Henkilötietojen suojaa koskevan kansallisen lainsäädännön tarkistaminen (TATTI -työryhmä) / Översyn av den nationella lagstiftningen om skydd av personuppgifter


Hankenumero

OM006:00/2016

Asettaja

Oikeusministeriö
Lainvalmisteluosasto

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

17.02.2016

Toimikausi/aikataulu

17.02.2016 -

Yhteyshenkilö

Anu Talus, EU-erityisasiantuntija, 02951 50586

Organisointitapa

Työryhmä

Tehtävä

Lainsäädäntöhanke

Tehtäväkuvaus

Hanke liittyy Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön uudistamiseen. EU:n yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan 25.5.2016, ja sitä aletaan soveltamaan 25.5.2018. Tietosuoja-asetus tulee sovellettavaksi sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Vaikka EU:n yleinen tietosuoja-asetus on kansallisesti suoraan sovellettava säädös, se jättää jäsenvaltioille direktiivinomaista kansallista liikkumavaraa. Tätä liikkumavaraa on erityisesti julkisella sektorilla, mutta jossain määrin myös yksityisellä sektorilla. Asetuksen antamissa rajoissa on mahdollista säätää kansallista lainsäädäntöä, jolla tarkennetaan asetuksen säännöksiä. Lisäksi kansallisella lainsäädännöllä on jossain määrin mahdollista myös poiketa asetuksen velvoitteista.

Tavoitteet

Tavoitteena on arvioida henkilötietolain (523/1999) toimivuus henkilötietojen käsittelyä sääntelevänä yleislakina, erityissäännösten tarpeellisuus ja merkitys sekä varmistaa lainsäädännön toimivuus ja johdonmukaisuus. Edelleen tavoitteena on lainsäädännön selkiyttäminen ja sitä kautta velvollisuuksien ja oikeuksien parempi toteutuminen. Työryhmän tulee 1) selvittää Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämien kansallisten lainsäädäntötoimenpiteiden tarve sekä erityisesti se, onko voimassa olevan henkilötietolain kaltaiselle yleiselle kansalliselle tietosuojalainsäädännölle tarvetta ja valmistella ehdotus asiasta mahdollisesti tarvittavaksi yleiseksi lainsäädännöksi; 2) selvittää, onko kansallista tietosuojaviranomaista koskevaa kansallista lainsäädäntöä tarpeen tarkistaa ja valmistella ehdotus tarvittavaksi lainsäädännöksi kansallisesta tietosuojaviranomaisesta, sen organisaatiosta, tehtävistä ja toimivaltuuksista; 3) selvittää tietosuoja-asetuksen jäsenvaltion lainsäädännölle jättämän kansallisen liikkumavaran antamat mahdollisuudet sekä esittää periaatteet liikkumavaran tarkoituksenmukaisesta käytöstä; 4) koordinoida ja avustaa henkilötietojen käsittelystä annetun erityislainsäädännön tarkistamiseksi tehtävää lainvalmistelutyötä. Työryhmän tulee ottaa työssään huomioon pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman tavoite pidättäytyä kansallisesta lisäsääntelystä Euroopan unionin lainsäädännön toimeenpanossa samoin kuin tavoitteet vahvistaa kansalaisten oikeutta valvoa ja päättää itseään koskevien tietojen käytöstä sekä varmistaa tietojen sujuva siirtyminen viranomaisten välillä. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota mahdollisuuksiin luopua tarpeettomasta erityissääntelystä. Työryhmän tulee laatia ehdotuksensa lainsäädännön muutoksiksi hallituksen esityksen muotoon. Työryhmän tulee saada mietintönsä lainsäädännön muutosehdotuksista valmiiksi 31.5.2017 mennessä.

Tausta

Yleinen tietosuoja-asetus korvaa vuoden 1995 henkilötietodirektiivin (95/46/EY) ja sen kansalliseksi täytäntöön panemiseksi annetun henkilötietolain (523/1999) säännökset niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely kuuluu asetuksen soveltamisalaan. Alustavan arvion mukaan useassa sadassa kansallisessa säädöksessä on nykyisin säännöksiä henkilötietojen käsittelystä. Myös nämä eri ministeriöiden hallinnonaloille kuuluvat säännökset on saatettava tietosuoja-asetuksen mukaisiksi asetuksen mahdollistaman kansallisen liikkumavaran puitteissa.

