Rådet för rättsliga och inrikes frågor (RIF-rådet)

Europeiska unionens råd företräder medlemsstaternas regeringar. EU:s lagstiftningsprojekt inleds vanligen på kommissionens initiativ. Rådet har till uppgift att förhandla om kommissionens författningsförslag och anta ny EU-lagstiftning. Oftast antar rådet antar ny EU-lagstiftning i samarbete med Europaparlamentet. Rådet ska i regel fatta sina beslut med kvalificerad majoritet.

Rådet för rättsliga och inrikes frågor, RIF-rådet, behandlar Europeiska unionens rättsliga och inrikes frågor och fattar beslut som gäller dessa inom EU. Till RIF-rådet hör medlemsstaternas ministrar som svarar för rättsliga och inrikes frågor. I rättsliga ärenden företräds Finland av justitieministern. Rådet sammanträder i genomsnitt 6-8 gånger om året.

Ärenden som RIF-rådet fattar beslut om bereds i Bryssel i arbetsgrupper som består av medlemsstaternas tjänstemän. Justitieministeriets tjänstemän deltar i arbetsgrupperna som behandlar rättsliga ärenden.

Mer information om RIF-rådet på Europeiska unionens webbplats