Turvapaikanhakijoihin liittyvät oikeusministeriön toimet

Oikeusministeriön hallinnonalalla turvapaikanhakija-asiat liittyvät erityisesti hallinto-oikeuksiin ja oikeusapuun.

Päätös turvapaikkahakemukseen on lainvoimainen vasta, kun mahdollinen valitus on käsitelty. Hakija voi hakea Maahanmuuttoviraston päätökseen muutosta hallinto-oikeudesta. Toimivaltaisia hallinto-oikeuksia ovat 1.2.2017 lähtien Helsingin, Itä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Turun hallinto-oikeudet. Tuomioistuimen toimivalta määräytyy sen mukaan, millä Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön alueella valituksenalainen päätös on tehty. Edelleen muutosta voi hakea korkeimmasta hallinto-oikeudesta (KHO), jos se myöntää valitusluvan.

Hakijamäärän kasvu on vaikuttanut hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtävien valitusten määrään merkittävästi.

Oikeusministeriössä toteutettiin vuoden 2016 aikana useita toimenpiteitä, jotta valitusten käsittely olisi tehokasta, oikeusapu riittävää ja menettelyt sujuvia.

Resursseihin liittyvä toimet

 • Pyritään varmistamaan hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden resurssien riittävyys.
 • Pyritään varmistamaan oikeusavun riittävyys.
 • Vuosien 2016 ja 2017 talousarvioesityksissä on tarpeet huomioitu.

Keskeiset lainsäädännölliset toimet

 • Korkeimman hallinto-oikeuden valituslupakokoonpanon supistaminen kahteen jäseneen (tullut voimaan 1.1.2016)
 • Ulkomaalaislain ja muiden lakien tarkennukset (tulleet voimaan 1.9.2016):
  • hallinto-oikeuden turvapaikka-asioiden käsittelykokoonpanon pienentäminen kolmesta tuomarista kahteen
  • turvapaikka-asioiden määrittely kiireellisiksi
  • valitusaikojen lyhentäminen
  • valituslupaperusteiden tarkistaminen
  • ulkomaalaisrekisterin käyttöoikeudet hallinto-oikeuksille ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle
  • oikeusavun saamiseen liittyvät tarkennukset ja avustajien pätevyyteen ja palkkoihin liittyvät tarkennukset
 • Turvapaikka-asioiden käsittelyn hajauttaminen Helsingin hallinto-oikeuden lisäksi kolmeen muuhun hallinto-oikeuteen (voimaan 1.2.2017)

Muut tehostamistoimet

 • Lisätään tuomareiden ja oikeusavustajien koulutusta ja rekrytointia
 • Kehitetään työmenetelmiä niin tuomioistuimissa kuin oikeusavussa
 • Parannetaan viranomaisyhteistyötä Maahanmuuttoviraston, poliisin ja tuomioistuinten välillä
 • Tehostetaan rikoksentorjuntayhteistyötä paikallistasolla.


Lisätietoja

hallitusneuvos Merja Muilu, puh. 02951 50200 (oikeusapu),
erityisasiantuntija Anu Koivuluoma, puh. 02951 50228 (lainsäädännölliset toimet),
talousjohtaja Tapio Laamanen, puh. 02951 50290 (resurssit)