Tietosuojalain ja rikosasioiden tietosuojalain muuttaminen

OM016:00/2023 Säädösvalmistelu

Hankkeessa on tarkoitus täydentää tietosuojalainsäädäntöä säännöksillä rekisteröidyn oikeudesta saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi, jos tietosuojavaltuutettu ei ole käsitellyt kantelua tai ilmoittanut rekisteröidylle kolmen kuukauden kuluessa käsittelyn etenemisestä tai ratkaisusta.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM016:00/2023

Asianumerot VN/3517/2023

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 14.2.2023 – 28.12.2023

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laeiksi tietosuojalain ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 41/2023
  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 44/2023
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  12.10.2023
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 55/2023

Esityksen tarkoituksena on tehdä lainsäädäntöön Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön täytäntöönpanon kannalta välttämättömät muutokset. Lakeihin ehdotetaan lisättäväksi säännökset, joilla täydennetään rekisteröidyn oikeussuojaa tilanteessa, jossa rekisteröity ei ole saanut ilmoitusta asiansa käsittelystä, etenemisestä tai ratkaisusta. Tietosuojalakiin ehdotetaan lisättäväksi myös säännökset tietosuojavaltuutetun oikeudesta siirtää ratkaisuvaltaa esittelijöinä toimiville virkamiehille asioissa, joissa lain soveltamiskäytäntö on vakiintunut.

VastuuministeriOikeusministeri Meri

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2023 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Virpi Koivu, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 071
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on varmistaa, että rekisteröidyn oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin tuomioistuimessa toteutuu myös tapauksissa, joissa on kyse EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 78 artiklan 2 kohdan ja rikosasioiden tietosuojadirektiivin 53 artiklan 2 kohdan tarkoittamasta tilanteesta, ja laatia ehdotukset tarvittaviksi lainmuutoksiksi.

Tiivistelmä

Hankkeessa on tarkoitus täydentää tietosuojalainsäädäntöä säännöksillä rekisteröidyn oikeudesta saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi, jos tietosuojavaltuutettu ei ole käsitellyt kantelua tai ilmoittanut rekisteröidylle kolmen kuukauden kuluessa käsittelyn etenemisestä tai ratkaisusta.

Lähtökohdat

Perusoikeuskirjan 47 artiklan nojalla jokaisella, jonka unionin oikeudessa taattuja oikeuksia ja vapauksia on loukattu, on oltava käytettävissään tehokkaat oikeussuojakeinot tuomioistuimessa. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (EU:n yleinen tietosuoja-asetus) 78 artiklan 2 kohdan mukaan jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, jos 55 ja 56 artiklan nojalla toimivaltainen valvontaviranomainen ei ole käsitellyt kantelua tai ilmoittanut rekisteröidylle kolmen kuukauden kuluessa 77 artiklan nojalla tehdyn kantelun etenemisestä tai ratkaisusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai muita kuin oikeudellisia oikeussuojakeinoja. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/680 (rikosasioiden tietosuojadirektiivi) 53 artiklan 2 kohta sisältää vastaavat säännökset. Tietosuojalaki (1050/2018) ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annettu laki (1054/2018) eivät sisällä vastaavia säännöksiä.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.