Verksamhetsmodellen E-panelen till stöd för barns och ungas deltagande på nätet

Plattformen E-panelen för digitalt deltagande, verksamhetsmodellen för stöd till barns och ungas deltagande på nätet samt genomförandet av E-panelen

OM054:00/2022 Projekt

I projektet utvecklas verksamhetsmodellen E-panelen för att stödja barns och ungas deltagande i det samhälleliga beslutsfattandet. Avsikten är att öka interaktionen mellan personer av olika ålder och bakgrund och genom detta förbättra beslutsfattandet samt öka partnerskapet mellan statsförvaltningen, olika organisationer och forskningen.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM054:00/2022

Ärendenummer VN/10816/2022

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 11.5.2022 – 31.3.2024

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Tavoite Demokratin, delaktigheten och förtroendet för samhällsinstitutionerna förstärks

Mål och resultat

Syftet med projektet är att
1) bygga upp en kanal för digitalt deltagande (”E-panelen”) som ger personer under 29 år en jämlik möjlighet att vara delaktiga och göra sin röst hörd i olika samhällsfrågor,
2) skapa en verksamhetsmodell som stärker barns och ungas möjligheter att vara delaktiga på ett jämlikt sätt och ökar interaktionen mellan personer av olika ålder och bakgrund och genom detta förbättra beslutsfattandet samt
3) utveckla ett koncept som ökar partnerskapet mellan förvaltningen, olika organisationer och forskningen.

Projektet möter också behovet att hitta barn och unga i en utsatt ställning och göra dem mera delaktiga i samhället. Avsikten är att ytterligare utveckla forskningsprojektet ALL YOUTH vid Tammerfors universitet genom att utveckla konceptet med E-panelen i partnerskap mellan förvaltningen, olika organisationer och forskningen.

Sammandrag

I projektet utvecklas verksamhetsmodellen E-panelen för att stödja barns och ungas deltagande i det samhälleliga beslutsfattandet. Avsikten är att öka interaktionen mellan personer av olika ålder och bakgrund och genom detta förbättra beslutsfattandet samt öka partnerskapet mellan statsförvaltningen, olika organisationer och forskningen.

Utgångspunkter

Bakgrunden till partnerskapsprojektet är statsminister Sanna Marins regeringsprogram, där det står att demokratifostran och ungas delaktighet och skyldigheten att höra unga ska stärkas, att barns och ungas färdigheter i att påverka i sin närmaste omgivning och i större omfattning i samhället ska stödjas, och att deras delaktighet och aktivitet i samhället ska främjas med digitala medel. Det nationella demokratiprogrammet, den nationella barnstrategin och det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och –politik innehåller riktlinjer för åtgärder som stärker barns och ungas delaktighet i enlighet med regeringsprogrammet.

Forskningsprojektet ALL YOUTH finansieras av rådet för strategisk forskning vid Tammerfors universitet, Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet. I projektet har man utvecklat en prototyp för en e-tjänst (”E-panelen”) som stöder kommunikation om olika samhällsfrågor mellan 16–25-åringar och tjänstemän (till exempel lagberedare). Utifrån den prototyp som utvecklats i forskningsprojektet ALL YOUTH håller justitieministeriet på att i anslutning till sina webbtjänster för demokrati bygga upp en kanal för digital delaktighet. Kanalen ska ge alla som är yngre än 29 en jämlik möjlighet att vara delaktiga och föra fram sina synpunkter i olika samhällsfrågor.

Mer om ämnet