Oikeusministeriön tavoitteet 

Oikeusministeriön osastojen ja erillisyksiköiden tulostavoitteista ja voimavaroista sovitaan neljäksi vuodeksi kansliapäällikön, osastojen ja erillisyksiköiden välisissä neuvotteluissa. Tavoitteita, toimenpiteitä ja voimavaroja tarkistetaan tarpeellisilta osin vuosittain.

Oikeusministeriön ja sen hallinnonalan tehtävät kuuluvat valtion ydinalueelle. Toimintaympäristön muutokset edellyttävät, että myös näitä tehtäviä arvioidaan uudelleen kuitenkin vaarantamatta oikeusvaltiota ja oikeusturvan toteutumista.

Valtion talous kärsii tällä hetkellä hitaasta kasvusta, tuotantorakenteen muutoksesta sekä väestön ikääntymisestä.Yleinen heikko taloudellinen tilanne on voimakkain myös oikeusministeriön ja sen hallinnonalan kaikkien sektoreiden toimintaan lähivuosina vaikuttava muutostekijä.

Hallinnonalan eri sektoreiden toimintaan vaikuttavat seuraavalla nelivuotiskaudella käynnissä oleva suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistyminen ja monikulttuuristuminen, perus‐ ja ihmisoikeuksien sekä EU‐oikeuden merkityksen lisääntyminen, sovellettavien oikeuslähteiden monimuotoistuminen ja käsiteltävien oikeussuhteiden monimutkaistuminen.

Kireä taloustilanne ei poista julkisen vallan vastuuta siitä, että perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat. Hallinnonalan eri sektoreilla tarvitaankin merkittävää toiminnan tehostamista ja laajoja rakenteellisia uudistuksia, jotta oikeusvaltio voidaan säilyttää. Oikeusministeriön hallinnonalalla on siirrytty valtiovarainministeriön tulosohjauksen kehittämishankkeen linjausten mukaiseen monivuotiseen tulosohjausmalliin vuoden 2015 aikana. Ministeriön ja hallinnonalan tulossopimukset on ensimmäistä kertaa laadittu siten, että tavoitteet asetetaan tulevalle nelivuotiskaudelle. Tulosohjaus muuttuu näin entistä strategisempaan suuntaan ja samalla pyritään lisäämään pitkäjänteisyyttä toiminnan ja talouden yhteensovittamisessa.

Oikeusministeriön tulostavoiteasiakirja koostuu oikeusministeriön hallinnonalan strategiakartan mukaisista yhteiskunnallisista vaikuttavuustavoitteista, toiminnallista tuloksellisuustavoitteista, henkilöstötavoitteista ja talouteen liittyvistä tavoitteista sekä niitä koskevista tärkeimmistä toimenpiteistä. Lisäksi asiakirjaan on kirjattu vuoden 2016 talousarvioehdotuksen mukaiset tavoitteet sekä eräät muut keskeiset toimenpiteet.

Vahvistaakseen oikeusministeriön yhteisten tavoitteiden toteutumista ministeriö on määritellyt tärkeimmät hankkeet vuosille 2016-2019. Nämä hankkeet koskevat horisontaalisesti koko ministeriön hallinnonalaa ja toteuttavat hallinnonalan strategiakartan tavoitteita. Ne myös liittyvät kiinteästi hallitusohjelman toimintasuunnitelman kivijalkaan. Valinnassa on kiinnitetty huomiota hallinnonalan toimintaympäristön muutostekijöihin.

Oikeusministeriön strategia

Oikeusministeriön strategia ja tavoitteet

Oikeusministeriön perustehtävä ja arvotOikeusministeriön strategiatavoitteet jaoteltuina yhteiskunnallisiin, toiminnallisiin, henkilöstö- ja taloutta koskeviin tavoitteisiin.