Organisointikuvaus

Sihteerit: Rantalankila, Leena, neuvotteleva virkamies, oikeusministeriö, p. 02951 50152 Talus, Anu, EU-erityisasiantuntija, oikeusministeriö, p. 02951 50586 Vettenranta, Leena, erityisasiantuntija, oikeusministeriö, p. 02951 50152 Hänninen, Anna, ylitarkastaja, tietosuojavaltuutetun toimisto Muilta osin kts. työryhmä

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Kyllä

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Kyllä

HE:n kiireellisyys

Ei

Lisätiedot

Työryhmän asettamispäätös 17.2.2016

Aihealueet

Oikeus. Lainsäädäntö. Lainvalmistelu

Asiasanat

Henkilötietolaki, Informaatio-oikeus, Julkisoikeus, Tietosuoja

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Sami Manninen, Tuula Majuri

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Talus Anu EU-erityisasiantuntija oikeusministeriö Vastuuhenkilö
Talus Anu EU-erityisasiantuntija oikeusministeriö Hankkeen yhteyshenkilö

Henkilötietojen suoja -työryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Nurmi Pekka oikeustieteen lisensiaatti ---- Puheenjohtaja
Viitala Heidi hallitussihteeri valtioneuvoston kanslia Jäsen
Walkila Tommy lakimies ulkoasiainministeriö Jäsen
Mantere Tiina erityisasiantuntija sisäministeriö Jäsen
Wasenius Perttu hallitussihteeri puolustusministeriö Jäsen
Kivivasara Sami lainsäädäntöneuvos valtiovarainministeriö Jäsen
Aakkula Immo hallitusneuvos opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Taipale Kirsi lainsäädäntöneuvos maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Penttilä Marja lakimies sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Mäkinen Kari hallitusneuvos työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Autere Riitta erityisasiantuntija ympäristöministeriö Jäsen
Pihamaa Heljä-Tuulia toimistopäällikkö tietosuojavaltuutetun toimisto Jäsen
Sulin Ida lakimies Suomen Kuntaliitto Jäsen
Harjunheimo Niina asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK Jäsen
Ilveskivi Paula lakimies Akava ry (edustaen myös SAK ry:tä ja STTK ry:tä) Jäsen
Korpisaari Päivi viestintäoikeuden professori Helsingin yliopisto Jäsen
Rantalankila Leena neuvotteleva virkamies oikeusministeriö Sihteeri
Helopuro Sanna lainsäädäntöneuvos valtioneuvoston kanslia Jäsen
Sinda Veli asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK Jäsen
Jaatinen Tanja erityisasiantuntija oikeusministeriö Sihteeri
Vettenranta Leena erityisasiantuntija oikeusministeriö Sihteeri
Aholainen Maria ylitarkastaja liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Rönkä Maija ylitarkastaja liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Talus Anu EU-erityisasiantuntija oikeusministeriö Jäsen
Talus Anu EU-erityisasiantuntija oikeusministeriö Sihteeri
Sario Tuula johtava lakimies Kuluttajaliitto Jäsen
Niemi Timo lakimies Kuluttajaliitto ry Jäsen
Tilannekuvaus

Työryhmän toimikausi on 17.2.2016 - 16.2.2018. Työryhmän tulee laatia ehdotuksensa lainsäädännön muutoksiksi hallituksen esityksen muotoon. Työryhmän tulee saada mietintönsä lainsäädännön muutosehdotuksista valmiiksi 31.5.2017 mennessä.

Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

202 asiakirjaa


 1. Lausunto

  08.09.3017  Effi ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417528/LAUSUNTO_20170911224501_417528.pdf


 2. Edustajan vaihdos; Elise Sahivirran tilalle Jaana Junnila

  07.11.2017  Ympäristöministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/419987/KIRJE_20171107234501_419987.pdf


 3. Edustajan vaihdos Tatti-työryhmään; Riitta Autereen tilalle Elise Sahavirta

  11.10.2017  Ympäristöministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/419040/KIRJE_20171012224502_419040.pdf


 4. Lausunto

  04.10.2017  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/418600/LAUSUNTO_20171006224501_418600.pdf


 5. liite Esimerkkiluonnos tietosuojalain säännöksiksi ja yksityiskohtaisiksi perusteluiksi.

