Vaalitoimikunta 2000, suhteellisuuden toteutumiseen eduskuntavaaleissa liittyviä ja eräitä muita vaalijärjestelmää koskevia kysymyksiä selvittävä toimikunta

OM0077:00/06/06/2000 Statute drafting

Toimikunnan tulee selvittää:

1) kysymys suhteellisuuden toteutumisessa eduskuntavaaleissa olevista ongelmista;

2) kysymys alueellisuuden edustavuuden turvaamisesta europarlamenttivaaleissa, europarlamenttivaalien ajankohdasta ja äänestysaktiivisuuteen europarlamenttivaaleissa vaikuttavista tekijöistä; sekä

3) kysymys siitä, mitä etuja ja haittoja joidenkin vaalien samanaikaiseen järjestämiseen liittyisi.

Suhteellisuusperiaatteen toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä selvittäessään toimikunnan on samalla kiinnitettävä huomiota siihen, että poliittinen kenttä ei ehdotettavin toimenpitein liiallisesti pirstoudu. Selvitysten sitä edellyttäessä toimikunnan tulee valmistella hallituksen esityksen muotoon laaditut ehdotukset tarvittaviksi lainmuutoksiksi.

Basic information Completed

Project number OM0077:00/06/06/2000

Case numbers OM 5/51/2002

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 15.3.2000 – 31.5.2001

Date of appointment 15.3.2000

Law drafting

Government proposal-

Adopted statute-

Summary

Toimikunnan tulee selvittää:

1) kysymys suhteellisuuden toteutumisessa eduskuntavaaleissa olevista ongelmista;

2) kysymys alueellisuuden edustavuuden turvaamisesta europarlamenttivaaleissa, europarlamenttivaalien ajankohdasta ja äänestysaktiivisuuteen europarlamenttivaaleissa vaikuttavista tekijöistä; sekä

3) kysymys siitä, mitä etuja ja haittoja joidenkin vaalien samanaikaiseen järjestämiseen liittyisi.

Suhteellisuusperiaatteen toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä selvittäessään toimikunnan on samalla kiinnitettävä huomiota siihen, että poliittinen kenttä ei ehdotettavin toimenpitein liiallisesti pirstoudu. Selvitysten sitä edellyttäessä toimikunnan tulee valmistella hallituksen esityksen muotoon laaditut ehdotukset tarvittaviksi lainmuutoksiksi.

Starting points

Eduskunta edellytti 22.9.1998 vastaukseensa hallituksen esitykseen HE 48/1998 vp sisällyttämässään lausumassa, että hallitus selvittää suhteellisuuden toteutumisessa eduskuntavaaleissa olevat ongelmat ja tarvittaessa valmistelee vaalilainsäädännön muutokset suhteellisuuden vahvistamiseksi ja toisaalta poliittisen kentän pirstoutumisen ehkäisemiseksi. Hyväksyessään hallituksen esitykseen uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi (HE 1/1998 vp) sisältyvän lakiehdotuksen jätettäväksi lepäämään vaalien jälkeen pidettäviin valtiopäiviin eduskunta sisällytti vastaukseensa hallituksen esitykseen (EV 262/1998 vp) vastaavan lausuman. Suhteellisuusperiaatteen toteuttamiseksi vaalilainsäädännössä tarvittavien lainsäädännön muutosten toteuttaminen sisältyy myös Paavo Lipposen II hallituksen ohjelmaan.

Mietinnössään PeVM 5/1998 vp perustuslakivaliokunta piti aiheellisena, että hallitus vaaleista saatavien kokemusten perusteella arvioi, onko alueellisen edustavuuden turvaamiseksi europarlamenttivaaleissa aihetta ryhtyä lainsäädäntömuutoksiin. Valiokunta piti myös tärkeänä, että hallitus selvittää, mitä etuja ja haittoja joidenkin vaalien samanaikaiseen järjestämiseen liittyisi.

Euroopan unionin piirissä on valmisteltavana vuoden 1976 vaalisäädöksen muuttaminen (A4-0212/98). Tässä yhteydessä on tarkoitus muuttaa myös vaalien ajankohtaa. Euroopan parlamentti on ehdottanut vaalien pitämistä toukokuussa. Tätä ehdotusta perustuslakivaliokunta on kannattanut mainitussa vuodelta 1998 olevassa lausunnossaan. Tässä lausunnossaan valiokunta kantoi huolta myös vuoden 1996 europarlamenttivaalien alhaisesta osallistumisprosentista. Vuoden 1999 vaaleissa osallistumisprosentti oli vielä tätä alhaisempi.

Additional information