Strategi för justitieministeriets EU-verksamhet och internationella verksamhet 

Justitieministeriets primära uppgift är att trygga en fungerande rättsstat. Genom EU-verksamheten och den internationella verksamheten stöds uppnåendet av ministeriets samhälleliga effektmål – lika rätt att delta, en fungerande rättsordning, högklassig lagberedning, högklassigt rättsskydd och realiseringen av straffansvaret.

Målet för justitieministeriets EU-verksamhet och internationella verksamhet är att stärka EU-samarbetet och det internationella samarbetet för att stärka rättsstatsutvecklingen och främja det globala ansvaret. Genom samarbetet främjas också justitieministeriets vision om hållbar utveckling 2030.

Prioriteringar i EU-verksamheten och den internationella verksamheten

 • Vi främjar tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna samt demokratin genom att aktivt delta i EU:s och internationella organisationers åtgärder för att stärka de gemensamma värderingarna. Vi främjar en möjliggörande, tydlig och förutsägbar rättsordning.
   
 • Vi deltar i utvecklandet av det rättsliga samarbetet i EU som bygger på principen om ömsesidigt erkännande. Tyngdpunkten ligger på att stärka förtroendet mellan medlemsstaterna, effektivisera myndighetssamarbetet och främja digitaliseringen.
   
 • Vi satsar på multilateralt samarbete på det rättsliga området och internationell rättshjälp, särskilt i FN, OECD, Europarådet, Haagkonferensen för internationell privaträtt och Internationella institutet för harmonisering av privaträtten Unidroit.
   
 • Vi stöder stärkandet av EU:s instrument för rättsstaten och främjandet av en gynnsam rättsstatsutveckling särskilt i Finlands och EU:s närområden, till exempel genom att erbjuda experthjälp, delta i internationella projekt och genomföra samarbetsprogram i Ryssland och Kina.
   
 • Vi främjar bekämpningen av allvarlig internationell brottslighet och korruption genom att delta i utvecklandet av effektiva, fungerande och proportionella internationella verktyg och tillämpningen av dem. Vi främjar tillgodoseendet av offrens rättigheter.
   
 • Vi utvecklar och främjar det nordiska rättsliga samarbetet inom ramen för EU och internationella organisationer.
   
 • Vi förbättrar beredskapen att agera verkningsfullt både i EU-forum och internationella forum genom att utveckla vår kompetens.