Valmiussuunnittelu

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia oikeusministeriön hallinnonalalla

(Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010)

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisesta (YETT-strategia) määritellään jokaisen ministeriön hallinnonalan vastuut ja tehtävät häiriö- ja erityistilanteissa sekä poikkeusoloissa.

Strategian päämäärä

Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tärkeimmät tehtävät ovat Suomen itsenäisyyden, alueellisen koskemattomuuden ja perusarvojen turvaaminen, väestön turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä yhteiskunnan toimivuuden ylläpitäminen.

Toimijat

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamista johtaa, valvoo ja sovittaa yhteen valtioneuvosto sekä toimivaltainen ministeriö hallinnonalallaan. Varautumiseen ja toiminnan käynnistämiseen kukin toimivaltainen viranomainen käyttää laissa säädettyjä normaaliolojen toimivaltuuksia.

Elintärkeät toiminnot

Elintärkeät toiminnot ovat poikkihallinnollisia, yhteiskunnalle välttämättömiä toimintokokonaisuuksia, joiden on oltava turvattuina kaikissa tilanteissa.

Suomalaisen yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja ovat:
- valtion johtaminen
- kansainvälinen toiminta
- Suomen puolustuskyky
- sisäinen turvallisuus
- talouden ja infrastruktuurin toimivuus
- väestön toimeentuloturva ja toimintakyky
- henkinen kriisinkestävyys

 

Oikeusministeriön hallinnonalan tehtävät YETT-strategiassa


Oikeusvaltion turvaaminen

Turvataan oikeusvaltioperiaate, joka takaa perustuslailla suojatut oikeudet. Tähän liittyvät
oikeus- ja täytäntöönpanoviranomaisten toimintakyky ja yhteistyö sekä toimiva oikeudenhoidon edellytyksistä huolehtiminen.

Oikeuslaitoksen ja vankiloiden voimavarat mitoitetaan kulloistakin tilannetta vastaaviksi. Otettaessa käyttöön valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia päivitetään oikeuslaitoksen toimintavalmiudet siten, että oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteista voidaan pitää kiinni.

Vaalien toimeenpano

Turvataan tekniset edellytykset yleisten vaalien säännönmukaiseen toimittamiseen kaikissa turvallisuustilanteissa sekä ylläpidetään jatkuvaa valmiutta toimittaa ennenaikaiset yleiset vaalit. Vaalien toimittamisorganisaatio sekä tarvittavia tietojärjestelmiä ja vaalimateriaalia ylläpidetään aika- ja toimintavaatimusten mukaisina.

Oikeusministeriön lisäksi valmiusvaatimukset koskevat vaalipiirilautakuntia, kunnallisia vaaliviranomaisia, Väestörekisterikeskusta sekä maistraatteja.

Ulkosuomalaisten mahdollisuus vaaleihin osallistumiseen ylläpidetään yhteistyössä ulkoasiainministeriön kanssa. Ylläpidetään vaalien järjestämiseen liittyvä rahoitus- ja tiedotusvalmius.

Oikeusturvajärjestelmän toimintakyvyn turvaaminen

Huolehditaan tuomioistuinlaitoksen ja täytäntöönpanoviranomaisten toimintakyvystä ja niiden välisestä yhteistyöstä. Väestön oikeusturva taataan muun muassa ajantasaisella lainsäädännöllä ja tehokkaalla rikosvastuun toteutumisella.

Lainvalvonta- ja lainkäyttöviranomaisten toimivaltuudet ja määrä pidetään toimintaympäristön ja tehtävien vaatimusten mukaisina. Asioiden nopeaan käsittelyyn luodaan edellytykset ja toimintamallit.

Tuomioistuinlaitoksen tilojen teknistä varustelutasoa parannetaan tulevaisuudessa niin, että myös vakavimpia rikollisuuden muotoja voidaan turvallisesti käsitellä. Toteutetaan valtioneuvoston periaatepäätöksessä sisäisen turvallisuuden ohjelmasta mainitut todistajien suojeluun tähtäävät toimenpiteet mukaan lukien asiaa koskevan säädöspohjan luominen.

Vankeinhoidossa varaudutaan kasvavaan ja poikkeukselliseen rikollisuuteen. Toimintaedellytysten parantamiseksi vankiloiden sisäiset riskit otetaan huomioon kehitettäessä turvallisuusjärjestelmiä. Vankikuljetusten turvallisuustasoa parannetaan. Vankien olojen ja kohtelun valvontaan liittyvässä lainsäädännössä ja toimintatavoissa huomioidaan asianmukaisella tavalla kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin pohjautuvat velvoitteet ja Punaisen Ristin kansainvälisen komitean tähän liittyvät tehtävät.


Ministeriöiden huoltovarmuusvastuut

Valtioneuvosto on päättänyt huoltovarmuuteen liittyvään lainsäädäntöön perustuen huoltovarmuuden tavoitteista (VNp 539/2008). Päätöksessä velvoitetaan ministeriöt ohjaamaan ja seuraamaan toimialallaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen liittyvien tehtävien toteuttamista ja toimintakyvyn kehittämistä. Päätös edellyttää myös kunkin ministeriön kehittävän huoltovarmuutta omalla toimialallaan.

Oikeusministeriön huoltovarmuusvastuut

Oikeusministeriö arvioi valmiuslain toimivuutta modernien uhkakuvien oloissa sekä mahdollisia lainsäädäntötarpeita normaaliolojen vakavia häiriötilanteita silmällä pitäen.

 

Erityistilanteet

Viranomaisiin ja muun muassa todistajiin kohdistuvan väkivallan torjunnasta vastaa sisäasiainministeriö yhdessä oikeusministeriön kanssa.

Oikeusministeriön hallinnonalan virastoissa erityistilanteisiin on varauduttu muun muassa Rikosseuraamusvirastossa ja Syyttäjälaitoksessa. Suuronnettomuuksien tutkinnasta vastaa onnettomuustutkintakeskus.