Henkilötietojen suojaa koskevan kansallisen lainsäädännön tarkistaminen (TATTI -työryhmä) / Översyn av den nationella lagstiftningen om skydd av personuppgifter


Hankenumero

OM006:00/2016

Asettaja

Oikeusministeriö
Lainvalmisteluosasto

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

2016-02-17 00:00:00.0

Toimikausi/aikataulu

2016-02-17 00:00:00.0 -

Yhteyshenkilö

Anu Talus, EU-erityisasiantuntija, 02951 50586

Organisointitapa

Työryhmä

Tehtävä

Lainsäädäntöhanke

Tehtäväkuvaus

Hanke liittyy Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön uudistamiseen. EU:n yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan 25.5.2016, ja sitä aletaan soveltamaan 25.5.2018. Tietosuoja-asetus tulee sovellettavaksi sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Vaikka EU:n yleinen tietosuoja-asetus on kansallisesti suoraan sovellettava säädös, se jättää jäsenvaltioille direktiivinomaista kansallista liikkumavaraa. Tätä liikkumavaraa on erityisesti julkisella sektorilla, mutta jossain määrin myös yksityisellä sektorilla. Asetuksen antamissa rajoissa on mahdollista säätää kansallista lainsäädäntöä, jolla tarkennetaan asetuksen säännöksiä. Lisäksi kansallisella lainsäädännöllä on jossain määrin mahdollista myös poiketa asetuksen velvoitteista.

Tavoitteet

Tavoitteena on arvioida henkilötietolain (523/1999) toimivuus henkilötietojen käsittelyä sääntelevänä yleislakina, erityissäännösten tarpeellisuus ja merkitys sekä varmistaa lainsäädännön toimivuus ja johdonmukaisuus. Edelleen tavoitteena on lainsäädännön selkiyttäminen ja sitä kautta velvollisuuksien ja oikeuksien parempi toteutuminen. Työryhmän tulee 1) selvittää Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämien kansallisten lainsäädäntötoimenpiteiden tarve sekä erityisesti se, onko voimassa olevan henkilötietolain kaltaiselle yleiselle kansalliselle tietosuojalainsäädännölle tarvetta ja valmistella ehdotus asiasta mahdollisesti tarvittavaksi yleiseksi lainsäädännöksi; 2) selvittää, onko kansallista tietosuojaviranomaista koskevaa kansallista lainsäädäntöä tarpeen tarkistaa ja valmistella ehdotus tarvittavaksi lainsäädännöksi kansallisesta tietosuojaviranomaisesta, sen organisaatiosta, tehtävistä ja toimivaltuuksista; 3) selvittää tietosuoja-asetuksen jäsenvaltion lainsäädännölle jättämän kansallisen liikkumavaran antamat mahdollisuudet sekä esittää periaatteet liikkumavaran tarkoituksenmukaisesta käytöstä; 4) koordinoida ja avustaa henkilötietojen käsittelystä annetun erityislainsäädännön tarkistamiseksi tehtävää lainvalmistelutyötä. Työryhmän tulee ottaa työssään huomioon pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman tavoite pidättäytyä kansallisesta lisäsääntelystä Euroopan unionin lainsäädännön toimeenpanossa samoin kuin tavoitteet vahvistaa kansalaisten oikeutta valvoa ja päättää itseään koskevien tietojen käytöstä sekä varmistaa tietojen sujuva siirtyminen viranomaisten välillä. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota mahdollisuuksiin luopua tarpeettomasta erityissääntelystä. Työryhmän tulee laatia ehdotuksensa lainsäädännön muutoksiksi hallituksen esityksen muotoon. Työryhmän tulee saada mietintönsä lainsäädännön muutosehdotuksista valmiiksi 31.5.2017 mennessä.

