Vanginkuljetuslainsäädännön uudistaminen

Vanginkuljetuslainsäädännön uudistaminen ja tutkintavankien säilyttämisen siirtäminen Rikosseuraamuslaitoksen tiloihin

OM017:00/2020 Säädösvalmistelu

Oikeusministeriön ja sisäministeriön yhteistyönä on käynnistetty hanke, jossa valmistellaan muutokset, joilla siirretään kaikkien tutkintavankien säilytystehtävät Rikosseuraamuslaitokselle. Hankkeessa uudistetaan myös vanginkuljetuslainsäädäntö.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM017:00/2020

Asianumerot VN/13729/2019

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 14.1.2020 – 31.5.2024

Asettamispäivä 14.1.2020

Lainvalmistelu

HE vanginkuljetuslainsäädännön uudistamiseksi ja tutkintavankien säilyttämisen siirtämiseksi Rikosseuraamuslaitoksen tiloihin
  • 1

    Valmistelussa

    Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
  • Ei annettu istuntokaudella

Toteutetaan muutokset, joilla siirretään kaikkien tutkintavankien säilytystehtävät Rikosseuraamuslaitokselle sekä uudistetaan vanginkuljetuslainsäädäntö.

VastuuministeriOikeusministeri Meri

YhteyshenkilöJuho Martikainen, oikeusministeriö

Kevätistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on, ettei vuonna 2025 tutkintavankeja enää säilytetä vangitsemisoikeudenkäynnin jälkeen pääsääntöisesti poliisin säilytystiloissa, vaan vankiloissa. Samalla on kuitenkin turvattava esitutkintaviranomaisten mahdollisuus suorittaa esitutkinta tehokkaasti ja huolehdittava siitä, että tutkintavangeille asetettujen yhteydenpitorajoitusten valvonta pystytään toteuttamaan.

Vanginkuljetusjärjestelmän keskeiset tavoitteet ovat kuljettavien kohtelun ja olosuhteiden parantaminen sekä tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti toimiva selkeä vanginkuljetusjärjestelmä. Vanginkuljetusta koskevat muutokset voidaan tarvittaessa toteuttaa eri aikataulussa tutkintavankien säilyttämistä koskevien ratkaisujen kanssa.

Tiivistelmä

Oikeusministeriön ja sisäministeriön yhteistyönä on käynnistetty hanke, jossa valmistellaan muutokset, joilla siirretään kaikkien tutkintavankien säilytystehtävät Rikosseuraamuslaitokselle. Hankkeessa uudistetaan myös vanginkuljetuslainsäädäntö.

Lähtökohdat

Vuoden 2019 alusta lukien voimaan tulleen tutkintavankeuslain muutoksen myötä aikaa, jonka tutkintavankia voidaan säilyttää poliisin ylläpitämässä säilytystilassa, lyhennettiin neljästä viikosta seitsemään vuorokauteen ja säilyttämisen edellytyksiä tiukennettiin. Tiukennuksen taustalla oli muun muassa kansainvälisten ja kansallisten valvon-taelinten esittämä arvostelu tutkintavankien säilyttämisestä poliisin tiloissa. Myös Euroopan neuvoston vankilasääntöjen mukaan tutkintavankeja tulisi lähtökohtaisesti pitää ainoastaan vankiloissa.

Edellä todettua tutkintavankeuslain muutosta valmistellut työryhmä totesi mietinnössään, että mahdollisimman pian ehdotetun uudistuksen toteutuksen jälkeen ja viimeistään vuoteen 2025 mennessä tutkintavankeuslakia tulisi muuttaa siten, että tutkintavan-git sijoitettaisiin vankilaan heti vangitsemista koskevan päätöksen jälkeen erittäin poik-keuksellisia tilanteita lukuun ottamatta. Myös eduskunnan lakivaliokunta on katsonut, että tutkintavankien siirtämisen vankilaan heti vangitsemisoikeudenkäynnin jälkeen tu-lee olla lähtökohtainen pidemmän aikavälin tavoite.

Vanginkuljetusta koskevat säännökset ovat vanhentuneet. Ne eivät täytä niitä vaatimuksia, jotka nykyisin on asetettu esimerkiksi kuljetettavan henkilön oikeusasemaa ja olosuhteita sekä kuljetuksesta huolehtivan viranomaisen toimivaltuuksia ja vastuuta koskevalle lainsäädännölle.

Vanginkuljetuksen nykytilaan liittyviä keskeisiä ongelmia ovat vanhentunut lainsäädäntö, tiedonkulun puutteet, vanginkuljetuksen kohtuuttomat kestoajat, osin puutteelli-set kuljetusvälineet, kuljetettavien vankien puutteelliset olosuhteet sekä vankien heikko terveydentila (muun muassa on varmistettava lääkityksen asianmukainen antaminen).