Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma vuosille 2020–2023

Ohjelman tavoitteena on lisätä kansalaisten ja viranomaisten tietoisuutta naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja parantaa uhrien ohjautumista palveluihin. 

Tavoitteet ja toimenpiteet

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman monet toimenpiteet keskittyvät ennaltaehkäisyyn ja nuoriin. Esimerkiksi nuoriin naisiin kohdistuvaan seksuaaliseen häirintään pyritään vaikuttamaan kampanjalla, joka nostaa esille sivustakatsojan roolia. Digitaalisesta väkivallasta kerrotaan nuorille toisella kampanjalla ja myös digitaalisten pelien naiskuvaan kiinnitetään huomiota. Lisäksi nuoria valistetaan turvallisesta seurustelusta ja turva- ja tunnetaidoista. Tiedon lisääminen on myös kunniaan liittyvän väkivallan torjunnan keskeinen toimenpide. Tätä työtä tekevät muun muassa järjestöt maahanmuuttajayhteisöissä.

Tärkeä torjuntaohjelman painopiste on rikosoikeusjärjestelmän toimijoiden osaamisen parantaminen. Naisiin kohdistuvan väkivallan erityispiirteistä ja uusista ilmiöistä annetaan koulutusta poliisille, syyttäjille, tuomareille, oikeusavustajille ja Rikosseuraamuslaitoksen työntekijöille. Uusien ohjeiden laatimisen lisäksi levitetään jo tehtyjä koulutusmateriaaleja. Myös kuntien, järjestöjen ja turvakotien ammattilaisia koulutetaan eri aiheista.

Toistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ohjelma painottaa väkivallan tekijöiden nykyistä parempaa ohjaamista palveluihin ja väkivallan katkaisuohjelmien kehittämistä. Ohjelma pyrkii parantamaan myös väkivallan ehkäisyn rakenteita ja koordinaatiota. Lisäksi torjuntaohjelmaan liittyy useita tutkimushankkeita.

Ohjelman toimeenpanoon on varattu 400 000 euron vuosittainen määräraha, josta jaetaan valtionavustuksia toimenpiteiden toteuttamiseen muun muassa järjestöille.

Tausta

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman laati oikeusministeriön asettama poikkihallinnollinen työryhmä. Valmistelussa kuultiin väkivaltatyöhön erikoistuneita tutkijoita, järjestöjä ja viranomaisia. 

Ohjelman valmistelussa huomioitiin mm. Istanbulin sopimuksen toimeenpanoa valvovan GREVIOn Suomelle antamat suositukset, olemassa olevat torjunta- ja toimenpideohjelmat ja strategiat sekä muu teemaan liittyvä hallitusohjelmavalmistelu. 

Julkaisu: Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma vuosille 2020–2023