Lagstiftning som kompletterar förordningen om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)

OM006:00/2018 Lagstiftningsprojekt

Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimivallassa on tutkia riippumattomana Euroopan unionin (EU) syyttäjäviranomaisena EU:n talousarvioon kohdistuvia rikoksia ja asettaa rikoksista epäillyt syytteeseen kansallisissa tuomioistuimissa. Tarkoituksena on, että EPPO aloittaisi toimintansa marraskuussa 2020. Virasto koostuu Luxemburgiin sijoittuvasta keskusvirastosta ja jäsenvaltioissa toimivista valtuutetuista Euroopan syyttäjistä.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM006:00/2018

Ärendenummer VN/883/2018

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 1.3.2018 –

Datum för tillsättande 1.3.2018

Lagberedning

RP till lagstiftning som kompletterar förordningen (EU) 2017/1939 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 19.8.2020
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 43/2020
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

  22.10.2020
 • 4

  Författningen har antagits

I propositionen föreslås det att det stiftas en lag om Finlands deltagande i verksamheten av Europeiska åklagarmyndigheten för att komplettera bestämmelserna i förordningen. Dessutom föreslås det ändringar åtminstone i förundersökningslagen, lagen om rättegång i brottmål, lagen om Åklagarmyndigheten, lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen, lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna samt i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2020

Mål och resultat

Arbetsgruppen hade till uppgift att bereda förslag till lagstiftning som kompletterar förordningen. Förslaget skulle utarbetas i form av en regeringsproposition.

Sammandrag

Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimivallassa on tutkia riippumattomana Euroopan unionin (EU) syyttäjäviranomaisena EU:n talousarvioon kohdistuvia rikoksia ja asettaa rikoksista epäillyt syytteeseen kansallisissa tuomioistuimissa. Tarkoituksena on, että EPPO aloittaisi toimintansa marraskuussa 2020. Virasto koostuu Luxemburgiin sijoittuvasta keskusvirastosta ja jäsenvaltioissa toimivista valtuutetuista Euroopan syyttäjistä.

Utgångspunkter

Rådets förordning (EU) 2017/1939 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) antogs den 12 oktober 2017.

Enligt förordningen ska EPPO åta sig de utrednings- och lagföringsuppgifter som avses i förordningen vid den tidpunkt som fastställs genom kommissionens beslut på grundval av förslag från den europeiska chefsåklagaren efter att EPPO har inrättats. Det datum som kommissionen ska fastställa får inte vara tidigare än tre år efter det att förordningen har trätt i kraft. Enligt befintlig information kommer Europeiska åklagarmyndigheten att inleda sin verksamhet i november 2020.

Genom förordningen inrättas Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) för utredning och lagföring av brott som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen.

Kommissionen har motiverat behovet att inrätta EPPO speciellt med att nuvarande metoder för att bekämpa brott som riktar sig mot EU:s ekonomiska intressen inte är tillräckligt effektiva. Dessa brott undersöks inte tillräckligt effektivt i medlemsstaterna, vilket medför avsevärda ekonomiska förluster för hela EU. EPPO ska vara en självständig institution som kan ålägga medlemsstaterna att inleda utrednings- och lagföringsåtgärder vid brott som riktar sig mot EU:s finansiella intressen.

Strukturellt ska EPPO bestå av en central nivå med säte i Luxemburg och en decentraliserad nivå i medlemsstaterna. För den centrala nivån utnämns en europeisk chefsåklagare och europeiska åklagare som utses i varje medlemsstat som deltar i EPPO:s verksamhet. I medlemsstaterna ska EPPO bestå av europeiska delegerade åklagare.

Europeiska åklagarmyndighetens behörighet omfattar brott som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen. Europeiska åklagarmyndigheten är också behörig att behandla brott som är oupplösligt sammankopplade med de brott som avses i direktivet.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.