Ändring av dataskyddslagen och dataskyddslagen avseende brottmål

OM016:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Syftet med projektet är att komplettera dataskyddslagstiftningen med bestämmelser om den registrerades rätt att föra ett ärende till domstol, om dataombudsmannen inte har behandlat klagomålet eller informerat den registrerade inom tre månader om det att behandlingen framskred eller avgjordes.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM016:00/2023

Ärendenummer VN/3517/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 14.2.2023 – 28.12.2023

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av dataskyddslagen, lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten och 12 b § i lagen om förvaltningsdomstolarna
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.8.2023
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 41/2023
  Original uppskatting av föredragningsvecka 44/2023
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 55/2023

Syftet med propositionen är att i lagstiftningen göra de ändringar som är nödvändiga med tanke på genomförandet av Europeiska unionens dataskyddslagstiftning. Det föreslås att det till lagarna fogas bestämmelser som kompletterar den registrerades rättsskydd i situationer där den registrerade inte har fått information om hur ett ärende behandlas, fortskrider eller om utgången i det. Vidare föreslås att det till dataskyddslagen fogas bestämmelser om dataombudsmannens rätt att i ärenden där praxis i fråga om lagens tillämpning är vedertagen överföra beslutanderätten på tjänstemän som är föredragande.

Ansvarig ministerJustitieminister Meri

Ytterligare uppgifter

 • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2023

Kontaktperson
Virpi Koivu, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 071
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med projektet är att säkerställa att den registrerades rätt till effektiva rättsmedel i domstol tillgodoses också i sådana situationer som avses i artikel 78.2 i EU:s allmänna dataskyddsförordning och artikel 53.2 i dataskyddsdirektivet och att lägga fram förslag till nödvändiga lagändringar.

Sammandrag

Syftet med projektet är att komplettera dataskyddslagstiftningen med bestämmelser om den registrerades rätt att föra ett ärende till domstol, om dataombudsmannen inte har behandlat klagomålet eller informerat den registrerade inom tre månader om det att behandlingen framskred eller avgjordes.

Utgångspunkter

Enligt artikel 47 i stadgan om de grundläggande rättigheterna ska var och en vars unionsrättsligt garanterade fri- och rättigheter har kränkts ha rätt till ett effektivt rättsmedel inför domstol. Enligt artikel 78.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (EU:s allmänna dataskyddsförordning) ska varje registrerad person, utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller prövningsförfarande utanför domstol, ha rätt till ett effektivt rättsmedel om den tillsynsmyndighet som är behörig i enlighet med artiklarna 55 och 56 underlåter att behandla ett klagomål eller att informera den registrerade inom tre månader om hur arbetet med det klagomål som ingetts med stöd av artikel 77 fortskrider eller om dess resultat. Artikel 53.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 (dataskyddsdirektivet) innehåller motsvarande bestämmelser. Dataskyddslagen (1050/2018) och lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018) innehåller inga motsvarande bestämmelser.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.