Maksukyvyttömyysdirektiivin täytäntöönpano ja yrityssaneeraus- ja velkajärjestelylainsäädännön uudistaminen

OM018:00/2020 Statute drafting

Pannaan täytäntöön EU:n maksukyvyttömyysdirektiivi ja toteutetaan hallitusohjelman kirjaukset yrityssaneeraus- ja velkajärjestelylainsäädännön muuttamisesta.

Basic information Completed

Project number OM018:00/2020

Case numbers VN/13298/2019

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 29.1.2020 – 1.7.2022

Date of appointment 29.1.2020

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Safe and secure Finland built on the rule of law

Tavoite Democracy, participation and trust in the institutions of society to be strengthened

Action Preventing over-indebtedness and improving debt counselling services

Law drafting

HE laeiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain ja yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Parliamentary reply EV 51/2022

Pannaan täytäntöön EU:n maksukyvyttömyysdirektiivi. Tehdään yksityishenkilön velkajärjestelystä annettuun lakiin hallitusohjelman tavoitteita toteuttavat muutokset.

Minister in chargeMinister of Justice Henriksson

Contact personMari Aalto, Ministry of Justice

Legislative plan for autumn session 2021

Contact person
Mari Aalto, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 502
[email protected]

Goals and results

Tavoitteena on panna täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1023 ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä koskevista puitteista, veloista vapauttamisesta ja elinkeinotoiminnan harjoittamiskiellosta sekä toimenpiteistä uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostamiseksi ja direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta (direktiivi uudelleenjärjestelystä ja maksukyvyttömyydestä).

Samoin tavoitteena on toteuttaa hallitusohjelman kirjaukset yrityssaneeraus- ja velkajärjestelylainsäädännön muuttamisesta.

Summary

Pannaan täytäntöön EU:n maksukyvyttömyysdirektiivi ja toteutetaan hallitusohjelman kirjaukset yrityssaneeraus- ja velkajärjestelylainsäädännön muuttamisesta.

Starting points

Direktiivissä on kolme pääkokonaisuutta: varhaisen vaiheen saneeraus (II osasto), konkurssin tehneiden yrittäjien uusi mahdollisuus (III osasto) ja kaikkien maksukyvyttömyysmenettelyjen (konkurssi, yrityssaneeraus ja velkajärjestely) tehostamiseen tähtäävät toimenpiteet (IV osasto).

Direktiivin saneerausta koskevassa II osastossa säädetään saneerauspuitteistosta, jonka on oltava velallisen käytettävissä, kun tätä uhkaa maksukyvyttömyys. Tämän osuuden kantavana tavoitteena on tarjota velallisille mahdollisuus hakeutua saneerattavaksi tehokkaasti varhaisessa vaiheessa maksukyvyttömyyden välttämiseksi ja siten ehkäistä elinkelpoisten yritysten konkursseja.

Direktiivin III osastossa säädetään yritystoiminnassaan epäonnistuneiden, maksukyvyttömiksi ajautuneiden yrittäjien toisesta mahdollisuudesta. Pääperiaatteena on, että tällaisten rehellisesti toimineiden yrittäjien olisi vapauduttava heille jääneestä henkilökohtaisesta velkavastuusta kolme vuotta kestävän maksuohjelman myötä tai kolmessa vuodessa konkurssin alkamisesta. Samassa ajassa olisi lähtökohtaisesti vapauduttava myös elinkeinotoiminnan harjoittamista rajoittavista kielloista.

Hallitusohjelman mukaan hallitus selvittää yksityishenkilön velkajärjestelyn ja yrityssaneerausta koskevien lakien muutostarpeet tavoitteena velkajärjestelyjen ja niiden kattavuuden parantaminen. Maksukyvyttömyyttä koskevan lainsäädännön uudistamista selvitetään, tavoitteina etenkin pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen. Hallitusohjelman mukaan riskinottokykyä edistetään kehittämällä yrittäjälle entistä parempia mahdollisuuksia ”uuteen alkuun” muun muassa konkurssitilanteissa. Asiassa otetaan huomioon muun muassa EU:n maksukyvyttömyysdirektiivin täytäntöönpano ja arvioidaan maksukyvyttömyyslainsäädännön kokonaistoimivuus.

Hallitusohjelman tavoitteet ovat pitkälti yhtenevät maksukyvyttömyysdirektiivin tavoitteiden kanssa.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.