Valtioneuvoston asetus mikroyhdistysten tilinpidosta

OM015:00/2023 Statute drafting

Yhdistyslakiin lisättiin 8.2.2.2023 voimaan tulleella muutoksella säännös pienimmille yhdistyksille mahdollisesta tilinpidosta (ks. YhdL 37 a §:n 2 mom.), jota koskevia säännöksiä sovelletaan aikaisintaan 1.7.2023 tai sen jälkeen alkavalla tilikaudella. Tarkemmat säännökset tilinpidosta annetaan valtioneuvoston asetuksella.

Basic information In progress

Project number OM015:00/2023

Case numbers VN/4163/2023

Set by Ministry of Justice

Task class Issuing of a decree

Term/schedule 8.2.2023 –

Date of appointment

Law drafting

Government proposal-

Adopted statute-

Contact person
Markus Tervonen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 558
[email protected]

Goals and results

Asetuksella annetaan yksityiskohtaiset säännökset esim. tositteista, tasetta vastaavista varoja ja velkoja koskevista tiedoista, muista tilinpidon luetteloista, tilinpitoaineiston tallentamisesta ja säilyttämisestä sekä kirjanpitolain mukaisen tilinpäätöksen sijasta laadittavan vuosilaskelman kaavoista. Tarkoitus on, että tarkemmassa sääntelyssä otetaan huomioon nykyiset kirjanpitolain vaatimukset ja vakiintunut hyvä kirjanpitotapa (ks. asetuksenantovaltuuden yksityiskohtaisista perusteluista tarkemmin HE 200/2022 vp., s. 24).

Summary

Yhdistyslakiin lisättiin 8.2.2.2023 voimaan tulleella muutoksella säännös pienimmille yhdistyksille mahdollisesta tilinpidosta (ks. YhdL 37 a §:n 2 mom.), jota koskevia säännöksiä sovelletaan aikaisintaan 1.7.2023 tai sen jälkeen alkavalla tilikaudella. Tarkemmat säännökset tilinpidosta annetaan valtioneuvoston asetuksella.