Tools and support

Tools and support for cross-border judicial cooperation

OM015:00/2021 Development

Oikeusministeriössä toteutetaan 1.1.2021–31.12.2022 EU-komission oikeusohjelman rahoittama hanke, jonka tavoitteena on edistää rajat ylittävää yhteistyötä siviilioikeuden alalla ja tarjota suomalaisille oikeusalan toimijoille tietoa ja tukea EU:n siviilioikeuden käytännön soveltamiseen.

Basic information Completed

Project number OM015:00/2021

Case numbers VN/5246/2021

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 1.1.2021 – 31.12.2022

Date of appointment 1.1.2021

Goals and results

Tukea ja työkaluja rajat ylittävään oikeudelliseen yhteistyöhön -hankkeen pääasiallisena tavoitteena on edistää rajat ylittävää yhteistyötä siviilioikeuden alalla ja tarjota suomalaisille oikeusalan toimijoille tietoa ja tukea EU:n siviilioikeuden käytännön soveltamiseen.

Hanke on rahoitettu EU:n oikeusalan rahoitusohjelmasta (Justice Programme 2014-2020). Lisätietoa rahoitusohjelmasta löytyy täältä: (https://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm

Hanke koostuu kolmesta sisällöllisestä osasta: 1) Kansallisen verkoston (Suomen kansallinen verkosto rajat ylittävissä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa) viestinnän tehostaminen ja työkalujen kehittäminen tukemaan rajat ylittävää oikeudellista yhteistyötä, 2) Tiedon jakaminen ja koulutus sekä 3) Kansallisen verkoston vahvistaminen ja sen kansainvälisen yhteistyön parantaminen.

Hankkeen ensimmäinen osa painottuu kansallisen verkoston viestinnän kehittämiseen. Hankkeen aikana mm. uudistetaan kansallisen verkoston uutiskirje. Lisäksi suomalaisia tuomioistuimia tuetaan rajat ylittävään siviili- ja kauppaoikeuteen liittyvissä tehtävissä luomalla oikeushallinnon intranettiin uusia tietosisältöjä ja tuottamalla tuomioistuinten käyttöön verkkotyökalu rajat ylittävien oikeusapupyyntöjen valmisteluun (tiedoksianto- ja todistelua koskeva pyynnöt).

Tiedon jakaminen ja koulutus – osio sisältää rajat ylittävää oikeudellista yhteistyötä käsitteleviä koulutus- ja tiedonjakotilaisuuksia eri puolella Suomea. Näiden tilaisuuksien tavoitteena on tehdä EU:n siviilioikeuden alan lainsäädäntöä sekä rajat ylittävää oikeudellista yhteistyötä tukevia verkostoja tunnetummiksi Suomessa, jotta niiden tuottamat palvelut ovat nykyistä paremmin oikeusalan ammattilaisten hyödynnettävissä. Hankkeen aikana järjestetään myös kaksi valtakunnallista seminaaria EU:n siviilioikeuteen liittyvistä teemoista.

Kansallisen verkoston vahvistamista ja sen kansainvälisen yhteistyön parantamista koskeva osio sisältää kansallisen verkoston perustoiminnan ylläpitämistä ja kehittämistä sekä yhteistyötä muiden EU-valtioiden kansallisten verkostojen kanssa.

Summary

Oikeusministeriössä toteutetaan 1.1.2021–31.12.2022 EU-komission oikeusohjelman rahoittama hanke, jonka tavoitteena on edistää rajat ylittävää yhteistyötä siviilioikeuden alalla ja tarjota suomalaisille oikeusalan toimijoille tietoa ja tukea EU:n siviilioikeuden käytännön soveltamiseen.

Starting points

Suomessa on vuodesta 2016 lähtien toiminut kansallinen verkosto rajat ylittävissä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa. Kansallinen verkosto koostuu tuomioistuinten, Tuomioistuinviraston, ulosottolaitoksen, oikeusaputoimistojen, Suomen asianajajaliiton ja oikeusministeriön nimittämistä jäsenistä. Kansallisen verkoston tehtäviin kuuluu mm. tiedon välittäminen EU:n siviilioikeudellisesta lainsäädännöstä ja siihen liittyvistä tietolähteistä sekä Euroopan oikeudellisesta verkostosta suomalaisille oikeusviranomaisille sekä muille oikeusalan toimijoille. Kansallisen verkoston toiminta kytkeytyy Euroopan oikeudelliseen verkostoon (European Judicial Network in Civil and Commercial matters, EJN), joka on EU-tason yhteistyöverkosto rajat ylittävissä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa.

Oikeusministeriössä oli 1.3.2019-29.2.2020 käynnissä EU-hanke (Strengthening of the Finnish National Network –hanke), jossa kerättiin tietoa mm. tuomioistuinten tarpeista ja toiveista liittyen EU:n siviilioikeuden alan lainsäädännön soveltamiseen. Tukea ja työkaluja -hanke on jatkohanke tälle EU-hankkeelle. Hankesuunnitelma pohjautuukin ensimmäisen hankkeen tulosten pohjalta esiin nousseisiin kehitystarpeisiin. Ensimmäisessä hankkeessa kerättyjen tietojen perusteella EU:n siviilioikeuden soveltamista pidetään haastavana ja sen soveltamiseen toivotaan enemmän helposti saatavilla olevaa tietoa ja tukea. Keskeinen huomio oli myös se, että erilaiset verkostot, joita on perustettu tukemaan oikeudellista yhteistyötä, ovat edelleen melko tuntemattomia Suomessa, eikä niiden tarjoamaa tukea ja tietoa siten hyödynnetä täysimääräisesti.

Additional information

Read more

Seminaari 11.11.2022: Rajat ylittävä avioero ja liitännäiskysymykset

Ministry of Justice News item 31.10.2022 11.40

Seminaarista työkaluja EU:n siviilioikeuden soveltamiseen

Ministry of Justice News item 1.11.2021 13.02