  04.10.2017  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/418602/LAUSUNTO_20171006224501_418602.pdf


 6. Lausunto

  25.09.2017  Tietoarkisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/418180/LAUSUNTO_20170925224500_418180.pdf


 7. Lausunto

  22.09.2017  Maa- ja metsätalousministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/418146/LAUSUNTO_20170922224500_418146.pdf


 8. Jäsenen vaihdos työryhmään; Heljä-Tuulia Pihamaan tilalle Raisa Leivonen

  20.09.2017  Tietosuojavaltuutetun toimisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/418089/ESITYS_20170920224502_418089.pdf


 9. Lausunto

  14.09.2017  Helsingin hallinto-oikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417900/LAUSUNTO_20170915224501_417900.pdf


 10. Lausunto

  13.09.2017  Sosiaali- ja terveysministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417802/LAUSUNTO_20170914224502_417802.pdf


 11. Lausunto

  13.09.2017  Yksityiset keskusarkistot ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/418179/LAUSUNTO_20170925224500_418179.pdf


 12. Lausunto

  12.09.2017  TUKIJA
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417687/LAUSUNTO_20170913224501_417687.pdf


 13. Lausunto

  11.09.2017  Suomen Yrittäjät ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417644/LAUSUNTO_20170912224503_417644.pdf


 14. Lausunto

  11.09.2017  Terveyden -ja hyvinvoinnin laitos
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417689/LAUSUNTO_20170913224501_417689.pdf


 15. Lausunto

  11.09.2017  Sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417525/LAUSUNTO_20170911224501_417525.pdf


 16. Lausunto

  08.09.2017  Patria Oyj
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417527/LAUSUNTO_20170911224501_417527.pdf


 17. Lausunto

  08.09.2017  Kansallinen audovisuaalinen instituutti
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417529/LAUSUNTO_20170911224501_417529.pdf


 18. Lausunto

  08.09.2017  Pelastakaa Lapset ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417530/LAUSUNTO_20170911224501_417530.pdf


 19. Lausunto

  08.09.2017  Suomen Lääkäriliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417531/LAUSUNTO_20170911224501_417531.pdf


 20. Lausunto

  08.09.2017  Sanoma Media Finland Oy
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417688/LAUSUNTO_20170913224501_417688.pdf


 21. Lausunto

  08.09.2017  Aalto yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417803/LAUSUNTO_20170914224502_417803.docx


 22. Lausunto

  08.09.2017  Museovirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417409/LAUSUNTO_20170908224500_417409.pdf


 23. Lausunto

  08.09.2017  Nokia Oyj
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417410/LAUSUNTO_20170908224500_417410.pdf


 24. Lausunto

  08.09.2017  Suomen Asianajajaliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417411/LAUSUNTO_20170908224500_417411.pdf


 25. Lausunto

  08.09.2017  Asiakkuusmarkkointiliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417412/LAUSUNTO_20170908224500_417412.pdf


 26. Lausunto

  08.09.2017  STTK
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417413/LAUSUNTO_20170908224500_417413.pdf


 27. Lausunto

  08.09.2017  Nets Oy
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417414/LAUSUNTO_20170908224500_417414.pdf


 28. Lausunto

  08.09.2017  Oikeusrekisterikeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417415/LAUSUNTO_20170908224500_417415.pdf


 29. Lausunto

  08.09.2017  Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417416/LAUSUNTO_20170908224500_417416.pdf


 30. Lausunto

  08.09.2017  Työeläkevakuuttajat TELA ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417417/LAUSUNTO_20170908224500_417417.pdf


 31. Lausunto

  08.09.2017  Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417418/LAUSUNTO_20170908224500_417418.pdf


 32. Lausunto

  08.09.2017  Itä-Suomen yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417419/LAUSUNTO_20170908224500_417419.pdf


 33. Lausunto

  08.09.2017  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417420/LAUSUNTO_20170908224500_417420.pdf


 34. Lausunto

  08.09.2017  Maaseutuvirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417421/LAUSUNTO_20170908224500_417421.pdf


 35. Lausunto

  08.09.2017  Suomen Kuntaliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417422/LAUSUNTO_20170908224500_417422.pdf


 36. Lausunto

  08.09.2017  Viestintävirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417423/LAUSUNTO_20170908224500_417423.pdf


 37. Lausunto

  08.09.2017  Oikeuskanslerinvirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417424/LAUSUNTO_20170908224500_417424.pdf


 38. Lausunto

  08.09.2017  Aalto-yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417425/LAUSUNTO_20170908224500_417425.pdf


 39. Lausunto

  08.09.2017  Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417426/LAUSUNTO_20170908224500_417426.pdf


 40. Lausunto

  08.09.2017  Museoalan ammattiliitto MAL ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417427/LAUSUNTO_20170908224500_417427.pdf


 41. Lausunto

  08.09.2017  Maa- ja metsätalousministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417428/LAUSUNTO_20170908224500_417428.pdf


 42. Lausunto

  08.09.2017  Kansallisarkisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417430/LAUSUNTO_20170908224500_417430.pdf


 43. Lausunto

  08.09.2017  Tietosuojavaltuutetun toimisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417431/LAUSUNTO_20170908224500_417431.pdf


