Skip to content
Media

EU:s energiministrar fortsätter diskussionerna om energiinitiativen i 55 %-paketet och om de höga energipriserna

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2021 14.26 | Publicerad på svenska 1.12.2021 kl. 20.40
Pressmeddelande
Kuvassa EU lippu

EU:s energiråd hålls i Bryssel den 2 december 2021. Finland representeras vid mötet av näringsminister Mika Lintiläs statssekreterare Jukka Ihanus. Huvudteman för mötet är 55 %-paketets energiinitiativ om förnybar energi och energieffektivitet samt de stigande energipriserna i Europa.

Dagen inleds med en principdiskussion om 55 %-paketet som Europeiska kommissionen lade fram i juli, och särskilt om paketets energiinitiativ med syfte att ändra direktivet om energieffektivitet (EED) och direktivet om förnybar energi (REDII). Dessutom presenterar kommissionen en framstegsrapport om 55 %-paketet för ministrarna. 

I fråga om direktivet om förnybar energi tar man i diskussionen fasta på vilka frågor som ska regleras i direktivet och i vilken utsträckning medlemsstaterna ska ges flexibilitet. När det gäller direktivet om energieffektivitet fokuserar medlemsstaterna i sina anföranden på i vilken mån de åtgärder som kommissionen föreslår är i balans mellan de skärpta målen och den flexibilitet som beaktar de nationella särdragen.

Finland anser att en skärpning av målen kan godkännas till den del den de facto leder unionen mot målet att minska utsläppen med 55 procent. I fråga om båda förslagen finns det farhågor för att regleringen ska bli mer detaljerad. I stället för en för stram reglering behövs det en förutsägbar och möjliggörande lagstiftning som gör det möjligt för företagen att göra investeringar som är nödvändiga med tanke på utsläppsminskningarna.

Finland anser det vara viktigt att man som ett resultat av förhandlingarna om 55 %-paketet uppnår det klimatmål om minst 55 procent som uppställts för 2030, och att det också kan överskridas. 

Under energirådets andra diskussionspunkt diskuterar ministrarna de stigande energipriserna och åtgärder i anslutning till dem. Bakgrunden till diskussionen är den preliminära rapport om verksamheten på elmarknaden, som publicerades den 15 november av byrån för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet (Acer) och som baserar sig på ett uppdrag i det meddelande om energipriser som Europeiska kommissionen offentliggjorde den 13 oktober. 

I rapporten från byrån för samarbete konstateras det att beroendet av gas och otillräckliga elöverföringsförbindelser till grannländerna gör medlemsstaterna mera utsatta vid höga elpriser. Byrån anser att det nuvarande läget med höga priser är ett tillfälligt fenomen som den tror varar fram till april 2022. Enligt en preliminär rapport har ingen uppenbar marknadsmanipulation upptäckts.

Finland anser att effekterna av stigande energipriser på konsumenterna är beklagliga. Det är viktigt att frångå fossila bränslen och att öka andelen förnybar energi och andra utsläppsfria energikällor för att skydda sig mot prischocker på längre sikt. Enligt vår uppfattning bör EU inte vidta åtgärder som skulle störa systemet för handel med utsläppsrätter eller elmarknaden.

Ytterligare information:
Eero Karjalainen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 501 7746 
Tatu Pahkala, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 396 1285
Ville Niemi, specialsakkunnig, UM/Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel, tfn +32 479 470 17

Back to top