Arbetsgrupp för främjande av medlingsverksamhet

Arbetsgrupp för främjande av medlingsverksamhet

OM028:00/2020 Organ

Inom justitieministeriets förvaltningsområde kartlägger man nuläget, de befintliga strukturerna och lagstiftningens verkningsfullhet i fråga om medlingen och alternativa metoder för konfliktlösning. Syftet är att utveckla medlingsverksamheten och främja användningen av medling. Arbetet ska organiseras av en arbetsgrupp som tillsattes av justitieministeriet den 1 mars 2020.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM028:00/2020

Ärendenummer VN/2924/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 1.3.2020 – 30.4.2023

Datum för tillsättande 3.3.2020

Typ av organ Arbetsgrupp

Mål och resultat

Den av justitieministeriet tillsatta arbetsgruppen har till uppgift att

1. Kartlägga nuläget, strukturerna och eventuella lagstiftningsbehov och andra utvecklingsbehov i fråga om medlingen samt alternativa metoder för konfliktlösning inom justitieministeriets förvaltningsområde.
2. Främja en utvidgning av tillämpningsområdet för medlingsverksamheten och utveckla verksamhetens kvalitet.
3. Utreda behovet av en nationell samordning av medlingsverksamheten.
4. Bedöma om användningen av medling vid våld i nära relationer ska fortsätta.
5. Utreda om man kan utnyttja digitaliseringen för att utveckla medlingsförfarandena.

För att främja användningen av medling och andra metoder för konfliktlösning ska arbetsgruppen beakta de utvecklingsförslag som ges i rapporten från det LEAN-projekt som har utvärderat rättskedjan. Man ska också beakta resultaten av statsrådets pågående TEAS-forskningsprojekt.

Sammandrag

Inom justitieministeriets förvaltningsområde kartlägger man nuläget, de befintliga strukturerna och lagstiftningens verkningsfullhet i fråga om medlingen och alternativa metoder för konfliktlösning. Syftet är att utveckla medlingsverksamheten och främja användningen av medling. Arbetet ska organiseras av en arbetsgrupp som tillsattes av justitieministeriet den 1 mars 2020.

Utgångspunkter

För att kunna utveckla medlingsverksamheten anser man inom justitieministeriets förvaltningsområde att det behövs en kartläggning av nuläget, de befintliga strukturerna och lagstiftningens verkningsfullhet i fråga om medlingen och av alternativa metoder för konfliktlösning. Man vill även främja användningen av medling.

Olika former av medling används inom nästan alla förvaltningsområden. Fältet för medlingsverksamhet är dock mycket splittrat och synergieffekterna har inte kunnat utnyttjas, även om de grundläggande metoderna för medling ofta är av samma slag. Utbildningen som ges till medlare är inte tillräckligt enhetlig. Det finns skäl att utreda behovet av en nationell samordning av medlingsverksamheten. Det LEAN-projekt som utvärderade rättskedjan (Tolvanen 2019) föreslog i sin rapport metoder för att kunna öka användningen av medling i straffprocesserna.

Lagen om medling vid brott och i vissa tvister (1015/2005) trädde i kraft i början av 2006. Den allmänna ledningen, styrningen och tillsynen vid brott och tvister hör till social- och hälsovårdsministeriet (SHM). Institutet för hälsa och välfärd (THL) har från och med 2016 ansvarat för anordnandet av tjänsterna. JM tillsammans med SHM och THL inleder ett särskilt projekt för att utreda möjligheten att överföra medlingen till justitieministeriets förvaltningsområde när det gäller brott och vissa tvistemål.

Mer om ämnet

Ministerarbetsgrupp: användningen av medling stärks

JM Pressmeddelande 28.5.2020 13.02