 44. Lausunto

  08.09.2017  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417432/LAUSUNTO_20170908224500_417432.pdf


 45. Lausunto

  08.09.2017  Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417433/LAUSUNTO_20170908224500_417433.pdf


 46. Lausunto

  08.09.2017  Medialiitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417434/LAUSUNTO_20170908224500_417434.pdf


 47. Lausunto

  08.09.2017  Open Knowledge Finland
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417435/LAUSUNTO_20170908224500_417435.pdf


 48. Lausunto

  08.09.2017  Liikenne- ja viestintäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417436/LAUSUNTO_20170908224500_417436.pdf


 49. Lausunto

  08.09.2017  Lääketeollisuus ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417437/LAUSUNTO_20170908224500_417437.pdf


 50. Lausunto

  08.09.2017  Jyväskylän yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417438/LAUSUNTO_20170908224500_417438.pdf


 51. Lausunto

  08.09.2017  Svenska litteratursällskapet i Finland
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417439/LAUSUNTO_20170908224500_417439.pdf


 52. Lausunto

  08.09.2017  Kuluttajaliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417440/LAUSUNTO_20170908224500_417440.pdf


 53. Lausunto

  08.09.2017  Kuopion museokeskus Kankkunen Pekka
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417441/LAUSUNTO_20170908224500_417441.pdf


 54. Lausunto

  08.09.2017  Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417442/LAUSUNTO_20170908224500_417442.pdf


 55. Lausunto

  08.09.2017  Hämeenlinnan hallinto-oikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417443/LAUSUNTO_20170908224500_417443.pdf


 56. Lausunto

  08.09.2017  Helsingin kaupunki, Kaupunginkanslia
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417444/LAUSUNTO_20170908224500_417444.pdf


 57. Lausunto

  08.09.2017  Finanssiala ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417445/LAUSUNTO_20170908224500_417445.pdf


 58. Lausunto

  08.09.2017  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry; Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry; Lastensuojelun Keskusliitto ry;
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417446/LAUSUNTO_20170908224500_417446.pdf


 59. Lausunto

  08.09.2017  Suomen Kiinteistöliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417447/LAUSUNTO_20170908224500_417447.pdf


 60. Lausunto

  08.09.2017  Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto - TUHA
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417448/LAUSUNTO_20170908224500_417448.pdf


 61. Lausunto

  08.09.2017  Helsingin kaupunginmuseo
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417449/LAUSUNTO_20170908224500_417449.pdf


 62. Lausunto

  08.09.2017  Suomen Journalistiliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417450/LAUSUNTO_20170908224500_417450.pdf


 63. Lausunto

  08.09.2017  Suomen Asiakastieto Oy
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417451/LAUSUNTO_20170908224500_417451.pdf


 64. Lausunto

  08.09.2017  OP Ryhmä
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417452/LAUSUNTO_20170908224500_417452.pdf


 65. Lausunto

  08.09.2017  Kansallisgalleria
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417453/LAUSUNTO_20170908224500_417453.pdf


 66. Lausunto

  08.09.2017  Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417454/LAUSUNTO_20170908224500_417454.pdf


 67. Lausunto

  08.09.2017  Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417455/LAUSUNTO_20170908224500_417455.pdf


 68. Lausunto

  08.09.2017  Tekes
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417456/LAUSUNTO_20170908224500_417456.pdf


 69. Lausunto

  08.09.2017  Suomen yliopistokirjastojen neuvosto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417457/LAUSUNTO_20170908224500_417457.pdf


 70. Lausunto

  08.09.2017  Turun hallinto-oikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417458/LAUSUNTO_20170908224500_417458.pdf


 71. Lausunto

  08.09.2017  Kansalliskirjasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417459/LAUSUNTO_20170908224500_417459.pdf


 72. Lausunto

  08.09.2017  Patentti- ja rekisterihallitus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417462/LAUSUNTO_20170908224500_417462.pdf


 73. Lausunto

  08.09.2017  Tulli
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417463/LAUSUNTO_20170908224500_417463.pdf


 74. Lausunto

  08.09.2017  Lapsiasiavaltuutettu
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417464/LAUSUNTO_20170908224500_417464.pdf


 75. Lausunto

  08.09.2017  Työ- ja elinkeinoministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417465/LAUSUNTO_20170908224500_417465.pdf


 76. Lausunto

  08.09.2017  Yleisradia
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417512/LAUSUNTO_20170911224501_417512.pdf


 77. Lausunto

  08.09.2017  Saamelaismuseosäätiö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417513/LAUSUNTO_20170911224501_417513.pdf