Tausta

Yleinen tietosuoja-asetus korvaa vuoden 1995 henkilötietodirektiivin (95/46/EY) ja sen kansalliseksi täytäntöön panemiseksi annetun henkilötietolain (523/1999) säännökset niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely kuuluu asetuksen soveltamisalaan. Alustavan arvion mukaan useassa sadassa kansallisessa säädöksessä on nykyisin säännöksiä henkilötietojen käsittelystä. Myös nämä eri ministeriöiden hallinnonaloille kuuluvat säännökset on saatettava tietosuoja-asetuksen mukaisiksi asetuksen mahdollistaman kansallisen liikkumavaran puitteissa.

Organisointikuvaus

Sihteerit: Rantalankila, Leena, neuvotteleva virkamies, oikeusministeriö, p. 02951 50152 Talus, Anu, EU-erityisasiantuntija, oikeusministeriö, p. 02951 50586 Vettenranta, Leena, erityisasiantuntija, oikeusministeriö, p. 02951 50152 Hänninen, Anna, ylitarkastaja, tietosuojavaltuutetun toimisto Muilta osin kts. työryhmä

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Kyllä

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Kyllä

HE:n kiireellisyys

Ei

Lisätiedot

Työryhmän asettamispäätös 17.2.2016

Aihealueet

Oikeus. Lainsäädäntö. Lainvalmistelu

Asiasanat

Henkilötietolaki, Informaatio-oikeus, Julkisoikeus, Tietosuoja

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Sami Manninen, Tuula Majuri

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Talus Anu EU-erityisasiantuntija oikeusministeriö Vastuuhenkilö
Talus Anu EU-erityisasiantuntija oikeusministeriö Hankkeen yhteyshenkilö

Henkilötietojen suoja -työryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Nurmi Pekka oikeustieteen lisensiaatti ---- Puheenjohtaja
Viitala Heidi hallitussihteeri valtioneuvoston kanslia Jäsen
Walkila Tommy lakimies ulkoasiainministeriö Jäsen
Mantere Tiina erityisasiantuntija sisäministeriö Jäsen
Wasenius Perttu hallitussihteeri puolustusministeriö Jäsen
Kivivasara Sami lainsäädäntöneuvos valtiovarainministeriö Jäsen
Aakkula Immo hallitusneuvos opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Taipale Kirsi lainsäädäntöneuvos maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Penttilä Marja lakimies sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Mäkinen Kari hallitusneuvos työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Autere Riitta erityisasiantuntija ympäristöministeriö Jäsen
Pihamaa Heljä-Tuulia toimistopäällikkö tietosuojavaltuutetun toimisto Jäsen
Sulin Ida lakimies Suomen Kuntaliitto Jäsen
Harjunheimo Niina asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK Jäsen
Ilveskivi Paula lakimies Akava ry (edustaen myös SAK ry:tä ja STTK ry:tä) Jäsen
Sario Tuula johtava lakimies Kuluttajaliitto Jäsen
Korpisaari Päivi viestintäoikeuden professori Helsingin yliopisto Jäsen
Rantalankila Leena neuvotteleva virkamies oikeusministeriö Sihteeri
Helopuro Sanna lainsäädäntöneuvos valtioneuvoston kanslia Jäsen
Sinda Veli asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK Jäsen
Jaatinen Tanja erityisasiantuntija oikeusministeriö Sihteeri
Vettenranta Leena erityisasiantuntija oikeusministeriö Sihteeri
Aholainen Maria ylitarkastaja liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Rönkä Maija ylitarkastaja liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Talus Anu EU-erityisasiantuntija oikeusministeriö Jäsen
Talus Anu EU-erityisasiantuntija oikeusministeriö Sihteeri
Tilannekuvaus

Työryhmän toimikausi on 17.2.2016 - 16.2.2018. Työryhmän tulee laatia ehdotuksensa lainsäädännön muutoksiksi hallituksen esityksen muotoon. Työryhmän tulee saada mietintönsä lainsäädännön muutosehdotuksista valmiiksi 31.5.2017 mennessä.

Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

88 asiakirjaa


 1. Lausunto

  Fri Aug 18 00:00:00 EEST 2017  VATT
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/416438/LAUSUNTO_20170818224500_416438.pdf


 2. Lausunto

  Thu Jul 20 00:00:00 EEST 2017  Vapaa-ajattelijain liitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/415414/LAUSUNTO_20170720224500_415414.pdf


 3. Lausuntopyyntö yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi

  Fri Jun 30 00:00:00 EEST 2017  Oikeusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/415415/LAUSUNTOPYYNTO_20170720224500_415415.pdf


 4. Yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietintö ja työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi

  Fri Jun 30 00:00:00 EEST 2017  Oikeusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/415416/LAUSUNTOPYYNTO_20170720224500_415416.pdf


 5. Työryhmän jäsenen vaihtuminen (Kuluttajaliitto)

  Fri Jun 02 00:00:00 EEST 2017  Oikeusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/412134/KIRJE_20170605224502_412134.pdf


 6. Tarkentava lausunto

  Mon May 22 00:00:00 EEST 2017  Aalto-yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/411429/LAUSUNTO_20170524224501_411429.pdf


 7. Jäsenesitys Maria Ahosen tilalle Maija Rönkä

  Wed May 17 00:00:00 EEST 2017  Liikenne- ja viestintäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/411036/KIRJE_20170517224501_411036.docx


 8. Esitys jäseneksi henkilötietojen suojaa koskevaan työryhmään; Tuula Sarion tilalleTimo Niemi

  Tue Apr 11 00:00:00 EEST 2017  Kuluttajaliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/410983/KIRJE_20170516224500_410983.pdf


 9. Lausunto

  Fri Mar 31 00:00:00 EEST 2017  Suomen Syöpäpotilaat ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/409190/LAUSUNTO_20170403224500_409190.pdf


 10. Lausunto

  Fri Mar 31 00:00:00 EEST 2017  Työ- ja elinkeinoministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/409191/LAUSUNTO_20170403224500_409191.pdf


 11. Lausunto

  Wed Mar 29 00:00:00 EEST 2017  Puolustusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408601/LAUSUNTO_20170329224500_408601.pdf


 12. Lausunto

  Wed Mar 29 00:00:00 EEST 2017  Puolustusministeriö maanpuolustuskorkeskoulu
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/409381/LAUSUNTO_20170406224500_409381.pdf


 13. Lausunto

  Mon Mar 27 00:00:00 EEST 2017  Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408274/LAUSUNTO_20170328224502_408274.pdf


 14. Lausunto

  Mon Mar 27 00:00:00 EEST 2017  Väestörekisterikeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408275/LAUSUNTO_20170328224502_408275.pdf


 15. Lausunto

  Mon Mar 27 00:00:00 EEST 2017  Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408276/LAUSUNTO_20170328224502_408276.pdf


 16. Lausunto

  Fri Mar 24 00:00:00 EET 2017  Elinkeinoelämän keskusliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408600/LAUSUNTO_20170329224500_408600.pdf


 17. Lausunto

  Thu Mar 23 00:00:00 EET 2017  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/407974/LAUSUNTO_20170323234505_407974.pdf


 18. Lausunto

  Thu Mar 23 00:00:00 EET 2017  Taideyliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408069/LAUSUNTO_20170324234503_408069.pdf


 19. Lausunto

  Thu Mar 23 00:00:00 EET 2017  Biopankki Borealis
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408247/LAUSUNTO_20170328224502_408247.pdf


 20. Lausunto

  Thu Mar 23 00:00:00 EET 2017  Nokia Technologies
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408248/LAUSUNTO_20170328224502_408248.pdf


 21. Lausunto

  Thu Mar 23 00:00:00 EET 2017  Suomen Akatemia
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408249/LAUSUNTO_20170328224502_408249.pdf


 22. Lausunto

  Thu Mar 23 00:00:00 EET 2017  Tampereen yliopiston tietoarkisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408250/LAUSUNTO_20170328224502_408250.pdf


 23. Lausunto

  Thu Mar 23 00:00:00 EET 2017  Tekes
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408251/LAUSUNTO_20170328224502_408251.pdf


 24. Lausunto

  Thu Mar 23 00:00:00 EET 2017  Helsingin yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408252/LAUSUNTO_20170328224502_408252.pdf


