Tiiviimmän yhteistyön toteuttamista Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa koskevaa asetusta täydentävä lainsäädäntöhanke

OM006:00/2018 Statute drafting

Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimivallassa on tutkia riippumattomana Euroopan unionin (EU) syyttäjäviranomaisena EU:n talousarvioon kohdistuvia rikoksia ja asettaa rikoksista epäillyt syytteeseen kansallisissa tuomioistuimissa. Tarkoituksena on, että EPPO aloittaisi toimintansa marraskuussa 2020. Virasto koostuu Luxemburgiin sijoittuvasta keskusvirastosta ja jäsenvaltioissa toimivista valtuutetuista Euroopan syyttäjistä.

Basic information Completed

Project number OM006:00/2018

Case numbers VN/883/2018

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 1.3.2018 –

Date of appointment 1.3.2018

Law drafting

HE laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan sekä siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Under preparation

  Added to session on 19.8.2020
 • 2

  Estimated week of presentation

  Estimated new week of presentation 43/2020
 • 3

  Current stage: Submitted to Parliament

 • 4

  Statute adopted

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi asetuksen säännöksiä täydentävä laki Euroopan syyttäjänvirastosta. Lisäksi ehdotetaan tehtäväksi muutoksia ainakin esitutkintalakiin, oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettuun lakiin, Syyttäjälaitoksesta annettuun lakiin, rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annettuun lakiin, rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annettuun lakiin sekä oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annettuun lakiin.

Minister in chargeMinister of Justice Henriksson

Legislative plan for autumn session 2020

Goals and results

Työryhmän tehtävänä oli valmistella ehdotukset asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi. Työryhmän oli laadittava ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon.

Summary

Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimivallassa on tutkia riippumattomana Euroopan unionin (EU) syyttäjäviranomaisena EU:n talousarvioon kohdistuvia rikoksia ja asettaa rikoksista epäillyt syytteeseen kansallisissa tuomioistuimissa. Tarkoituksena on, että EPPO aloittaisi toimintansa marraskuussa 2020. Virasto koostuu Luxemburgiin sijoittuvasta keskusvirastosta ja jäsenvaltioissa toimivista valtuutetuista Euroopan syyttäjistä.

Starting points

Neuvoston asetus (EU) 2017/1939 tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa on annettu 12 päivänä lokakuuta 2017.

Asetuksen mukaan EPPO alkaa hoitaa sille asetuksessa määrättyjä tutkinta- ja syyttämistehtäviä päivänä, joka vahvistetaan EPPO:n perustamisen jälkeen Euroopan pääsyyttäjän esittämästä ehdotuksesta annettavalla komission päätöksellä. Päivä, joka komission on määrä vahvistaa, on aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua asetuksen voimaantulopäivästä. Tämänhetkisen tiedon mukaan EPPO:n on määrä aloittaa toimintansa marraskuussa 2020.

Asetuksella perustetaan Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) EU:n taloudellisia etuja vahingoittavien rikosten tutkintaa ja syytetoimia varten.
Komissio on perustellut viraston perustamista erityisesti sillä, että nykyiset keinot EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvien rikosten torjumiseksi eivät ole riittävän tehokkaita. Rikoksia ei jäsenvaltioissa tutkita riittävän tehokkaasti, mistä aiheutuu huomattavia taloudellisia tappioita koko EU:lle. EPPO:n tavoitteena on toimia itsenäisenä toimielimenä, joka voi velvoittaa jäsenvaltiot käynnistämään EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvia rikoksia koskevat tutkinta- ja syytetoimet.

Rakenteellisesti EPPO muodostuu Luxemburgissa sijaitsevasta keskustasosta ja jäsenvaltioissa toimivasta hajautetusta tasosta. Keskustason keskeisiksi toimijoiksi nimetään Euroopan pääsyyttäjä ja kustakin EPPO:oon osallistuvasta jäsenvaltiosta valittavat Euroopan syyttäjät. Jäsenvaltioissa EPPO:n muodostavat Euroopan valtuutetut syyttäjät.

EPPO:n toimivaltaan kuuluvat rikokset, joista säädetään unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/1371. EPPO:lla on toimivalta käsitellä myös liitännäisrikoksia, jotka erottamattomasti liittyvät mainittuihin rikoksiin.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.