Nuoriso- ja jengirikollisuutta koskeva toimenpideohjelma

OM083:00/2023 Statute drafting

Nuoriso- ja jengirikollisuuden lisääntyminen torjutaan. Hallitus laati laajan toimenpideohjelman, jolla ehkäistään ja torjutaan nuoriso- ja jengirikollisuuden lisääntyminen Suomessa. Hallitus teki toimenpideohjelmasta periaatepäätöksen.

Basic information In progress

Project number OM083:00/2023

Case numbers VN/24165/2023

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 1.9.2023 – 31.12.2027

Date of appointment

Relation to the Government Programme

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.1 Kansallista turvallisuutta ja yhteiskunnan kriisinkestävyyttä vahvistetaan

Law drafting

Government proposal-

Adopted statute-

Contact person
Saija Järvinen, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 150 352
[email protected]

Goals and results

Työryhmän tehtävänä oli hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti valmistella toimenpideohjelma nuoriso- ja jengirikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi Suomessa. Työryhmä suunnitteli hallitusohjelman mukaisten lainsäädännön kehittämistoimien toteuttamisen ja arvioi muut mahdolliset lainmuutostarpeet. Toimenpide-ohjelma tähtää tehokkaaseen nuoriso- ja jengirikollisuuden ennaltaehkäisyyn, rikoskierteen katkaisuun, rikosten selvittämiseen, rangaistusten kiristämiseen ja rikosvastuun toteutumiseen. Työryhmä selvitti myös Ruotsin ja Tanskan vaikuttavia jengirikollisuuden ehkäisyn toimia ja niiden soveltumista Suomeen. Lisäksi työryhmä pohti tehokkaita toimia muun muassa viranomaisten välisen tietojenvaihdon helpottamiseen sekä nuorten palveluihin ohjautumisen, seuraamusjärjestelmän, tutkimuksen ja alueellisen työn kehittämiseen. Sen torjumiseksi hallitus toteuttaa laajan joukon sekä niin sanottuja kovia että pehmeitä toimenpiteitä. Ilmiöön puuttuminen vaatii moniammatillista otetta. Muutokseen otetaan mukaan koko yhteiskunta, lähtien kotien ja vanhempien kasvatusvastuun tuesta sekä syrjäytymisen ja syrjinnän vastaisesta työstä aina kotoutumis- ja maahanmuuttopolitiikkaan saakka. Työryhmä selvittää ja toteuttaa laaja-alaisesti vaikuttavia toimenpiteitä nuorisorikollisuuden ehkäisemiseksi. Ohjelman toimeenpanoa ja seurantaa tehdään hallituskaudella.

Summary

Nuoriso- ja jengirikollisuuden lisääntyminen torjutaan. Hallitus laati laajan toimenpideohjelman, jolla ehkäistään ja torjutaan nuoriso- ja jengirikollisuuden lisääntyminen Suomessa. Hallitus teki toimenpideohjelmasta periaatepäätöksen.

Starting points

Nuorten ja erityisesti alaikäisten väkivaltarikollisuus on lisääntynyt. Rikollisuus kasautuu pienelle joukolle, jolla on taustallaan erilaisia riskitekijöitä. Oikeusministeriön asettama työryhmä (VN/32847/2022) on tunnistanut toistuvan ja vakavan nuorisorikollisuuden aukkokohtia ja jatkokehittämistarpeita (OM 2023:30), kuten:
- Ruotsissa ja Tanskassa vaikuttaviksi havaittujen jengiytymisen ehkäisemiseksi ja jengeistä irtautumiseksi toteutettujen toimien sovellettavuuden arviointi Suomeen
- viranomaisten välisen tietojenvaihdon ja viranomaisten välisten yhteistyömuotojen helpottaminen
- palvelujen ja tuen piiriin ohjautumisen, laajentamisen ja niiden vakiinnuttamisen kehittäminen
- vaihtoehtoisia konfliktinratkaisukeinojen ja seuraamusjärjestelmän kehittäminen
- tiedolla johtamisen ja tutkimuksen kehittäminen
- yhteisöissä ja alueilla tehtävää työn kehittäminen.
Lisäksi toteutetaan hallitusohjelman mukaiset lainsäädännön kehittämistoimenpiteet, mukaan lukien rangaistusten kiristykset, ja selvitetään lisätoimenpiteet ja lainsäädännön muutostarpeet, jotta saavutetaan mahdollisimmat tehokkaat toimet ennaltaehkäisyyn, rikosten selvittämiseen, rangaistusten kiristämiseen ja rikosvastuun toteutumiseen.

Työryhmä otti huomioon hallitusohjelman muut kirjaukset nuoriso- ja jengirikollisuuden vähentämiseksi sekä työryhmän työskentelyn kuluessa esille nousseet muut kehittämistarpeet.

Additional information

Read more

Hallitus tehostaa nuoriso- ja jengirikollisuuden torjuntaa

Ministry of Justice Press release 25.4.2024 13.31

Työryhmä valmistelemaan nuoriso- ja jengirikollisuuden vastaisia toimia

Ministry of Justice Press release 4.9.2023 13.10