Statsrådets förordning om mikroföreningars bokföring

OM015:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Genom en ändring som trädde i kraft den 8 februari 2023 fogades till föreningslagen en bestämmelse om den bokföring som är möjlig för de minsta föreningarna (se 37 a § 2 mom. i föreningslagen). De bestämmelser om bokföring som finns i föreningslagen tillämpas tidigast för den räkenskapsperiod som börjar den 1 juli 2023 eller därefter. Närmare bestämmelser om den bokföring som avses i föreningslagen utfärdas genom förordning av statsrådet.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM015:00/2023

Ärendenummer VN/4163/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Förordning utfärdas

Mandattid 8.2.2023 –

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Markus Tervonen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 558
[email protected]

Mål och resultat

Genom förordning utfärdas detaljerade bestämmelser om t.ex. verifikat, uppgifter om tillgångar och skulder som motsvarar balansräkningen, övriga förteckningar i bokföringen, registrering och förvaring av bokföringsmaterial samt om modeller för den årskalkyl som ska upprättas i stället för bokslut enligt bokföringslagen. Avsikten är att genom närmare bestämmelser beakta kraven i den gällande bokföringslagen och vedertagen, god bokföringssed (se detaljmotiveringen till bemyndigandet att utfärda förordning i RP 200/2022 rd, s. 25).

Sammandrag

Genom en ändring som trädde i kraft den 8 februari 2023 fogades till föreningslagen en bestämmelse om den bokföring som är möjlig för de minsta föreningarna (se 37 a § 2 mom. i föreningslagen). De bestämmelser om bokföring som finns i föreningslagen tillämpas tidigast för den räkenskapsperiod som börjar den 1 juli 2023 eller därefter. Närmare bestämmelser om den bokföring som avses i föreningslagen utfärdas genom förordning av statsrådet.