Valtioneuvoston vaikutusarvioinnin osaamisverkosto

OM018:00/2021 Development

Oikeusministeriö on asettanut valtioneuvoston vaikutusarvioinnin osaamisverkoston 18.12.2020-31.3.2023 väliseksi ajaksi. Verkoston tavoitteena on toimia yhteyshenkilöverkostona, tukea säädösvalmistelijoita vaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa ja vahvistaa ministeriöiden välistä yhteistyötä vaikutusarviointien laatimisessa.

Basic information Completed

Project number OM018:00/2021

Case numbers VN/7174/2021

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 18.12.2020 – 31.5.2023

Date of appointment 18.12.2020

Goals and results

Osaamisverkoston keskeisenä tehtävänä on muodostaa yhteyshenkilöverkosto, jossa on jäsen kustakin ministeriöstä. Näiden henkilöiden kautta valmistelija saa yli ministeriörajojen lisätietoa vaikutusarvioinnin tarpeisiin kunkin ministeriön toimialaan liittyvissä kysymyksissä. Verkoston jäsen vastaa toisesta ministeriöstä tulevaan vaikutusten arviointia koskevaan yhteydenottoon, välittää tarvittaessa tiedon oman ministeriönsä asiantuntijoille sekä välittää omasta ministeriöstään tulevat yhteydenotot tarvittaessa verkoston kautta eteenpäin.

Verkostossa keskustellaan myös vaikutusarvioinnista vaikutusalueittain ja menetelmittäin sekä jaetaan hyviä käytäntöjä. Verkosto tiedottaa vaikutusarviointeihin liittyvistä tutkimuksista, ohjeista ja koulutuksista valtioneuvostossa ja voi järjestää näihin liittyviä tilaisuuksia sekä osallistua ohjeistuksen ja koulutusten laatimiseen. Verkosto voi tehdä havaintojensa perusteella kehittämisehdotuksia vaikutusarviointien tieto- ja koulutustarpeista sekä keinoista vahvistaa valtioneuvostotason yhteistyötä vaikutusarviointien laatimisessa.

Summary

Oikeusministeriö on asettanut valtioneuvoston vaikutusarvioinnin osaamisverkoston 18.12.2020-31.3.2023 väliseksi ajaksi. Verkoston tavoitteena on toimia yhteyshenkilöverkostona, tukea säädösvalmistelijoita vaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa ja vahvistaa ministeriöiden välistä yhteistyötä vaikutusarviointien laatimisessa.

Starting points

Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan vaikutusten arviointia parannetaan. Hallitusohjelman mukaan ministeriöiden rajat ylittävää tukea lisätään, jotta lakien vaikutukset myös ihmisten toimeentuloon, ympäristöön, tasa-arvoon, ihmisoikeuksiin ja yritysten toimintaedellytyksiin voidaan arvioida perusteellisesti.

Lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmän (LAKE) vaikutusten arvioinnin kehittämisen alatyöryhmä valmisteli ehdotuksen valtioneuvoston vaikutusarvioinnin osaamisverkoston perustamisesta ja käyttöönotosta. Osaamisverkoston perustamisesta on päätetty hallitusohjelmahankkeena laaditussa paremman sääntelyn toimintaohjelmassa.

Hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi todettiin tarvittavan koko valtioneuvoston kattava pysyväisluonteinen rakenne, joka mahdollistaa vaikutusarviointien tuen yli ministeriörajojen. Käytännön havainnot ovat osoittaneet, että lainvalmistelijat tarvitsevat monipuolista tietoa ja arviointimenetelmiä laadukkaiden ja tarkoituksenmukaisten vaikutusarviointien tekemiseen.

Additional information