Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Haagkonventionen om bortföranden av barn börjar tillämpas mellan Finland och Ryssland från och med ingången av nästa år

Justitieministeriet
26.10.2012 13.20
Pressmeddelande -

Haagkonventionen om internationella bortföranden av barn börjar tillämpas mellan Finland och Ryssland den 1 januari 2013. Syftet med konventionen är att säkerställa att barnet vid bortförande på ett tryggt sätt återlämnas till den stat där han eller hon har hemvist. Ryssland anslöt sig till konventionen i juli 2011.

- Jag är ytterst nöjd med att man äntligen kan inleda samarbete på detta område. Finland har redan under flera år strävat till att Ryssland skulle ansluta sig till konventionen. Detta är det bästa sättet att åtgärda dessa svåra situationer, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Haagkonventionen om internationella bortföranden av barn har varit i kraft i Finland från år 1994. Fler än 80 stater har redan anslutit sig till konventionen.

Rysslands anslutning till Haagkonventionen om bortföranden av barn betyder att det i fortsättningen finns permanenta arrangemang mellan Finland och Ryssland för att lösa konflikter som gäller bortföranden av barn. Huvudprincipen i konventionen är att staternas behöriga myndigheter ska vidta omedelbara åtgärder för att barnet ska återlämnas till den stat där barnet har hemvist. Först efter att barnet har återlämnats till den stat där barnet har hemvist börjar man handlägga föräldrarnas tvister i domstol. Ett av konventionens syften är att förebygga nya gränsöverskridande bortföranden av barn.

Ryssland har också anslutit sig till den s.k. Haagkonventionen om skydd för barn, och konventionen träder i kraft för Rysslands del vid ingången av juni 2013. Finland har varit part i konventionen sedan våren 2011. Genom konventionen strävas det efter att i internationella situationer som gäller skydd för barn undgå konflikter mellan rättssystemen i olika länder. Enligt konventionen omfattar skyddet för barn förutom barnskydd även frågor som gäller vårdnad om barn, umgängesrätt och intressebevakning.

En effektiv tillämpning av konventionerna kräver att centralmyndighetsverksamheten utvecklas i båda länderna och att centralmyndigheterna har nära samarbete med varandra. I Finland är justitieministeriet den centralmyndighet som avses i båda konventionerna. I Ryssland är undervisnings- och vetenskapsministeriet den centralmyndighet som avses i konventionen om bortföranden av barn. Ryssland har inte ännu utsett den centralmyndighet som avses i konventionen om skydd för barn.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson kommer att besöka Moskva i november. Avsikten är att under besöket diskutera även frågor som gäller samarbete vid tillämpningen av Haagkonventionerna.

Ytterligare upplysningar:
justitieministerns specialmedarbetare Robin Harms, tfn 02951 50176 eller 050 099 3346 och
konsultativ tjänsteman Marina Venäläinen, tfn 02951 50236 eller 050 343 6261

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen