Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Språkpolitiska reformerna

Syftet med de språkpolitiska reformerna är att främja tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna och de olika språkens livskraft i Finland. Helheten av reformerna består av den uppdaterade nationalspråksstrategin, ett projekt för att förbättra språkklimatet och av regeringens språkpolitiska program. 

Nationalspråksstrategin är ett svar på oron över nationalspråkens ställning i en föränderlig språkmiljö. Målet för arbetet är att garantera rättigheten att få service på finska och svenska och att hitta lösningar till hur man bättre skulle kunna tillgodose de språkliga rättigheterna. Domänerna för det finska språket har minskat särskilt inom vetenskapen och näringslivet. Andra centrala frågor som utreds i projektet är hur tillgången till svenskspråkig arbetskraft ska säkerställas och hur digitaliseringen inverkar på hur de språkliga rättigheterna kan tillgodoses.  

Man har bjudit in sakkunniga, intressegrupper och medborgare att delta i planeringen av det strategiska arbetet. Vid projektberedningen utnyttjade man en digital webbplattform för att samla in åsikter om de utmaningar som hänför sig till användningen av finska och svenska i vardagen. Hörandet av intressenterna ordnas genom seminarier och strategiskt riktade dialoger med olika målgrupper.

Språkklimatsprojektet syftar till att skapa förutsättningar för ett positivt språkklimat och skapa samhörighet samt stärka de olika språkgruppernas egenmakt genom att uppmärksamma språkens betydelse och öka språkens synlighet. Projektet syftar till ett ökat samarbete mellan de olika aktörerna. Arbetet går ut på att påverka attityderna, öka medvetenheten om de språkliga rättigheterna och de olika språkgrupperna hos myndigheter och barn och unga samt att öka möjligheterna för de olika språkgrupperna att mötas. 

I november-december 2020 genomförde justitieministeriet en kampanj för att förbättra språkklimatet i Finland.

Syftet med kampanjen ”Eget språk” var att påverka attityderna till att tala olika språk till det positiva. Kampanjen syntes och hördes i sociala medier, skolor, läroanstalter och arbetsgemenskaper runt om i Finland.

Det språkpolitiska programmet syftar till att bemöta de utmaningar som de olika språken står inför, som till exempel språkens livskraft och tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna samt möjligheterna att använda de olika språken. Programmet är det första i sitt slag och gäller särskilt frågor som berör de samiska språken, teckenspråken, romani och karelska. 

De språkliga rättigheterna hör till de grundläggande rättigheterna och tillgodoseendet av dem är en förutsättning för att andra rättigheter ska förverkligas. Det allmänna har en skyldighet att tillgodose landets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder.

Kontaktinformation

Corinna Tammenmaa, enhetschef 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet språklagstiftning  0295150181  


Anna Kiiskinen, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet 0295150134  


Maria Soininen, regeringssekreterare 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet språklagstiftning  0295150072  


Linda Lindholm, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet 0295150051  

Tillbaka till toppen