökan och bifogar de bilagor som anges i 3 § 1 mom. 1–3 punkten i partilagen: ett utdrag ur föreningsregistret, en officiellt styrkt kopia av gällande stadgar och det allmänna programmet. Justitieministeriet granskar och godkänner bilagorna och meddelar sitt godkännande till föreningens ombud. Om föreningen trots kompletteringsbegäran inte sänder in de bilagor som krävs, fattar justitieministeriet ett överklagbart förvaltningsbeslut om avslag på registreringen. Först efter justitieministeriets godkännande kan föreningen börja samla in stödförklaringar. Det föreslås att tiden för insamling av stödförklaringar förkortas från ett år till sex månader.

Sammandrag

I denna proposition föreslås att partilagen ändras så att en ansökan om registrering av en förening i partiregistret i fortsättningen ska kunna göras även i justitieministeriets webbtjänst. Samtidigt görs det möjligt att på elektronisk väg samla in de stödförklaringar som krävs för registrering av ett parti.

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.