Tillstånd

Datasekretessnämndens behörighet att bevilja tillstånd

Datasekretessnämnden kan enligt personuppgiftslagen (523/1999) under vissa förutsättningar bevilja tillstånd att behandla personuppgifter, om behandlingen inte annars skulle vara tillåten enligt lagen.

Med personuppgifter avses alla slags anteckningar som beskriver en fysisk person eller hans egenskaper eller levnadsförhållanden som kan hänföras till honom själv eller till hans familj eller någon som lever i gemensamt hushåll med honom. Med behandling av personuppgifter aves alla åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter (t.ex. insamling, registrering,organisering, användning, översändande, utlämnande, samkörning och utplånande).

Datasekretessnämnden kan bevilja tillstånd att behandla personuppgifter:

Om behandling behövs för att

i andra än enskilda fall skydda den registrerades vitala intressen
utföra en uppgift som gäller ett allmänt intresse
utöva sådan offentlig makt som hör till den registeransvarige eller tredje man till vilken uppgifterna lämnas ut

För att genomdriva ett berättigat intresse hos den registeransvarige eller tredje man till vilken uppgifterna lämnas ut

under förutsättning att behandlingen inte äventyrar någons integritetsskydd och rättigheter

Tillstånd för behandling av känsliga uppgifter kan beviljas av skäl som gäller ett viktigt allmänt intresse

EU-komissionen underrättas om tillståndet
Tillståndet beviljas för viss tid eller tillsvidare
Till tillståndet skall fogas föreskrifter som behövs för att skydda den registrerades personliga integritet
Föreskrifterna kan ändras eller kompletteras, om detta behövs på grund av förändrade förhållanden

Ändring i datasekretessnämndens tillståndsbeslut får sökas hos förvaltningsdomstolen och högsta örvaltningsdomstolen. Också dataombudsmannen får söka ändring.