 25. Lausunto

  Thu Mar 23 00:00:00 EET 2017  Tampereen teknillinen yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408253/LAUSUNTO_20170328224502_408253.pdf


 26. Lausunto

  Thu Mar 23 00:00:00 EET 2017  Digital Health Revolution
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408254/LAUSUNTO_20170328224502_408254.pdf


 27. Lausunto

  Thu Mar 23 00:00:00 EET 2017  Lynet
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408255/LAUSUNTO_20170328224502_408255.pdf


 28. Lausunto

  Thu Mar 23 00:00:00 EET 2017  Åbo Akademi
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408256/LAUSUNTO_20170328224502_408256.pdf


 29. Lausunto

  Thu Mar 23 00:00:00 EET 2017  Lääketeollisuus ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408257/LAUSUNTO_20170328224502_408257.pdf


 30. Lausunto

  Thu Mar 23 00:00:00 EET 2017  F-Secure Oyj
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408258/LAUSUNTO_20170328224502_408258.pdf


 31. Lausunto

  Thu Mar 23 00:00:00 EET 2017  Kansaneläkelaitos
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408259/LAUSUNTO_20170328224502_408259.pdf


 32. Lausunto

  Thu Mar 23 00:00:00 EET 2017  CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408260/LAUSUNTO_20170328224502_408260.pdf


 33. Lausunto

  Thu Mar 23 00:00:00 EET 2017  Kansallisarkisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408261/LAUSUNTO_20170328224502_408261.pdf


 34. Lausunto

  Thu Mar 23 00:00:00 EET 2017  Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408270/LAUSUNTO_20170328224502_408270.pdf


 35. Lausunto

  Thu Mar 23 00:00:00 EET 2017  HUS
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408273/LAUSUNTO_20170328224502_408273.pdf


 36. Tutkimusjohtaja Päivi Happosen kommentit

  Thu Mar 23 00:00:00 EET 2017  Kansallisarkisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408277/LAUSUNTO_20170328224502_408277.pdf


 37. Lausunto

  Wed Mar 22 00:00:00 EET 2017  SAK
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408262/LAUSUNTO_20170328224502_408262.pdf


 38. Lausunto

  Wed Mar 22 00:00:00 EET 2017  Orion Oyj
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408263/LAUSUNTO_20170328224502_408263.pdf


 39. Lausunto

  Wed Mar 22 00:00:00 EET 2017  Tilastokeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408264/LAUSUNTO_20170328224502_408264.pdf


 40. Lausunto

  Wed Mar 22 00:00:00 EET 2017  Jyväskylän yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408265/LAUSUNTO_20170328224502_408265.pdf


 41. Lausunto

  Wed Mar 22 00:00:00 EET 2017  Akava
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408266/LAUSUNTO_20170328224502_408266.pdf


 42. Lausunto

  Wed Mar 22 00:00:00 EET 2017  Oulun yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408267/LAUSUNTO_20170328224502_408267.pdf


 43. Lausunto

  Wed Mar 22 00:00:00 EET 2017  Lapin yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408268/LAUSUNTO_20170328224502_408268.pdf


 44. Lausunto

  Wed Mar 22 00:00:00 EET 2017  Aalto-yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408271/LAUSUNTO_20170328224502_408271.pdf


 45. Lausunto

  Tue Mar 21 00:00:00 EET 2017  Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408269/LAUSUNTO_20170328224502_408269.pdf


 46. Lausunto

  Tue Mar 21 00:00:00 EET 2017  Itä-Suomen yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408272/LAUSUNTO_20170328224502_408272.pdf


 47. Lausunto

  Mon Mar 20 00:00:00 EET 2017  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408246/LAUSUNTO_20170328224502_408246.pdf


 48. Lausuntopyyntö yleisen tietosuoja-asetuksen vaikutuksesta tieteellisen tutkimuksen ja tilastoinnin kansalliseen sääntelyyn

  Mon Mar 06 00:00:00 EET 2017  Oikeusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/407044/LAUSUNTOPYYNTO_20170309234502_407044.pdf