 78. Lausunto

  08.09.2017  Tieto Oyj
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417514/LAUSUNTO_20170911224501_417514.pdf


 79. Lausunto

  08.09.2017  Teknologiateollisuus ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417515/LAUSUNTO_20170911224501_417515.pdf


 80. Lausunto

  08.09.2017  Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417516/LAUSUNTO_20170911224501_417516.pdf


 81. Lausunto

  08.09.2017  Suomen tilaajavastuu Oy
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417517/LAUSUNTO_20170911224501_417517.pdf


 82. Lausunto

  08.09.2017  Finnet-liitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417518/LAUSUNTO_20170911224501_417518.pdf


 83. Lausunto

  08.09.2017  Suomen tieteellinen kirjastoseura
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417519/LAUSUNTO_20170911224501_417519.pdf


 84. Lausunto

  08.09.2017  Kauppakamari
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417520/LAUSUNTO_20170911224501_417520.pdf


 85. Lausunto

  08.09.2017  Akava ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417521/LAUSUNTO_20170911224501_417521.pdf


 86. Lausunto

  08.09.2017  Helsingin yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417522/LAUSUNTO_20170911224501_417522.pdf


 87. Lausunto

  08.09.2017  Kansaneläkelaitos
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417523/LAUSUNTO_20170911224501_417523.pdf


 88. Lausunto

  08.09.2017  Suomen valokuvataiteen museo
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417524/LAUSUNTO_20170911224501_417524.pdf


 89. Lausunto

  08.09.2017  Puolustusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417526/LAUSUNTO_20170911224501_417526.pdf


 90. Lausunto

  07.09.2017  Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417384/LAUSUNTO_20170907224501_417384.pdf


 91. Lausunto

  07.09.2017  Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417386/LAUSUNTO_20170907224501_417386.pdf


 92. Lausunto

  07.09.2017  Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, Tampereen yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417387/LAUSUNTO_20170907224501_417387.pdf


 93. Lausunto

  07.09.2017  Musiikkiarkisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417429/LAUSUNTO_20170908224500_417429.pdf


 94. Lausunto

  07.09.2017  Tietoarkisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417460/LAUSUNTO_20170908224500_417460.pdf


 95. Lausunto

  07.09.2017  CSC - Tieteen Tietotekniikan Keskus Oy
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417461/LAUSUNTO_20170908224500_417461.pdf


 96. Lausunto

  06.09.2017  Valtiovarainministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417345/LAUSUNTO_20170906224501_417345.pdf


 97. Lausunto

  06.09.2017  Kilpailu- ja kuluttajavirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417346/LAUSUNTO_20170906224501_417346.pdf


 98. Lausunto

  06.09.2017  Eduskunnan kanslia
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417347/LAUSUNTO_20170906224501_417347.pdf


 99. Lausunto

  06.09.2017  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417348/LAUSUNTO_20170906224501_417348.pdf


 100. Lausunto

  06.09.2017  Väestörekisterikeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417349/LAUSUNTO_20170906224501_417349.pdf


 101. Lausunto

  06.09.2017  Tilastokeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417350/LAUSUNTO_20170906224501_417350.pdf


 102. Lausunto

  06.09.2017  Työväenmuseo Werstas
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417385/LAUSUNTO_20170907224501_417385.pdf


 103. Lausunto

  05.09.2017  Korkein hallinto-oikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417302/LAUSUNTO_20170905224500_417302.pdf


 104. Lausunto

  05.09.2017  Suomen Museoliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417303/LAUSUNTO_20170905224500_417303.pdf


 105. Lausunto

  04.09.2017  Eläketurvakeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417249/LAUSUNTO_20170904224502_417249.pdf


 106. Lausunto

  01.09.2017  Itä-Suomen hallinto-oikeus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417120/LAUSUNTO_20170901224501_417120.pdf


 107. Työryhmän jäsenen vaihtuminen; Veli Sindan tilalle Niina Harjunheimo

  01.09.2017  Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417250/KIRJE_20170904224502_417250.pdf


 108. Lausunto

  01.09.2017  Rakli
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417251/LAUSUNTO_20170904224502_417251.pdf


 109. Lausunto

  01.09.2017  Lastensuojelun Keskusliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417252/LAUSUNTO_20170904224502_417252.pdf


 110. Lausunto

  31.08.2017  Akavan Erityisalat AE ry ja Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/417049/LAUSUNTO_20170831224503_417049.pdf


 111. Lausunto

  28.08.2017  Ulkoasiainministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/416841/LAUSUNTO_20170828224501_416841.pdf


 112. Lausunto

  23.08.2017  Kirkkohallitus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/416673/LAUSUNTO_20170823224502_416673.pdf


