Lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser träder i kraft 1.1.2023

Arbetsgrupper vid justitieministeriet har tillsammans med arbets- och näringsministeriet berett lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen. Genom lagen genomförs EU:s så kallade visselblåsardirektiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten.

Enligt direktivet borde den nationella lagen ha varit i kraft senast den 17 december 2021. Lagberedningen fördröjdes bland annat på grund av mängden remissvar, och den nationella lagen träder inte i kraft inom utsatt tid. Regeringens proposition (RP 147/2022) till riksdagen lämnades 19.9.2022. Republikens president stadfäste lagen den 20.12.2022. Lagen träder i kraft 1.1.2023.

Enligt lagen skapas ett system som ålägger organisationer inom den privata sektorn och organisationer inom den offentliga sektorn (staten och kommunerna) med i regel minst 50 anställda en skyldighet att inrätta interna rapporteringskanaler. I vissa situationer kan rapporteringen också göras till justitiekanslersämbetets centraliserade kanal.

För organisationer inom den privata sektorn med minst 50 anställda ges en övergångstid för inrättande av en intern rapporteringskanal. Rapporteringskanalen ska tas i bruk senast den 17 december 2023. I regel ska övriga organisationer inrätta en intern rapporteringskanal inom tre månader från att lagen trätt i kraft.

Effektivt skydd för personer som rapporterar om överträdelser

Syftet med EU:s visselblåsardirektiv och den nationella lagstiftningen är bland annat att

  • ta fram sådana miniminormer för den offentliga och den privata sektorn gällande skyddet för personer som rapporterar om överträdelser som är enhetliga inom hela EU
  • skapa ett effektivt skydd för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang upptäcker och därefter rapporterar överträdelser av EU-lagstiftning eller nationell lagstiftning, till exempel inom offentlig upphandling, finansiella tjänster, livsmedelssäkerhet eller konsumentskydd.

Till lagens tillämpningsområde hör också

  • bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet som gäller EU:s utgifter eller uppbörd av EU:s inkomster, medel och tillgångar
  • överträdelser som hänför sig till EU:s inre marknad, bland annat överträdelser av EU:s konkurrensregler och regler om statligt stöd
  • överträdelser av lagstiftningen om samfundsskatt och arrangemang vars syfte är att få en skattefördel som står i strid med den tillämpliga lagstiftningens mål eller syfte, om överträdelsen hänför sig till den inre marknaden
  • överträdelser som medför hot mot eller allvarliga olägenheter för allmänintresset, om detta medför betydande risker för samhällets välfärd.

Rapporter om överträdelser ska kunna göras på ett säkert sätt och så att den rapporterande personens identitet skyddas. Dessutom förbjuds repressalier mot den rapporterande personen. Brott mot förbudet mot repressalier eller förhindrande av rapportering kan leda till skadeståndsansvar och skyldighet att betala gottgörelse till den rapporterande personen.

Aktuellt

Kontaktinformation

Juha Keränen, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt 0295150142