Oikeusministeriön tavoitteet

Oikeusministeriön strategia ja tavoitteet

Oikeusministeriön perustehtävä ja arvotOikeusministeriön strategiatavoitteet jaoteltuina yhteiskunnallisiin, toiminnallisiin, henkilöstö- ja taloutta koskeviin tavoitteisiin.

Strategia ja tulostavoitteet

Yhteiskunnallisen perustehtävänsä täyttämisessä oikeusministeriö noudattaa korkeaa eettistä tasoa ja valtionhallinnon arvoja, jotka rakentuvat demokraattisen oikeusvaltion ja pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan arvopohjalle.

Oikeusministeriön strategiassa on määritelty ministeriön visio, perustehtävä, yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, toiminnalliset tuloksellisuustavoitteet sekä henkilöstöä ja taloutta koskevat tavoitteet. Tulostavoiteasiakirjassa määritellään ministeriön toimenpiteet näiden tavoitteiden toteuttamiseksi toimintaympäristön muutokset ja hallituksen linjaukset huomioiden.

Oikeusministeriön osastojen ja osastoihin kuulumattoman esikunnan tulostavoitteista ja voimavaroista sovitaan neljäksi vuodeksi kansliapäällikön, osastojen ja esikunnan välisissä neuvotteluissa. Ministeriön osastot ja osastoihin kuulumaton esikunta varmistavat sisäisessä tulosjohtamisprosessissaan tulostavoiteasiakirjassa sovittujen tavoitteiden toteuttamisen osasto-, yksikkö- ja virkamieskohtaisesti.

Tavoitteita, toimenpiteitä ja voimavaroja tarkistetaan tarpeellisilta osin vuosittain. Ministeriön toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain oikeusministeriön tilinpäätöksen toimintakertomuksessa. Alustava raportointi tapahtuu jo elokuussa laadittavassa puolivuosikatsauksessa, joka sisältää arvion näköpiirissä olevista toimintaympäristön muutoksista ja riskeistä sekä keinoista niiden hallitsemiseksi.

Hallinnonalan virastojen tulostavoitteista sovitaan ministeriön osastojen  ja virastojen välisissä tulosneuvotteluissa. Hallinnonalan tulostavoitteet perustuvat talousarviovalmistelussa ministerin jo hyväksymiin linjauksiin ja ne vahvistaa kansliapäällikkö hallinto- ja ohjausosaston päällikön esittelystä.

Oikeusministeriön hallinnonalan tulosohjaukseen liittyvät suunnittelun asiakirjat