Skip to content
Media

EU:n energiaministerit jatkavat keskusteluja 55-valmiuspaketin energia-aloitteista sekä korkeista energian hinnoista

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 1.12.2021 14.26
Tiedote
Kuvassa EU lippu

EU:n energianeuvosto järjestetään 2.12.2021 Brysselissä. Suomea kokouksessa edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilän valtiosihteeri Jukka Ihanus. Kokouksen pääteemoina ovat 55-valmiuspaketin energia-aloitteet uusiutuvasta energiasta ja energiatehokkuudesta sekä energian hintojen nousu Euroopassa.

Kokouspäivän aluksi energiaministerit käyvät periaatekeskustelun Euroopan komission heinäkuussa antamasta 55-valmiuspaketista ja erityisesti sen lainsäädäntöehdotuksista energiatehokkuusdirektiivin (EED) ja uusiutuvan energian direktiivin (REDII) muuttamiseksi. Lisäksi komissio esittelee ministereille 55-valmiuspakettia koskevan edistymisraportin. 

Uusiutuvan energian direktiivin osalta keskustelussa pureudutaan siihen, mistä asioista direktiivissä tulisi säätää ja kuinka paljon jäsenvaltioille tulisi jättää joustoa. Energiatehokkuusdirektiivin osalta jäsenvaltioiden puheenvuoroissa keskitytään siihen, missä määrin komission ehdottamat toimet ovat tasapainossa kiristyvien tavoitteiden ja kansalliset erityispiirteet huomioivan joustavuuden välillä.

Suomi katsoo, että tavoitteiden kiristäminen voidaan hyväksyä siltä osin, kun ne tosiasiallisesti vievät unionia kohti 55 prosentin päästövähennystavoitetta. Kummankin esityksen osalta huolena nähdään sääntelyn yksityiskohtaistuminen. Liian jäykän sääntelyn sijaan tarvitaan ennustettavaa ja mahdollistavaa säädäntää, jonka myötä yrityksillä on mahdollisuus tehdä päästövähennysten kannalta välttämättömät investoinnit.

Suomi pitää tärkeänä, että 55-valmiuspaketista käytävien neuvottelujen lopputuloksena saavutetaan vuodelle 2030 asetettu vähintään 55 prosentin ilmastotavoite, joka voidaan myös ylittää. 

Energianeuvoston toisessa keskusteluasiakohdassa ministerit käyvät näkemystenvaihdon nousseista energiahinnoista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä. Keskustelun taustalla on 15.11. julkaistu energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER) sähkömarkkinoiden toimintaa koskeva alustava raportti, joka pohjautuu komission 13.10. julkaisemassa energiahintoja koskevassa tiedonannossa annettuun toimeksiantoon. 

Yhteistyöviraston raportissa todetaan, että kaasuriippuvuus ja vähäiset sähkönsiirtoyhteydet naapurimaihin lisäävät jäsenvaltioiden alttiutta korkeille sähkön hinnoille. Virasto katsoo nykyisen korkean hintatilanteen olevan väliaikainen ilmiö, jonka se arvioi kestävän huhtikuulle 2022 saakka. Ilmeisiä markkinamanipulaatioita ei alustavan raportin mukaan ole havaittu.

Suomi pitää energian hintojen nousun vaikutuksia kuluttajille valitettavana. Fossiilisista polttoaineista luopuminen ja uusiutuvan energian ja muiden päästöttömien energialähteiden osuuden kasvattaminen on tärkeää, koska nämä suojaavat energian hintashokeilta pidemmällä aikavälillä. Näkemyksemme mukaan EU:n ei tulisi ryhtyä toimiin, jotka aiheuttaisivat häiriöitä päästökauppajärjestelmälle tai sähkömarkkinoille.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Eero Karjalainen, TEM, puh. +358 505 017 746  
ylitarkastaja Tatu Pahkala, TEM, p. +358 50 396 1285
erityisasiantuntija Ville Niemi, UM/EUE, Bryssel puh. +32 479 470 17

Back to top