Hoppa till innehåll
Media

Språkpolitiska reformerna

Syftet med de språkpolitiska reformerna är att främja tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna och de olika språkens livskraft i Finland. Helheten av reformerna består av den uppdaterade nationalspråksstrategin, ett projekt för att förbättra språkklimatet och av regeringens språkpolitiska program. 

Nationalspråksstrategin svara på oron över nationalspråkens ställning i en föränderlig språkmiljö. Utgångspunkten för strategiarbetet var att garantera rättigheten att få service på finska och svenska, förbättra språkklimatet och att hitta lösningar till hur man bättre skulle kunna tillgodose de språkliga rättigheterna. 

Målet för nationalspråksstrategin är att säkerställa att det även i fortsättningen finns två levande nationalspråk i Finland. För det finska språkets del är det huvudsakliga målet att förhindra att språkets användningsområde blir mer begränsat. För svenskans del är målet att trygga tillgången till svenskspråkig service och se till att servicen fungerar samt att stärka språkgemenskapens livskraft. För att förverkliga visionen i nationalspråksstrategin har det utarbetats riktlinjer och mål samt ställts upp 62 konkreta åtgärder inom olika förvaltningsområden.
 

Språkklimatsprojektet syftar till att skapa förutsättningar för ett positivt språkklimat och skapa samhörighet samt stärka de olika språkgruppernas egenmakt genom att uppmärksamma språkens betydelse och öka språkens synlighet. Projektet syftar till ett ökat samarbete mellan de olika aktörerna. Arbetet går ut på att påverka attityderna, öka medvetenheten om de språkliga rättigheterna och de olika språkgrupperna hos myndigheter och barn och unga samt att öka möjligheterna för de olika språkgrupperna att mötas. 

I november-december 2020 genomförde justitieministeriet en kampanj för att förbättra språkklimatet i Finland.

Syftet med kampanjen ”Eget språk” var att påverka attityderna till att tala olika språk till det positiva. Kampanjen syntes och hördes i sociala medier, skolor, läroanstalter och arbetsgemenskaper runt om i Finland.

Det språkpolitiska programmet syftar till att bemöta de utmaningar som de olika språken står inför, som till exempel språkens livskraft och tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna samt möjligheterna att använda de olika språken. Programmet är det första i sitt slag och gäller särskilt frågor som berör de samiska språken, teckenspråken, romani och karelska. 

De språkliga rättigheterna hör till de grundläggande rättigheterna och tillgodoseendet av dem är en förutsättning för att andra rättigheter ska förverkligas. Det allmänna har en skyldighet att tillgodose landets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder.

Kontaktinformation

Corinna Tammenmaa, enhetschef 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet språklagstiftning  0295150181  

Tillbaka till toppen