Idétävling för civilsamhällesaktörer: föreslå åtgärder till handlingsprogrammet mot rasism

Justitieministeriet utlyser en idétävling för att uppmuntra civilsamhällesorganisationer att delta i planeringen av åtgärder i regeringens handlingsprogram mot rasism och för goda relationer mellan befolkningsgrupper. 

Det finns tre kategorier i tävlingen:

1)    Projektkategorin
Civilsamhällesaktörer kan framföra idéer till åtgärder som de själva genomför lokalt, regionalt eller nationellt. Idéer ska lämnas in till justitieministeriet i form av ett projektförslag, inklusive budget, eftersom åtgärderna finansieras genom justitieministeriets anslag för statsunderstöd.

2)    Ungdomskategorin
Ungdomsorganisationer och ungdomsfullmäktige kan föreslå idéer till åtgärder som de själva genomför lokalt. Åtgärderna ska öka medvetenheten om antirasism och icke-diskriminering bland ungdomar. Idéer ska lämnas in till justitieministeriet i form av ett projektförslag, inklusive budget, eftersom åtgärderna finansieras genom justitieministeriets anslag för statsunderstöd. I ungdomskategorin kan ett enskilt bidrag vara högst 2 000 euro.

3)    Utmaningskategorin
Civilsamhällesaktörer kan föreslå konkreta åtgärder som ska ingå i handlingsprogrammet. Åtgärderna ska i första hand vara sådana att det är uppgift av den offentliga sektorn att genomföra dem. Bästa idéer genomföras inom ramen av handlingsprogrammet och organisation som har skickat en sådan idé, kan bidra till planering av den konkreta åtgärden. 

Stödet till idéer i kategorier 1-2 beviljas som projektunderstöd för ett tidsbegränsat projekt. Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Understöd kan inte beviljas kommuner, arbetsgrupper, privatpersoner, läroanstalter eller bolag. Understödet kan beviljas en kommun eller en annan myndighet, om projektet ska genomföras av en lokal eller regional arbetsgrupp som är relevant för det handlingsprogrammet  (en lokal ungdomsfullmäktige, en lokal romska arbetsgrupp eller liknande).  

Idéer kan lämnas in från och med den 22 oktober till den 30 november 2020 kl. 16.15. Ansökan om projektstöd ska göras på en särskild ansökningsblankett.

Besluten fattas i december 2020. Ett meddelande om beslutet skickas till den adress som sökanden har angett på ansökningsblanketten.

Justitieministeriet kan använda högst 120 000 euro för understöden.

Understödet beviljas enligt statsunderstödslagen (688/2001).

Mer information

Katriina Nousiainen, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga området  likabehandling  0295150275