 49. Muistio tilastointi

  Mon Mar 06 00:00:00 EET 2017  Oikeusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/407045/LAUSUNTOPYYNTO_20170309234502_407045.pdf


 50. Muistio tilastointi

  Mon Mar 06 00:00:00 EET 2017  Oikeusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/407046/LAUSUNTOPYYNTO_20170309234502_407046.pdf


 51. Muistio tutkimus

  Mon Mar 06 00:00:00 EET 2017  Oikeusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/407047/LAUSUNTOPYYNTO_20170309234502_407047.pdf


 52. Muistio tutkimus

  Mon Mar 06 00:00:00 EET 2017  Oikeusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/407048/LAUSUNTOPYYNTO_20170309234502_407048.pdf


 53. Lausunto

  Tue Feb 14 00:00:00 EET 2017  Yleisradio
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/406304/LAUSUNTO_20170217234518_406304.pdf


 54. Lausunto

  Fri Feb 10 00:00:00 EET 2017  Sanoma Media
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/406301/LAUSUNTO_20170217234518_406301.pdf


 55. Lausunto

  Fri Feb 10 00:00:00 EET 2017  MTV Oy
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/406302/LAUSUNTO_20170217234518_406302.pdf


 56. Lausunto

  Fri Feb 10 00:00:00 EET 2017  Medialiitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/406303/LAUSUNTO_20170217234518_406303.pdf


 57. Lausunto

  Thu Feb 09 00:00:00 EET 2017  Viestintävirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/406299/LAUSUNTO_20170217234518_406299.PDF


 58. Lausunto

  Thu Feb 09 00:00:00 EET 2017  Suomen Journalistiliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/406300/LAUSUNTO_20170217234518_406300.pdf


 59. Lausunto

  Wed Feb 01 00:00:00 EET 2017  Alma Media
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/406298/LAUSUNTO_20170217234518_406298.pdf


 60. Lausuntopyyntö yleisen tietosuoja-asetuksen 85 artiklaa koskien

  Tue Jan 17 00:00:00 EET 2017  Oikeusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/406226/LAUSUNTOPYYNTO_20170216234515_406226.pdf


 61. Liite - muistio

  Tue Jan 17 00:00:00 EET 2017  Oikeusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/406227/LAUSUNTOPYYNTO_20170216234515_406227.pdf


 62. Edustajaksi EU:n tietosuojadirektiívin täytäntöönpanotuöryhmään; Johanna Hervonen

  Thu Dec 08 00:00:00 EET 2016  Valtakunnansyyttäjänvirasto
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/262197/KIRJE_20161213031503_262197.pdf


 63. Kutsu kuulemistilaisuuteen - Artikla 8 - 1.12.2016

  Mon Nov 14 00:00:00 EET 2016  Oikeusministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/260742/KIRJE_20161118031502_260742.pdf


 64. Henkilötietojen suojaa koskevan kansallisen lainsäädännön tarkistamistyöryhmän asettamispäätöksen muuttaminen

  Tue Nov 01 00:00:00 EET 2016  Oikeusministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/260862/KIRJE_20161122031502_260862.pdf


 65. Edustajan vaihtaminen työryhmään; Maria Aholaisen tilalle Kirsi Miettinen ja Maija Rönkä

  Wed Sep 14 00:00:00 EEST 2016  Liikenne- ja viestintäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/410323/KIRJE_20170428224501_410323.pdf


 66. Edustajan vaihtaminen työryhmään; Niina Harjunheimon tilalle Veli Sinda

  Tue Aug 23 00:00:00 EEST 2016  Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/256336/KIRJE_20160825021505_256336.pdf


 67. Edustajan nimeäminen; Heidi Viitalan tilalle Sanna Helopuro

  Fri Jul 29 00:00:00 EEST 2016  Valtioneuvoston kanslia
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/255138/KIRJE_20160802021503_255138.pdf


 68. Työryhmän asettamispäätös

  Wed Feb 17 00:00:00 EET 2016  Oikeusministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249873/ASETTAMISPAATOS_20160219031503_249873.pdf


