Turvapaikanhakijoihin liittyvät oikeusministeriön toimet

Oikeusministeriön hallinnonalalla turvapaikanhakija-asiat liittyvät erityisesti hallinto-oikeuksiin ja oikeusapuun.

Päätös turvapaikkahakemukseen on lainvoimainen vasta, kun mahdollinen valitus on käsitelty. Hakija voi hakea Maahanmuuttoviraston päätökseen muutosta hallinto-oikeudesta. Toimivaltaisia hallinto-oikeuksia ovat 1.2.2017 lähtien Helsingin, Itä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Turun hallinto-oikeudet. Tuomioistuimen toimivalta määräytyy sen mukaan, millä Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön alueella valituksenalainen päätös on tehty. Edelleen muutosta voi hakea korkeimmasta hallinto-oikeudesta (KHO), jos se myöntää valitusluvan.

Hakijamäärän kasvu on vaikuttanut hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtävien valitusten määrään merkittävästi.

Oikeusministeriössä toteutettiin vuoden 2016 aikana useita toimenpiteitä, jotta valitusten käsittely olisi tehokasta, oikeusapu riittävää ja menettelyt sujuvia.

Resursseihin liittyvä toimet

 • Pyritään varmistamaan hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden resurssien riittävyys.
 • Pyritään varmistamaan oikeusavun riittävyys.
 • Vuosien 2016-2019 talousarvioesityksissä on tarpeet huomioitu.

Keskeiset lainsäädännölliset toimet

 • Korkeimman hallinto-oikeuden valituslupakokoonpanon supistaminen kahteen jäseneen (tullut voimaan 1.1.2016)
 • Ulkomaalaislain ja muiden lakien tarkennukset (tulleet voimaan 1.9.2016):
  • hallinto-oikeuden turvapaikka-asioiden käsittelykokoonpanon pienentäminen kolmesta tuomarista kahteen
  • turvapaikka-asioiden määrittely kiireellisiksi
  • valitusaikojen lyhentäminen
  • valituslupaperusteiden tarkistaminen
  • ulkomaalaisrekisterin käyttöoikeudet hallinto-oikeuksille ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle
  • oikeusavun saamiseen liittyvät tarkennukset ja avustajien pätevyyteen ja palkkoihin liittyvät tarkennukset
 • Turvapaikka-asioiden käsittelyn hajauttaminen Helsingin hallinto-oikeuden lisäksi kolmeen muuhun hallinto-oikeuteen (voimaan 1.2.2017)

Muut tehostamistoimet

 • Lisätään tuomareiden ja oikeusavustajien koulutusta ja rekrytointia
 • Kehitetään työmenetelmiä niin tuomioistuimissa kuin oikeusavussa
 • Parannetaan viranomaisyhteistyötä Maahanmuuttoviraston, poliisin ja tuomioistuinten välillä
 • Tehostetaan rikoksentorjuntayhteistyötä paikallistasolla.


Lisätietoja

hallitusneuvos Merja Muilu, puh. 02951 50200 (oikeusapu),
erityisasiantuntija Anu Koivuluoma, puh. 02951 50228 (lainsäädännölliset toimet),
talousjohtaja Tapio Laamanen, puh. 02951 50290 (resurssit)

 

 

Turvapaikanhakijat oikeusavun asiakkaina

Turvapaikanhakijat oikeusavun asiakkaina

12.12.2018 | Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (TEAS)