Skip to content
Media

Ändring av grundlagens bestämmelse om skyddet för förtroliga meddelanden träder i kraft i oktober

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.10.2018 14.26
Pressmeddelande

Grundlagen ska ändras så att man för att trygga den nationella säkerheten kan föreskriva om nödvändiga begränsningar i skyddet för hemligheten i fråga om förtroliga meddelanden genom en vanlig lag, då de förutsättningar som ska anses vara behövliga är uppfyllda. I praktiken innebär ändringen att underrättelselagarna kan stiftas redan under denna regeringsperiod. Avsikten är att republikens president stadfäster ändringen så att den träder i kraft den 15 oktober 2018.

Riksdagen behandlar som bäst förslagen till lagstiftning om civil och militär underrättelseverksamhet och övervakning av underrättelseverksamheten.

Enligt grundlagen är brev- och telefonhemligheten samt hemligheten i fråga om andra förtroliga meddelanden okränkbar. I grundlagen tas in ett nytt moment enligt vilket det genom lag ska kunna föreskrivas om sådana begränsningar i meddelandehemligheten som är nödvändiga vid utredning av brott som äventyrar individens eller samhällets säkerhet eller hemfriden, vid rättegång, vid säkerhetskontroll och under frihetsberövande samt för att inhämta information om militär verksamhet eller sådan annan verksamhet som allvarligt hotar den nationella säkerheten.

Med militär verksamhet avses i bestämmelsen både statliga och icke-statliga militärt organiserade truppers verksamhet eller verksamhet i anslutning till militära maktmedel. Inhämtning av information om militär verksamhet omfattar kartläggning av externa militära hot som riktar sig mot Finland.

Med verksamhet som allvarligt hotar den nationella säkerheten avses verksamhet som hotar den demokratiska stats- och samhällsordningen, grundläggande samhällsfunktioner, ett stort antal människors liv eller hälsa eller internationell fred och säkerhet. En förutsättning är dock att verksamheten har någon koppling till Finland och att den hotar uttryckligen Finlands nationella säkerhet.

Till följd av ändringen blir det möjligt att genom en vanlig lag föreskriva om sådana befogenheter till underrättelseinhämtning som begränsar skyddet för hemligheten i fråga om förtroliga meddelanden. Bestämmelsen begränsar till en viss del betydligt de villkor på vilka det kan föreskrivas om befogenheterna. Hoten mot den nationella säkerheten ska vara av allvarlig karaktär. De befogenheter som ingriper i skyddet för hemligheten i fråga om förtroliga meddelanden ska också förutsätta att de är nödvändiga för inhämtande av information. Ändringen möjliggör inte införande av lagstiftning om allmän, oriktad och heltäckande övervakning av datatrafik.

Riksdagen ändrade regeringens proposition så att man i bestämmelsen om skyddet för hemligheten i fråga om förtroliga meddelanden på samma sätt som nu talar om utredning av brott, inte om bekämpning av brott såsom regeringen föreslog. 

Mer information:

Tuula Majuri, lagstiftningsdirektör, tfn 02951 50280
 Anu Mutanen, specialsakkunnig, tfn 02951 50311, e-post : [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Back to top