Valtioneuvoston asetus mikroyhdistysten tilinpidosta

OM015:00/2023 Säädösvalmistelu

Yhdistyslakiin lisättiin 8.2.2.2023 voimaan tulleella muutoksella säännös pienimmille yhdistyksille mahdollisesta tilinpidosta (ks. YhdL 37 a §:n 2 mom.), jota koskevia säännöksiä sovelletaan aikaisintaan 1.7.2023 tai sen jälkeen alkavalla tilikaudella. Tarkemmat säännökset tilinpidosta annetaan valtioneuvoston asetuksella.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM015:00/2023

Asianumerot VN/4163/2023

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 8.2.2023 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Markus Tervonen, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 558
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Asetuksella annetaan yksityiskohtaiset säännökset esim. tositteista, tasetta vastaavista varoja ja velkoja koskevista tiedoista, muista tilinpidon luetteloista, tilinpitoaineiston tallentamisesta ja säilyttämisestä sekä kirjanpitolain mukaisen tilinpäätöksen sijasta laadittavan vuosilaskelman kaavoista. Tarkoitus on, että tarkemmassa sääntelyssä otetaan huomioon nykyiset kirjanpitolain vaatimukset ja vakiintunut hyvä kirjanpitotapa (ks. asetuksenantovaltuuden yksityiskohtaisista perusteluista tarkemmin HE 200/2022 vp., s. 24).

Tiivistelmä

Yhdistyslakiin lisättiin 8.2.2.2023 voimaan tulleella muutoksella säännös pienimmille yhdistyksille mahdollisesta tilinpidosta (ks. YhdL 37 a §:n 2 mom.), jota koskevia säännöksiä sovelletaan aikaisintaan 1.7.2023 tai sen jälkeen alkavalla tilikaudella. Tarkemmat säännökset tilinpidosta annetaan valtioneuvoston asetuksella.