 113. Lausunto

  18.08.2017  VATT
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/416438/LAUSUNTO_20170818224500_416438.pdf


 114. Lausunto

  20.07.2017  Vapaa-ajattelijain liitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/415414/LAUSUNTO_20170720224500_415414.pdf


 115. Lausuntopyyntö yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi

  30.06.2017  Oikeusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/415415/LAUSUNTOPYYNTO_20170720224500_415415.pdf


 116. Yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietintö ja työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi

  30.06.2017  Oikeusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/415416/LAUSUNTOPYYNTO_20170720224500_415416.pdf


 117. Työryhmän jäsenen vaihtuminen (Kuluttajaliitto)

  02.06.2017  Oikeusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/412134/KIRJE_20170605224502_412134.pdf


 118. Tarkentava lausunto

  22.05.2017  Aalto-yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/411429/LAUSUNTO_20170524224501_411429.pdf


 119. Jäsenesitys Maria Ahosen tilalle Maija Rönkä

  17.05.2017  Liikenne- ja viestintäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/411036/KIRJE_20170517224501_411036.docx


 120. Esitys jäseneksi henkilötietojen suojaa koskevaan työryhmään; Tuula Sarion tilalleTimo Niemi

  11.04.2017  Kuluttajaliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/410983/KIRJE_20170516224500_410983.pdf


 121. Lausunto

  31.03.2017  Suomen Syöpäpotilaat ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/409190/LAUSUNTO_20170403224500_409190.pdf


 122. Lausunto

  31.03.2017  Työ- ja elinkeinoministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/409191/LAUSUNTO_20170403224500_409191.pdf


 123. Lausunto

  29.03.2017  Puolustusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408601/LAUSUNTO_20170329224500_408601.pdf


 124. Lausunto

  29.03.2017  Puolustusministeriö maanpuolustuskorkeskoulu
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/409381/LAUSUNTO_20170406224500_409381.pdf


 125. Lausunto

  27.03.2017  Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408274/LAUSUNTO_20170328224502_408274.pdf


 126. Lausunto

  27.03.2017  Väestörekisterikeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408275/LAUSUNTO_20170328224502_408275.pdf


 127. Lausunto

  27.03.2017  Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408276/LAUSUNTO_20170328224502_408276.pdf


 128. Lausunto

  24.03.2017  Elinkeinoelämän keskusliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408600/LAUSUNTO_20170329224500_408600.pdf


 129. Lausunto

  23.03.2017  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/407974/LAUSUNTO_20170323234505_407974.pdf


 130. Lausunto

  23.03.2017  Taideyliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408069/LAUSUNTO_20170324234503_408069.pdf


 131. Lausunto

  23.03.2017  Biopankki Borealis
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408247/LAUSUNTO_20170328224502_408247.pdf


 132. Lausunto

  23.03.2017  Nokia Technologies
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408248/LAUSUNTO_20170328224502_408248.pdf


 133. Lausunto

  23.03.2017  Suomen Akatemia
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408249/LAUSUNTO_20170328224502_408249.pdf


 134. Lausunto

  23.03.2017  Tampereen yliopiston tietoarkisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408250/LAUSUNTO_20170328224502_408250.pdf


 135. Lausunto

  23.03.2017  Tekes
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408251/LAUSUNTO_20170328224502_408251.pdf


 136. Lausunto

  23.03.2017  Helsingin yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408252/LAUSUNTO_20170328224502_408252.pdf


 137. Lausunto

  23.03.2017  Tampereen teknillinen yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408253/LAUSUNTO_20170328224502_408253.pdf


 138. Lausunto

  23.03.2017  Digital Health Revolution
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408254/LAUSUNTO_20170328224502_408254.pdf


 139. Lausunto

  23.03.2017  Lynet
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408255/LAUSUNTO_20170328224502_408255.pdf


 140. Lausunto

  23.03.2017  Åbo Akademi
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408256/LAUSUNTO_20170328224502_408256.pdf


 141. Lausunto

  23.03.2017  Lääketeollisuus ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408257/LAUSUNTO_20170328224502_408257.pdf


 142. Lausunto

  23.03.2017  F-Secure Oyj
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408258/LAUSUNTO_20170328224502_408258.pdf


 143. Lausunto

  23.03.2017  Kansaneläkelaitos
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408259/LAUSUNTO_20170328224502_408259.pdf


 144. Lausunto

  23.03.2017  CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408260/LAUSUNTO_20170328224502_408260.pdf


 145. Lausunto

  23.03.2017  Kansallisarkisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408261/LAUSUNTO_20170328224502_408261.pdf


 146. Lausunto

  23.03.2017  Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408270/LAUSUNTO_20170328224502_408270.pdf


