Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

I lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt föreslås reformer som förbättrar barnets ställning

Justitieministeriet
20.6.2018 13.30
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt ska revideras. De föreslagna ändringarna syftar till att förbättra barnets rätt att delta i behandlingen av ärenden som gäller honom eller henne och uppdatera lagen så att den motsvarar de förändringar som skett i samhället, såsom den allt större mångfalden av familjer.

Målet är också att effektivisera den rättsliga handläggningen av ärenden som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt.

- Reformen av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt är ett av regeringens viktigaste projekt som gäller barn. Avsikten är att förbättra tillgodoseendet av barnets bästa i ärenden som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt, säger justitieminister Antti Häkkänen.

- Jag vill speciellt lyfta fram de föreslagna nya bestämmelserna om vårdnadshavarnas skyldighet att skydda barnet mot våld, att vårda relationer med personer som står barnet nära och att medverka till att umgängesrätten tillgodoses. Dessa bestämmelser betonar föräldrarnas och vårdnadshavarnas ansvar att beakta barnets synvinkel i alla situationer, det vill säga också när föräldrarna är oeniga om frågor som gäller vårdnad eller umgängesrätt, understryker Häkkänen

Växelvist boende tas in i lagen

Det föreslås att det i lagen tas in bestämmelser om växelvist boende. Som ett alternativ till boende ska föräldrarna kunna avtala om eller domstolen besluta att barnet ska bo växelvis hos vardera föräldern. Valet av boendeform i enskilda fall påverkas bland annat av barnets individuella egenskaper och behov.

Också då det avtalas om växelvist boende kan barnet dock fortsättningsvis ha enbart en officiell bostad. Därför kommer de föreslagna bestämmelserna inte att inverka på tjänster och förmåner, såsom bostadsbidrag och fördelningen av barnbidraget. Till skillnad från tidigare kommer det växelvisa boendet dock att synas i befolkningsdatasystemet och bättre än för närvarande beskriva barnets boende då han eller hon bor lika mycket hos vardera föräldern.

Barn ska kunna få rätt att träffa en person som står dem nära

Nytt är också att det för barnet ska kunna fastställas rätt att träffa en person som står barnet särskilt nära, dvs. med vilken barnet har ett etablerat förhållande som kan jämställas med förhållandet mellan ett barn och en förälder.

- Barnet kan ha en särskilt nära relation med till exempel en far- eller morförälder, fosterförälder eller en förälders tidigare make som bott i samma hushåll. För närvarande kan umgängesrätt fastställas endast mellan barnet och barnets förälder, säger Häkkänen.

Den föreslagna umgängesrätten ska fastställas genom domstolens beslut och behovet att fastställa denna slags umgängesrätt ska bedömas framför allt enligt vad som är bäst för barnet.

Nya sätt att förebygga föräldraalienation

De föreslagna lagstiftningsåtgärderna syftar till att effektivare än för närvarande förebygga problem vid tillgodoseendet av umgängesrätten på grund av så kallad föräldraalienation eller av andra orsaker. Med föräldraalienation avses i allmänhet att en förälder uppträder på ett sätt som inverkar skadligt på eller helt förhindrar kontakt mellan barnet och den andra föräldern.

I lagen ska det tas in en bestämmelse om föräldrarnas skyldighet att medverka till att umgängesrätten tillgodoses och ett förbud mot att påverka barnet på ett osakligt sätt. Tryggandet av förhållandet mellan barnet och föräldern i framtiden är också en de  omständigheter som ska beaktas när det fattas beslut om vårdnad om barn. För att trygga tillgodoseendet av umgängesrätten ska domstolen kunna förena ett beslut som gäller umgängesrätt med vite. 

Barnets delaktighet ska stärkas och processen effektiviseras

Lagen ska innehålla mer detaljerade bestämmelser än tidigare om hörande av barn i domstol och hos socialmyndigheterna. Domstolen ska vid hörandet kunna anlita ett sakkunnigbiträde.  Biträdet ska främst se till att hörandet sker på ett barnvänligt sätt. Barnets åsikt ska enligt förslaget utredas också i ostridiga ärenden. I dessa fall är det i första hand vårdnadshavarnas uppgift att ta reda på barnets åsikt.

I syfte att påskynda rättegångsförfarandet föreslås det bestämmelser om en skyldighet att behandla ett ärende som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt skyndsamt och ordna det första sammanträdet utan obefogat dröjsmål. En uppenbart ogrundad ansökan om ändring av ett avtal eller ett beslut ska enligt förslaget avslås redan i ett skriftligt förfarande.

Man ska i större utsträckning än för närvarande kunna komma överens om vårdnad och umgängesrätt genom ett avtal som fastställs av socialmyndigheterna. Föräldrarna ska kunna komma överens om uppgiftsfördelningen mellan sig, rätten att få uppgifter och om att vårdnaden om barnet vid sidan av föräldrarna anförtros någon annan person. 

De föreslagna lagändringarna förväntas förbättra barnets ställning och rättigheter bland annat på det sätt som förutsätts i FN:s konvention om barnets rättigheter.

Ytterligare upplysningar: Outi Kemppainen, lagstiftningsråd, tfn fö[email protected] och Laura Määttänen, lagstiftningsråd, tfn 02951 50332 (e-post: [email protected])

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Mer om projektet

Antti Häkkänen
Tillbaka till toppen