Förslag som ett direktiv från Europaparlamentet och rådet om ändring av direktiv 2009/18/EG om grundläggande principer för utredning av olyckor i sjötransportsektorn

OM065:00/2023 Projekt

Kommissionen lämnade den 1 juni 2023 ett så kallat sjöfartspaket, varav en del är förslag (COM(2023) 270 final) som ett direktiv från Europaparlamentet och rådet om ändring av direktiv 2009/18/EG om grundläggande principer för utredning av olyckor i sjötransportsektorn (direktivet om utredning av olyckor i sjötransportsektorn).

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM065:00/2023

Ärendenummer VN/22654/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 1.6.2023 – 31.12.2024

Datum för tillsättande

Kontaktperson
Veli-Pekka Hautamäki, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 292
[email protected]

Mål och resultat

Sjöfartspaket består av förslag till översyn av fem rättsakter i syfte att modernisera EU:s regler om sjösäkerhet och förhindrande av föroreningar förorsakade av fartyg och säkerställa att EU har behövliga verktyg för att främja ren och modern sjöfart. Syftet med sjöfartspaketet är att se till att EU:s sjöfartssektor är ändamålsenlig och att de mål som uppställts för den uppnås. Sammantaget utgör dessa förslag en grund för att få till stånd en effektiv, hållbar och säker sjöfart och sjötransport i och utanför EU:s vatten, till förmån för allmänheten, kustsamhällen, havsmiljön och friska hav.

Syftet med direktivet om utredning av olyckor i sjötransportsektorn som ska ändras enligt förslaget är att skapa ramar för utredning av olyckor i sjötransportsektorn och därigenom för-bättra sjösäkerheten och skydda den marina miljön. Det allmänna målet med förslaget är att ytterligare förbättra sjösäkerheten och skyddet av den marina miljön. Ett annat mål med för-slaget är att beakta den internationella utvecklingen när det gäller säkerhetsfrågor inom sjö-farten bland annat genom att se över EU-bestämmelserna så att de beaktar ändringarna i internationell rätt.

Sammandrag

Kommissionen lämnade den 1 juni 2023 ett så kallat sjöfartspaket, varav en del är förslag (COM(2023) 270 final) som ett direktiv från Europaparlamentet och rådet om ändring av direktiv 2009/18/EG om grundläggande principer för utredning av olyckor i sjötransportsektorn (direktivet om utredning av olyckor i sjötransportsektorn).