 147. Lausunto

  23.03.2017  HUS
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408273/LAUSUNTO_20170328224502_408273.pdf


 148. Tutkimusjohtaja Päivi Happosen kommentit

  23.03.2017  Kansallisarkisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408277/LAUSUNTO_20170328224502_408277.pdf


 149. Lausunto

  22.03.2017  SAK
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408262/LAUSUNTO_20170328224502_408262.pdf


 150. Lausunto

  22.03.2017  Orion Oyj
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408263/LAUSUNTO_20170328224502_408263.pdf


 151. Lausunto

  22.03.2017  Tilastokeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408264/LAUSUNTO_20170328224502_408264.pdf


 152. Lausunto

  22.03.2017  Jyväskylän yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408265/LAUSUNTO_20170328224502_408265.pdf


 153. Lausunto

  22.03.2017  Akava
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408266/LAUSUNTO_20170328224502_408266.pdf


 154. Lausunto

  22.03.2017  Oulun yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408267/LAUSUNTO_20170328224502_408267.pdf


 155. Lausunto

  22.03.2017  Lapin yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408268/LAUSUNTO_20170328224502_408268.pdf


 156. Lausunto

  22.03.2017  Aalto-yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408271/LAUSUNTO_20170328224502_408271.pdf


 157. Lausunto

  21.03.2017  Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408269/LAUSUNTO_20170328224502_408269.pdf


 158. Lausunto

  21.03.2017  Itä-Suomen yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408272/LAUSUNTO_20170328224502_408272.pdf


 159. Lausunto

  20.03.2017  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/408246/LAUSUNTO_20170328224502_408246.pdf


 160. Lausuntopyyntö yleisen tietosuoja-asetuksen vaikutuksesta tieteellisen tutkimuksen ja tilastoinnin kansalliseen sääntelyyn

  06.03.2017  Oikeusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/407044/LAUSUNTOPYYNTO_20170309234502_407044.pdf


 161. Muistio tilastointi

  06.03.2017  Oikeusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/407045/LAUSUNTOPYYNTO_20170309234502_407045.pdf


 162. Muistio tilastointi

  06.03.2017  Oikeusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/407046/LAUSUNTOPYYNTO_20170309234502_407046.pdf


 163. Muistio tutkimus

  06.03.2017  Oikeusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/407047/LAUSUNTOPYYNTO_20170309234502_407047.pdf


 164. Muistio tutkimus

  06.03.2017  Oikeusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/407048/LAUSUNTOPYYNTO_20170309234502_407048.pdf


 165. Lausunto

  14.02.2017  Yleisradio
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/406304/LAUSUNTO_20170217234518_406304.pdf


 166. Lausunto

  10.02.2017  Sanoma Media
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/406301/LAUSUNTO_20170217234518_406301.pdf


 167. Lausunto

  10.02.2017  MTV Oy
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/406302/LAUSUNTO_20170217234518_406302.pdf


 168. Lausunto

  10.02.2017  Medialiitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/406303/LAUSUNTO_20170217234518_406303.pdf


 169. Lausunto

  09.02.2017  Viestintävirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/406299/LAUSUNTO_20170217234518_406299.PDF


 170. Lausunto

  09.02.2017  Suomen Journalistiliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/406300/LAUSUNTO_20170217234518_406300.pdf


 171. Lausunto

  01.02.2017  Alma Media
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/406298/LAUSUNTO_20170217234518_406298.pdf


 172. Lausuntopyyntö yleisen tietosuoja-asetuksen 85 artiklaa koskien

  17.01.2017  Oikeusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/406226/LAUSUNTOPYYNTO_20170216234515_406226.pdf


 173. Liite - muistio

  17.01.2017  Oikeusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/406227/LAUSUNTOPYYNTO_20170216234515_406227.pdf


 174. Edustajaksi EU:n tietosuojadirektiívin täytäntöönpanotuöryhmään; Johanna Hervonen

  08.12.2016  Valtakunnansyyttäjänvirasto
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/262197/KIRJE_20161213031503_262197.pdf


 175. Kutsu kuulemistilaisuuteen - Artikla 8 - 1.12.2016

  14.11.2016  Oikeusministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/260742/KIRJE_20161118031502_260742.pdf


 176. Henkilötietojen suojaa koskevan kansallisen lainsäädännön tarkistamistyöryhmän asettamispäätöksen muuttaminen

  01.11.2016  Oikeusministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/260862/KIRJE_20161122031502_260862.pdf


 177. Lausunto

  04.10.2016  Opetus-ja kulttuuriministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/418601/LAUSUNTO_20171006224501_418601.pdf


 178. liite.Esimerkkiluonnos tietosuojalain säännöksiksi ja yksityiskohtaisiksi perusteluiksi.

