Skip to content
Government and ministries Media

Regeringen utarbetade en nationell handlingsplan för grundläggande

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2012 12.30
Pressmeddelande -

De grundläggande och mänskliga rättigheterna måste också bli verklighet. Detta är utgångspunkten för handlingsplanen, om vilken regeringen fattade beslut i dag vid sitt sammanträde. Den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter för åren 2012-2013 syftar till att konkretisera grundlagens bestämmelse om att det allmänna ska se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses. Tyngdpunkten i handlingsplanen ligger på konkreta projekt som främjar denna uppgift. Det har inte tidigare utarbetats någon nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter i Finland. Beslutet om att bereda en handlingsplan ingår i regeringsprogrammet. Riksdagen förutsatte i samband med behandlingen av statsrådets redogörelse om Finlands politik för de mänskliga rättigheterna år 2009 att en sådan handlingsplan utarbetas. I enlighet med regeringsprogrammet ska regeringen i slutet av valperioden till riksdagen lämna en redogörelse om hur målen som nu uppställts har genomförts.

I handlingsplanen betraktas de centrala människorättsutmaningarna i Finland samt de olika myndigheternas roll vid tryggandet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Målet är både att utveckla förvaltningens verksamhet så att de grundläggande och mänskliga rättigheterna beaktas i arbetet och att skapa nya arbetsredskap, indikatorer, för att följa upp förverkligandet av rättigheterna.

I handlingsplanen har samlats olika projekt med vilka regeringen under åren 2012 och 2013 strävar efter att främja tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Förteckningen är inte uttömmande utan tillgodoseendet av dessa rättigheter främjas även genom flera andra lagstiftnings- och utvecklingsprojekt. Handlingsplanen syftar till att skapa förfaranden för att systematiskt följa upp situationen för de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Finland och med hjälp av vilka man effektivt och konsekvent kan ingripa i problem som upptäcks.

I handlingsplanen har de enskilda projekten kopplats till grundlagens bestämmelser om grundläggande rättigheter och internationella människorättskonventioner. Projekten har ordnats till tematiska helheter utgående från 12 olika livsområden. Handlingsplanen innehåller 67 olika projekt och samtliga ministerier deltar i genomförandet av projekten. Projekten bildar en omfattande helhet av olika slags åtgärder, från utveckling av samarbetet mellan myndigheterna och andra aktörer inom området för grundläggande och mänskliga rättigheter till främjande av rättigheterna för enskilda grupper.

Handlingsplanen har beretts i öppen dialog med de olika intressentgrupperna, såsom medborgarorganisationerna. För att stöda arbetsgruppens arbete tillsattes det en panel som bestod av representanter för medborgarorganisationer, forskningen kring de grundläggande rättigheterna och övervakningen av tillgodoseendet av dessa rättigheter. Medborgarnas kommentarer samlades in via diskussionsforumet Dinåsikt.fi.

Ytterligare upplysningar: justitieminister Anna-Maja Henrikssons specialmedarbetare Robin Harms, 09 1605 67506, ordförande för beredningsgruppen, direktör Johanna Suurpää, JM, tfn 09 1606 7800, och arbetsgruppens sekreterare, konsultativ tjänsteman Kaisa Tiusanen, JM, tfn 09 1606 7953, e-post: fö[email protected]

Back to top