 69. Henkilötietojen suojaa koskevan kansallisen lainsäädännön tarkistaminen -työryhmän asettamispäätös

  Wed Feb 17 00:00:00 EET 2016  Oikeusministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249874/ASETTAMISPAATOS_20160219031503_249874.pdf


 70. Edustajan nimeäminen; Immo Aakkula ja Viveca Stillin

  Wed Feb 03 00:00:00 EET 2016  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249784/KIRJE_20160218031503_249784.pdf


 71. Edustajan nimeäminen; Ilveskivi Paula; Akava ry

  Fri Jan 29 00:00:00 EET 2016  SAK ry, Akava ry, STTK ry
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249781/KIRJE_20160218031503_249781.pdf


 72. Edustajan nimeäminen; Heljä-Tuulia Pihamaa ja Reijo Aarnio

  Fri Jan 29 00:00:00 EET 2016  Tietosuojavaltuutetun toimisto
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249797/KIRJE_20160218031503_249797.pdf


 73. Edustajan nimeäminen; TEM

  Thu Jan 28 00:00:00 EET 2016  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249783/KIRJE_20160218031503_249783.pdf


 74. Edustajan nimeäminen; Riitta Autere

  Thu Jan 28 00:00:00 EET 2016  Ympäristöministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249794/KIRJE_20160218031503_249794.pdf


 75. Edustajan nimeäminen; Penttilä Marja; sosiaali- ja terveysministeriö

  Wed Jan 27 00:00:00 EET 2016  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249782/KIRJE_20160218031503_249782.pdf


 76. Edustajan nimeäminen; Tommy Walkila ja varalle Minna-Kaisa Liukko

  Wed Jan 27 00:00:00 EET 2016  Ulkoasiainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249793/KIRJE_20160218031503_249793.pdf


 77. Edustajan nimeäminen; Tiina Mantere

  Wed Jan 27 00:00:00 EET 2016  Sisäministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249795/KIRJE_20160218031503_249795.pdf


 78. Edustajan nimeäminen; Hannele Kerola ja varajäseneksi Sami Kivivasara

  Tue Jan 26 00:00:00 EET 2016  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249792/KIRJE_20160218031503_249792.pdf


 79. Edustajan nimeäminen; Kirsi Taipale

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249790/KIRJE_20160218031503_249790.pdf


 80. Edustajan nimeäminen; Maria Aholainen

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Liikenne- ja viestintäministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249796/KIRJE_20160218031503_249796.pdf


 81. Edustajan nimeäminen; Heidi Viitala

  Fri Jan 22 00:00:00 EET 2016  Valtioneuvoston kanslia
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249791/KIRJE_20160218031503_249791.pdf


 82. Edustajan nimeäminen; Perttu Wasenius

  Thu Jan 21 00:00:00 EET 2016  Puolustusministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249788/KIRJE_20160218031503_249788.pdf


 83. Edustajan nimeäminen Henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön tarkistamistyöryhmään; Niina Harjunheimo

  Wed Jan 20 00:00:00 EET 2016  Elinkeinoelämän keskusliitto
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249785/KIRJE_20160218031503_249785.pdf


 84. Edustajan nimeäminen; Ida Sulin

  Wed Jan 20 00:00:00 EET 2016  Suomen Kuntaliitto
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249786/KIRJE_20160218031503_249786.pdf


 85. Edustajan nimeäminen; Tuula Sario

  Wed Jan 20 00:00:00 EET 2016  Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249787/KIRJE_20160218031503_249787.pdf


 86. Edustajan nimeäminen; Niina Harjunheimo

  Wed Jan 20 00:00:00 EET 2016  Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/250803/KIRJE_20160311031504_250803.pdf


 87. Jäsenen nimeämispyyntö

  Mon Jan 18 00:00:00 EET 2016  Oikeusministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249789/KIRJE_20160218031503_249789.pdf


 88. Luonnos työryhmän asettamispäätökseksi

  Mon Jan 18 00:00:00 EET 2016  Oikeusministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249798/KIRJE_20160218031503_249798.pdf

 1. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietintö

  2017  Oikeusministeriö
  Verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-612-3