Vanginkuljetuslainsäädännön uudistaminen

Vanginkuljetuslainsäädännön uudistaminen ja tutkintavankien säilyttämisen siirtäminen Rikosseuraamuslaitoksen tiloihin

OM017:00/2020 Statute drafting

Oikeusministeriön ja sisäministeriön yhteistyönä on käynnistetty hanke, jossa valmistellaan muutokset, joilla siirretään kaikkien tutkintavankien säilytystehtävät Rikosseuraamuslaitokselle. Hankkeessa uudistetaan myös vanginkuljetuslainsäädäntö.

Project status

Basic information In progress

Project number OM017:00/2020

Case numbers VN/13729/2019

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 14.1.2020 – 31.5.2024

Date of appointment 14.1.2020

Law drafting

HE vanginkuljetuslainsäädännön uudistamiseksi ja tutkintavankien säilyttämisen siirtämiseksi Rikosseuraamuslaitoksen tiloihin
  • 1

    Under preparation

    Adopted in the plan for the session period on 31.8.2023
  • Not issued during the session

Toteutetaan muutokset, joilla siirretään kaikkien tutkintavankien säilytystehtävät Rikosseuraamuslaitokselle sekä uudistetaan vanginkuljetuslainsäädäntö.

Minister in chargeMinister of Justice Meri

Contact personJuho Martikainen, Ministry of Justice

Legislative plan for spring session 2024

Goals and results

Hankkeen tavoitteena on, ettei vuonna 2025 tutkintavankeja enää säilytetä vangitsemisoikeudenkäynnin jälkeen pääsääntöisesti poliisin säilytystiloissa, vaan vankiloissa. Samalla on kuitenkin turvattava esitutkintaviranomaisten mahdollisuus suorittaa esitutkinta tehokkaasti ja huolehdittava siitä, että tutkintavangeille asetettujen yhteydenpitorajoitusten valvonta pystytään toteuttamaan.

Vanginkuljetusjärjestelmän keskeiset tavoitteet ovat kuljettavien kohtelun ja olosuhteiden parantaminen sekä tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti toimiva selkeä vanginkuljetusjärjestelmä. Vanginkuljetusta koskevat muutokset voidaan tarvittaessa toteuttaa eri aikataulussa tutkintavankien säilyttämistä koskevien ratkaisujen kanssa.

Summary

Oikeusministeriön ja sisäministeriön yhteistyönä on käynnistetty hanke, jossa valmistellaan muutokset, joilla siirretään kaikkien tutkintavankien säilytystehtävät Rikosseuraamuslaitokselle. Hankkeessa uudistetaan myös vanginkuljetuslainsäädäntö.

Starting points

Vuoden 2019 alusta lukien voimaan tulleen tutkintavankeuslain muutoksen myötä aikaa, jonka tutkintavankia voidaan säilyttää poliisin ylläpitämässä säilytystilassa, lyhennettiin neljästä viikosta seitsemään vuorokauteen ja säilyttämisen edellytyksiä tiukennettiin. Tiukennuksen taustalla oli muun muassa kansainvälisten ja kansallisten valvon-taelinten esittämä arvostelu tutkintavankien säilyttämisestä poliisin tiloissa. Myös Euroopan neuvoston vankilasääntöjen mukaan tutkintavankeja tulisi lähtökohtaisesti pitää ainoastaan vankiloissa.

Edellä todettua tutkintavankeuslain muutosta valmistellut työryhmä totesi mietinnössään, että mahdollisimman pian ehdotetun uudistuksen toteutuksen jälkeen ja viimeistään vuoteen 2025 mennessä tutkintavankeuslakia tulisi muuttaa siten, että tutkintavan-git sijoitettaisiin vankilaan heti vangitsemista koskevan päätöksen jälkeen erittäin poik-keuksellisia tilanteita lukuun ottamatta. Myös eduskunnan lakivaliokunta on katsonut, että tutkintavankien siirtämisen vankilaan heti vangitsemisoikeudenkäynnin jälkeen tu-lee olla lähtökohtainen pidemmän aikavälin tavoite.

Vanginkuljetusta koskevat säännökset ovat vanhentuneet. Ne eivät täytä niitä vaatimuksia, jotka nykyisin on asetettu esimerkiksi kuljetettavan henkilön oikeusasemaa ja olosuhteita sekä kuljetuksesta huolehtivan viranomaisen toimivaltuuksia ja vastuuta koskevalle lainsäädännölle.

Vanginkuljetuksen nykytilaan liittyviä keskeisiä ongelmia ovat vanhentunut lainsäädäntö, tiedonkulun puutteet, vanginkuljetuksen kohtuuttomat kestoajat, osin puutteelli-set kuljetusvälineet, kuljetettavien vankien puutteelliset olosuhteet sekä vankien heikko terveydentila (muun muassa on varmistettava lääkityksen asianmukainen antaminen).