Justitieministeriets uppgifter

Justitieministeriets uppgifter

Justitieministeriets verksamhetsområde och uppgifter bestäms i reglementet för statsrådet och i statsrådets förordning om justitieministeriet.

Till justitieministeriets verksamhetsområde hör

 • domstolarna
 • Brottspåföljdsmyndigheten, Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
 • Riksåklagarämbetet, åklagarämbetena
 • Riksfogdeämbetet, utsökningsverken
 • de statliga rättshjälpsbyråerna
 • Konkursombudsmannens byrå
 • Rättsregistercentralen
 • Olycksutredningscentralen
 • Barnombudsmannens byrå
 • Jämställdhetsombudsmannens byrå
 • Dataombudsmannens byrå och datasekretessnämnden
 • Diskrimineringsombudsmannens byrå
 • diskriminerings- och jämställdhetsnämnden
 • sametinget
 • Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna
 • konsumenttvistenämnden
 • domarförslagsnämnden
 • domarutbildningsnämnden
 • rättegångsbiträdesnämnden
 • nämnden för namnärenden

Justitieministeriets uppgifter är

 • lagberedning inom området för statsförfattningsrätt, allmän förvaltningsrätt, privaträtt och straff- och processrätt samt övriga lagstiftningsärenden som inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde
 • utvecklande av lagberedningen i statsrådet samt EU-rättslig rådgivning
 • domstolsväsendet, rättegångsförfarandet och den judiciella indelningen
 • rättshjälp och den allmänna advokatföreningen
 • allmän intressebevakning
 • åklagarväsendet
 • utsökningsväsendet samt övervakning av förvaltningen av konkursbon
 • verkställighet av bötesstraff, samhällspåföljder och fängelsestraff
 • allmän planering av brottsbekämpning och övrig kriminalpolitik
 • utvecklande av brottsoffrens ställning, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde
 • straffregistret och övriga rättsregister
 • benådning
 • utvecklande av innehållet i förmyndarverksamheten
 • äktenskapsrättsliga ansökningar
 • internationell rättsvård, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde
 • justitiekanslersämbetet, med undantag av dess ekonomiförvaltning
 • statliga val, kommunala val och folkomröstningar samt främjande av medborgarinflytande
 • partiregistret och kontroll av partiernas bokföring och medelsanvändning
 • uppföljning av verkställigheten av språklagen
 • Finlands författningssamling
 • utredning av olyckor
 • landskapet Ålands självstyrelse
 • samernas kulturella autonomi och koordineringen av samefrågor
 • Haagkonferensen för internationell privaträtt
 • jämlikhet och främjande av goda etniska relationer