  04.10.2016  Opetus-ja kulttuuriministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/418603/LAUSUNTO_20171006224501_418603.pdf


 179. Edustajan vaihtaminen työryhmään; Maria Aholaisen tilalle Kirsi Miettinen ja Maija Rönkä

  14.09.2016  Liikenne- ja viestintäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/410323/KIRJE_20170428224501_410323.pdf


 180. Edustajan vaihtaminen työryhmään; Niina Harjunheimon tilalle Veli Sinda

  23.08.2016  Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/256336/KIRJE_20160825021505_256336.pdf


 181. Edustajan nimeäminen; Heidi Viitalan tilalle Sanna Helopuro

  29.07.2016  Valtioneuvoston kanslia
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/255138/KIRJE_20160802021503_255138.pdf


 182. Työryhmän asettamispäätös

  17.02.2016  Oikeusministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249873/ASETTAMISPAATOS_20160219031503_249873.pdf


 183. Henkilötietojen suojaa koskevan kansallisen lainsäädännön tarkistaminen -työryhmän asettamispäätös

  17.02.2016  Oikeusministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249874/ASETTAMISPAATOS_20160219031503_249874.pdf


 184. Edustajan nimeäminen; Immo Aakkula ja Viveca Stillin

  03.02.2016  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249784/KIRJE_20160218031503_249784.pdf


 185. Edustajan nimeäminen; Ilveskivi Paula; Akava ry

  29.01.2016  SAK ry, Akava ry, STTK ry
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249781/KIRJE_20160218031503_249781.pdf


 186. Edustajan nimeäminen; Heljä-Tuulia Pihamaa ja Reijo Aarnio

  29.01.2016  Tietosuojavaltuutetun toimisto
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249797/KIRJE_20160218031503_249797.pdf


 187. Edustajan nimeäminen; TEM

  28.01.2016  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249783/KIRJE_20160218031503_249783.pdf


 188. Edustajan nimeäminen; Riitta Autere

  28.01.2016  Ympäristöministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249794/KIRJE_20160218031503_249794.pdf


 189. Edustajan nimeäminen; Penttilä Marja; sosiaali- ja terveysministeriö

  27.01.2016  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249782/KIRJE_20160218031503_249782.pdf


 190. Edustajan nimeäminen; Tommy Walkila ja varalle Minna-Kaisa Liukko

  27.01.2016  Ulkoasiainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249793/KIRJE_20160218031503_249793.pdf


 191. Edustajan nimeäminen; Tiina Mantere

  27.01.2016  Sisäministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249795/KIRJE_20160218031503_249795.pdf


 192. Edustajan nimeäminen; Hannele Kerola ja varajäseneksi Sami Kivivasara

  26.01.2016  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249792/KIRJE_20160218031503_249792.pdf


 193. Edustajan nimeäminen; Kirsi Taipale

  25.01.2016  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249790/KIRJE_20160218031503_249790.pdf


 194. Edustajan nimeäminen; Maria Aholainen

  25.01.2016  Liikenne- ja viestintäministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249796/KIRJE_20160218031503_249796.pdf


 195. Edustajan nimeäminen; Heidi Viitala

  22.01.2016  Valtioneuvoston kanslia
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249791/KIRJE_20160218031503_249791.pdf


 196. Edustajan nimeäminen; Perttu Wasenius

  21.01.2016  Puolustusministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249788/KIRJE_20160218031503_249788.pdf


 197. Edustajan nimeäminen Henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön tarkistamistyöryhmään; Niina Harjunheimo

  20.01.2016  Elinkeinoelämän keskusliitto
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249785/KIRJE_20160218031503_249785.pdf


 198. Edustajan nimeäminen; Ida Sulin

  20.01.2016  Suomen Kuntaliitto
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249786/KIRJE_20160218031503_249786.pdf


 199. Edustajan nimeäminen; Tuula Sario

  20.01.2016  Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249787/KIRJE_20160218031503_249787.pdf


 200. Edustajan nimeäminen; Niina Harjunheimo

  20.01.2016  Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/250803/KIRJE_20160311031504_250803.pdf


 201. Jäsenen nimeämispyyntö

  18.01.2016  Oikeusministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249789/KIRJE_20160218031503_249789.pdf


 202. Luonnos työryhmän asettamispäätökseksi

  18.01.2016  Oikeusministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21698/249798/KIRJE_20160218031503_249798.pdf

 1. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietintö

  2017  Oikeusministeriö
  Verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-612-3