Stöd och verktyg

Stöd och verktyg för gränsöverskridande rättsligt samarbete

OM015:00/2021 Projekt

Vid justitieministeriet genomförs 1.1.2021 – 31.12.2022 ett projekt som finansieras med medel ur EU-kommissionens finansieringsprogram inom det rättsliga området. Projektets syfte är att främja gränsöverskridande samarbete på området för civilrätt och ge finländska rättstillämpare information och stöd för att tillämpa EU:s civilrätt i praktiken.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM015:00/2021

Ärendenummer VN/5246/2021

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 1.1.2021 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 1.1.2021

Mål och resultat

Det huvudsakliga syftet med projektet Stöd och verktyg för gränsöverskridande rättsligt samarbete är att främja det civilrättsliga samarbetet över gränserna och ge de finländska rättstillämpare information och stöd för att tillämpa EU:s civilrätt i praktiken.

Projektet består av tre delar: 1) effektivisera kommunikationen inom det nationella nätverket (Finlands nationella nätverk i gränsöverskridande civil- och handelsrättsliga frågor) och utveckla verktyg för att stärka det gränsöverskridande rättsliga samarbetet 2) informationsförmedling och utbildning 3) stärka det nationella nätverket och förbättra dess internationella samarbete.

Projektets första del fokuserar på att utveckla det nationella nätverkets kommunikation. Under projektets gång förnyas bland annat det nationella nätverkets nyhetsbrev. Därutöver ska de finländska domstolarna få stöd för att hantera civil- och handelsrättsliga ärenden över gränserna genom att man skapar nytt datainnehåll på justitieförvaltningens intranätssidor och tar fram ett webbverktyg som domstolarna kan använda för att bereda gränsöverskridande begäran om rättshjälp (begäran som gäller delgivning och bevisning).

I delen Informationsförmedling och utbildning ingår utbildningar och informationsförmedlingsmöten som ordnas på olika håll i Finland med gränsöverskridande rättsligt samarbete som tema. Syftet med dessa är att göra EU:s lagstiftning på området civilrätt och de nätverk som bidrar till det gränsöverskridande rättsliga samarbetet mer kända i Finland för att de tjänster som de producerar bättre än i dag ska kunna användas av rättstillämparna. Under projektet ordnas också två landsomfattande seminarier kring teman som hänför sig till EU:s civilrätt.
Projektets tredje del Att stärka det nationella nätverket och förbättra dess internationella samarbete handlar om att driva och utveckla det nationella nätverkets grundläggande verksamhet samt att samarbeta med de andra EU-ländernas nationella nätverk.

Sammandrag

Vid justitieministeriet genomförs 1.1.2021 – 31.12.2022 ett projekt som finansieras med medel ur EU-kommissionens finansieringsprogram inom det rättsliga området. Projektets syfte är att främja gränsöverskridande samarbete på området för civilrätt och ge finländska rättstillämpare information och stöd för att tillämpa EU:s civilrätt i praktiken.

Utgångspunkter

I Finland har sedan 2016 funnits ett nationellt nätverk för gränsöverskridande civil- och handelsrättsliga frågor. Det nationella nätverket består av ledamöter som utsetts av domstolarna, Domstolsverket, Utsökningsverket, rättshjälpsbyråerna, Finlands Advokatförbund och justitieministeriet. Till nätverkets uppgifter hör bland annat att informera finländska rättsliga myndigheter och andra rättstillämpare om EU:s lagstiftning på området för civilrätt med tillhörande informationskällor samt om det europeiska rättsliga nätverket. Det nationella nätverkets verksamhet anknyter till det europeiska rättsliga nätverket (European Judicial Network in Civil and Commercial Matters, EJN) som är ett samarbetsnätverk på EU-nivå i gränsöverskridande civil- och handelsrättsliga frågor.

Vid justitieministeriet pågick 1.3.2019 – 29.2.2020 ett EU-projekt (Strengthening of the Finnish National Network) som samlade in information om bland annat domstolarnas behov och förväntningar i anslutning till tillämpningen av EU:s lagstiftning på området för civilrätt. Projektet Stöd och verktyg är en fortsättning på detta EU-projekt. Projektplanen utgår således från de utvecklingsbehov som det första projektets resultat visade. Enligt de uppgifter som samlades in i samband med det första projektet anses tillämpningen av EU:s civilrätt vara utmanande, och det önskades mer lättillgänglig information och stöd för att tillämpa den. En viktig iakttagelse var också att de olika nätverk som inrättats för att stödja det rättsliga samarbetet fortfarande är tämligen okända i Finland och att det stöd och den information som de ger således inte används fullt ut.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet