Valtioneuvoston vaikutusarvioinnin osaamisverkosto

OM018:00/2021 Kehittäminen

Oikeusministeriö on asettanut valtioneuvoston vaikutusarvioinnin osaamisverkoston 18.12.2020-31.3.2023 väliseksi ajaksi. Verkoston tavoitteena on toimia yhteyshenkilöverkostona, tukea säädösvalmistelijoita vaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa ja vahvistaa ministeriöiden välistä yhteistyötä vaikutusarviointien laatimisessa.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM018:00/2021

Asianumerot VN/7174/2021

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 18.12.2020 – 31.5.2023

Asettamispäivä 18.12.2020

Tavoitteet ja tuotokset

Osaamisverkoston keskeisenä tehtävänä on muodostaa yhteyshenkilöverkosto, jossa on jäsen kustakin ministeriöstä. Näiden henkilöiden kautta valmistelija saa yli ministeriörajojen lisätietoa vaikutusarvioinnin tarpeisiin kunkin ministeriön toimialaan liittyvissä kysymyksissä. Verkoston jäsen vastaa toisesta ministeriöstä tulevaan vaikutusten arviointia koskevaan yhteydenottoon, välittää tarvittaessa tiedon oman ministeriönsä asiantuntijoille sekä välittää omasta ministeriöstään tulevat yhteydenotot tarvittaessa verkoston kautta eteenpäin.

Verkostossa keskustellaan myös vaikutusarvioinnista vaikutusalueittain ja menetelmittäin sekä jaetaan hyviä käytäntöjä. Verkosto tiedottaa vaikutusarviointeihin liittyvistä tutkimuksista, ohjeista ja koulutuksista valtioneuvostossa ja voi järjestää näihin liittyviä tilaisuuksia sekä osallistua ohjeistuksen ja koulutusten laatimiseen. Verkosto voi tehdä havaintojensa perusteella kehittämisehdotuksia vaikutusarviointien tieto- ja koulutustarpeista sekä keinoista vahvistaa valtioneuvostotason yhteistyötä vaikutusarviointien laatimisessa.

Tiivistelmä

Oikeusministeriö on asettanut valtioneuvoston vaikutusarvioinnin osaamisverkoston 18.12.2020-31.3.2023 väliseksi ajaksi. Verkoston tavoitteena on toimia yhteyshenkilöverkostona, tukea säädösvalmistelijoita vaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa ja vahvistaa ministeriöiden välistä yhteistyötä vaikutusarviointien laatimisessa.

Lähtökohdat

Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan vaikutusten arviointia parannetaan. Hallitusohjelman mukaan ministeriöiden rajat ylittävää tukea lisätään, jotta lakien vaikutukset myös ihmisten toimeentuloon, ympäristöön, tasa-arvoon, ihmisoikeuksiin ja yritysten toimintaedellytyksiin voidaan arvioida perusteellisesti.

Lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmän (LAKE) vaikutusten arvioinnin kehittämisen alatyöryhmä valmisteli ehdotuksen valtioneuvoston vaikutusarvioinnin osaamisverkoston perustamisesta ja käyttöönotosta. Osaamisverkoston perustamisesta on päätetty hallitusohjelmahankkeena laaditussa paremman sääntelyn toimintaohjelmassa.

Hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi todettiin tarvittavan koko valtioneuvoston kattava pysyväisluonteinen rakenne, joka mahdollistaa vaikutusarviointien tuen yli ministeriörajojen. Käytännön havainnot ovat osoittaneet, että lainvalmistelijat tarvitsevat monipuolista tietoa ja arviointimenetelmiä laadukkaiden ja tarkoituksenmukaisten vaikutusarviointien tekemiseen.

Lisätietoja