Tietosuojalain ja rikosasioiden tietosuojalain muuttaminen

OM016:00/2023 Statute drafting

Hankkeessa on tarkoitus täydentää tietosuojalainsäädäntöä säännöksillä rekisteröidyn oikeudesta saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi, jos tietosuojavaltuutettu ei ole käsitellyt kantelua tai ilmoittanut rekisteröidylle kolmen kuukauden kuluessa käsittelyn etenemisestä tai ratkaisusta.

Basic information Completed

Project number OM016:00/2023

Case numbers VN/3517/2023

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 14.2.2023 – 28.12.2023

Date of appointment

Law drafting

HE laeiksi tietosuojalain ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 31.8.2023
 • 2

  Estimated week of presentation

  Estimated new week of presentation 41/2023
  Original estimated week of presentation 44/2023
 • 3

  Submitted to Parliament

 • 4

  Current stage: Statute adopted

Parliamentary reply EV 55/2023

Esityksen tarkoituksena on tehdä lainsäädäntöön Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön täytäntöönpanon kannalta välttämättömät muutokset. Lakeihin ehdotetaan lisättäväksi säännökset, joilla täydennetään rekisteröidyn oikeussuojaa tilanteessa, jossa rekisteröity ei ole saanut ilmoitusta asiansa käsittelystä, etenemisestä tai ratkaisusta. Tietosuojalakiin ehdotetaan lisättäväksi myös säännökset tietosuojavaltuutetun oikeudesta siirtää ratkaisuvaltaa esittelijöinä toimiville virkamiehille asioissa, joissa lain soveltamiskäytäntö on vakiintunut.

Minister in chargeMinister of Justice Meri

Additional information

 • Finance act: Legislative proposal affecting state revenues or commanding appropriations to purposes set out in the law.

Legislative plan for autumn session 2023

Contact person
Virpi Koivu, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 071
[email protected]

Goals and results

Hankkeen tavoitteena on varmistaa, että rekisteröidyn oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin tuomioistuimessa toteutuu myös tapauksissa, joissa on kyse EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 78 artiklan 2 kohdan ja rikosasioiden tietosuojadirektiivin 53 artiklan 2 kohdan tarkoittamasta tilanteesta, ja laatia ehdotukset tarvittaviksi lainmuutoksiksi.

Summary

Hankkeessa on tarkoitus täydentää tietosuojalainsäädäntöä säännöksillä rekisteröidyn oikeudesta saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi, jos tietosuojavaltuutettu ei ole käsitellyt kantelua tai ilmoittanut rekisteröidylle kolmen kuukauden kuluessa käsittelyn etenemisestä tai ratkaisusta.

Starting points

Perusoikeuskirjan 47 artiklan nojalla jokaisella, jonka unionin oikeudessa taattuja oikeuksia ja vapauksia on loukattu, on oltava käytettävissään tehokkaat oikeussuojakeinot tuomioistuimessa. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (EU:n yleinen tietosuoja-asetus) 78 artiklan 2 kohdan mukaan jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, jos 55 ja 56 artiklan nojalla toimivaltainen valvontaviranomainen ei ole käsitellyt kantelua tai ilmoittanut rekisteröidylle kolmen kuukauden kuluessa 77 artiklan nojalla tehdyn kantelun etenemisestä tai ratkaisusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai muita kuin oikeudellisia oikeussuojakeinoja. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/680 (rikosasioiden tietosuojadirektiivi) 53 artiklan 2 kohta sisältää vastaavat säännökset. Tietosuojalaki (1050/2018) ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annettu laki (1054/2018) eivät sisällä vastaavia säännöksiä.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.