Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston sekä Oikeushallinnon erityisviranomaiset-viraston perustaminen

OM051:00/2021 Development

Oikeusministeriö on asettanut hankkeen oikeusapu- ja edunvalvontaviraston ja oikeushallinnon erityisviranomaiset-viraston perustamiseksi. Hankkeessa huolehditaan virastojen perustamisen edellyttämästä suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta.

Basic information Completed

Project number OM051:00/2021

Case numbers VN/5431/2021 , VN/5341/2021

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 6.4.2021 – 31.12.2022

Date of appointment 6.4.2021

Contact person
Anu Lehtonen, Taloushallinnon asiantuntija
tel. +358 295 150 131
[email protected]

Goals and results

Tavoitteena on järjestää oikeusapu- ja edunvalvontapiirit valtakunnalliseksi virastoksi ja oikeushallinnon erityisviranomaisten kokonaisuus yhdeksi virastoksi. Molemmat virastot muodostaisivat myös oikeusministeriöstä erilliset kirjanpitoyksiköt.

Muutoksella tavoitellaan ministeriön tehtävien selkiyttämistä ja viranomaisten hallinnollisten palvelujen järjestämistä siten, että ne palvelevat entistä paremmin toimintaa. Hankkeen tavoitteena on lisäksi, että oikeusministeriölle jäisi vain valtioneuvostotasoiset tehtävät. Selvitystyötä ohjaavana tekijänä on ollut virastojen itsenäisyyden ja riippumattomuuden turvaaminen.

Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisen tavoitteena on järjestää oikeusapu- ja edunvalvontaorganisaatio siten, että sen tarjoamien palveluiden laatu, saatavuus, yhdenvertaisuus ja asiakkaiden kielellisten oikeuksien toteutuminen voidaan turvata. Tarkoituksena on säilyttää nykyinen valtakunnallinen ja monipaikkainen organisaatio. Virastolla olisi valtakunnallinen ja verkostomainen toimivalta hallinto- ja taustatehtävissä.

Oikeushallinnon erityisviranomaiset-viraston perustamisen tavoitteena on järjestää hallinnonalan erityisviranomaisten tuki- ja hallintotehtävät uudelleen siten, että erityisviranomaisten itsenäistä asemaa ei vaaranneta eikä niiden tehtäväkenttää muuteta. Tavoitteena on luoda hallintopalveluyksikkö, joka palvelee entistä paremmin erityisviranomaisten ydintehtävien hoitamista ja toimii viranomaisten kumppanina hallinnollisissa asioissa.

Summary

Oikeusministeriö on asettanut hankkeen oikeusapu- ja edunvalvontaviraston ja oikeushallinnon erityisviranomaiset-viraston perustamiseksi. Hankkeessa huolehditaan virastojen perustamisen edellyttämästä suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta.

Starting points

Valtionhallinnon organisaatioita kehitetään kohti yhtenäisempää ohjaus- ja virastomallia. Valtiovarainministeriön 2015 valmistuneessa keskushallinnon virastorakennetta koskevassa selvityksessä ”Yhteisillä periaatteilla kohti tulevaisuuden virastorakennetta” on muun ohella ehdotettu tuomioistuinviraston, valtakunnallisen ulosottoviraston ja oikeusapuviraston perustamista.

Oikeusaputoimistoissa toteutettiin 2016 organisaatiouudistus, jossa oikeusaputoimistoista muodostettiin kuusi virastoina toimivaa oikeusapu- ja edunvalvontapiiriä. Uudistuksessa hallinnollisia tehtäviä keskitettiin piirien hallinnollisille yksiköille.

2017 oikeusministeriö teetti selvityksen oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta. Selvityksessä esitettiin valtakunnallisen oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista. Selvityksestä annetuissa lausunnoissa viraston perustamista kannatettiin yleisesti.

2020 oikeusministeri asetti selvityshenkilön selvittämään edellä mainitun selvityksen pohjalta tarkemmin viraston perustamiseen liittyviä seikkoja. Selvityksessä esitettiin perustettavaksi oikeusapu- ja edunvalvontavirasto, joka olisi päällikkövirasto ja joka muodostuisi keskushallinnosta sekä oikeusapu- ja edunvalvontatoimistoista. Toimistojen toimipaikkaverkostoon ja niiden itsenäiseen asemaan toimeksiantojen hoitamisessa ei esitetty muutoksia.

Oikeusministeriön yhteydessä toimii useita itsenäisiä ja riippumattomia viranomaisia, joille ministeriö tuottaa myös tukipalveluita. Näitä ovat lapsiasiavaltuutetun toimisto, vanhusasiavaltuutetun toimisto, tasa-arvovaltuutetun toimisto, tiedusteluvalvontavaltuutettu, tietosuojavaltuutetun toimisto, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) ja Onnettomuustutkintakeskus.

2019 oikeusministeriö teetti oikeushallintovirastoselvityksen ja 2020 tarkemman jatkoselvityksen. Jatkoselvityksessä esitettiin, että perustettavaan virastokokonaisuuteen liitetään myös konkurssiasiamiehen toimisto ja kuluttajariitalautakunta. Myöhemmin sovittiin, että myös oikeudenkäyntiavustajalautakunta voitaisiin siirtää osaksi uutta virastoa.