Tillstånd för behandling av känsliga personuppgifter

I vilka fall får känsliga personuppgifter behandlas utan tillstånd av datasekretessnämnden?

Behandling av känsliga personuppgifter är i regel förbjuden. Förbudet mot behandling av känsliga uppgifter hindrar dock inte

 • sådan behandling av uppgifter som den registrerade har gett sitt uttryckliga samtycke till,
 • behandling av sådana uppgifter om någons samhälleliga eller politiska uppfattning eller religiösa övertygelse eller medlemskap i ett fackförbund som den registrerade själv offentliggjort,
 • sådan behandling av uppgifter som behövs för att skydda den registrerades eller någon annan persons vitala intressen, om den registrerade är förhindrad att ge sitt samtycke,
 • sådan behandling av uppgifter som behövs för att uppgöra, framställa, försvara eller avgöra rättsliga anspråk,
 • sådan behandling av uppgifter som regleras i lag eller som föranleds av en uppgift som direkt har ålagts den registeransvarige i lag,
 • behandling av uppgifter för historisk eller vetenskaplig forskning eller för statistikföring,
 • behandling av uppgifter som gäller religiös övertygelse eller politisk eller samhällelig uppfattning i den verksamhet som föreningar eller sammanslutningar som representerar sådana övertygelser eller uppfattningar bedriver, om uppgifterna gäller medlemmarna i dessa föreningar eller sammanslutningar eller personer som har regelbundna kontakter till dem och dessa har samband med föreningarnas och sammanslutningarnas syften och uppgifterna inte lämnas ut till tredje man utan den registrerades samtycke,
 • behandling av uppgifter som gäller medlemskap i fackförbund i den verksamhet som bedrivs av fackföreningar eller förbund som bildas av dessa om uppgifterna gäller medlemmarna i dessa organisationer eller personer som har regelbundna kontakter till organisationerna och dessa har samband med organisationernas syften och uppgifterna inte lämnas ut till tredje man utan den registrerades samtycke,
 • sådan behandling av uppgifter som gäller medlemskap i ett fackförbund som behövs för att den registeransvarige skall kunna iaktta sina särskilda rättigheter och skyldigheter inom arbetsrättens område,
 • att en verksamhetsenhet inom hälsovården eller en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården behandlar uppgifter som de i denna verksamhet fått om den registrerades hälsotillstånd, sjukdom eller handikapp eller de vårdåtgärder som gäller honom eller andra uppgifter som är nödvändiga för vården av den registrerade,
 • att en försäkringsanstalt behandlar uppgifter som är nödvändiga för att utreda anstaltens ansvar och som anstalten i försäkringsverksamheten fått om den försäkrades och ersättningssökandens hälsotillstånd, sjukdom eller handikapp eller de vårdåtgärder som gäller honom eller andra därmed jämförbara åtgärder eller sådana uppgifter om en brottslig gärning som har begåtts av en försäkrad, den som ansöker om ersättning eller den som orsakat skada och om straff eller annan påföljd för brottet,
 • att en socialvårdsmyndighet eller någon annan myndighet, en anstalt eller en privat socialserviceproducent, vilka beviljar socialvårdsförmåner, behandlar uppgifter som myndigheten, anstalten eller serviceproducenten i sin verksamhet har fått om den registrerades behov av socialvård eller socialvårdstjänster, stödåtgärder eller andra förmåner inom socialvården som beviljats den registrerade eller andra uppgifter som är nödvändiga för vården av den registrerade, eller

Om du är osäker på om du har rätt att behandla känsliga personuppgifter kan du kontakta dataombudsmannen för att få veta om behandlingen i ditt fall kräver tillstånd av datasekretessnämnden.

Datasekretessnämnden kan bevilja tillstånd för behandling av känsliga personuppgifter

 • av skäl som gäller ett viktigt allmänt intresse.
 • Om datasekretessnämnden beviljar tillstånd för behandling av känsliga personuppgifter ska EU-kommissionen underrättas om tillståndet.