Automaattista päätöksentekoa koskevan hallinnon yleislainsäädännön valmistelu

OM021:00/2020 Statute drafting

Hankkeen tarkoituksena on valmistella hallinnon yleislainsäädäntöön tarvittavat säännökset, joilla varmistetaan hallinnon lainalaisuuden, hyvän hallinnon periaatteiden, oikeusturvan, julkisuusperiaatteen ja virkavastuun toteutuminen automaattisessa päätöksenteossa.

Basic information Completed

Project number OM021:00/2020

Case numbers VN/3071/2020

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 18.1.2021 – 31.12.2021

Date of appointment 18.1.2021

Law drafting

HE julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi

Parliamentary reply EV 303/2022

Hallintolakiin lisätään hallintoasian automaattisen ratkaisemisen mahdollistava sääntely. Tiedonhallintalakiin lisätään sääntely muun muassa automatisoidun toimintaprosessin kehittämisen dokumentoinnista, laadunvarmistamisesta, laadunvalvonnasta ja käyttöönotosta. Esitys liittyy EU:n tietosuojasääntelyyn sekä perustuslakivaliokunnan ja ylimpien laillisuusvalvojien automaattista päätöksentekoa koskeviin kannanottoihin. Tavoite lain voimaantulolle on 1.1.2023.

Minister in chargeMinister of Justice Henriksson

Additional information

  • Finance act: Legislative proposal affecting state revenues or commanding appropriations to purposes set out in the law.

  • Processed by: Advisory Committee on Local Government Finances and Administration

Legislative plan for autumn session 2022

Summary

Hankkeen tarkoituksena on valmistella hallinnon yleislainsäädäntöön tarvittavat säännökset, joilla varmistetaan hallinnon lainalaisuuden, hyvän hallinnon periaatteiden, oikeusturvan, julkisuusperiaatteen ja virkavastuun toteutuminen automaattisessa päätöksenteossa.

Starting points

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan sisältyy pyrkimys edistää hallinnon ja koko yhteiskunnan digitalisaatiota. Hallitusohjelmassa asetetaan tavoitteeksi kehittää säädösympäristöä ja hallintoa siten, että ne mahdollistavat digitalisaation ja kestävän kehityksen sekä laajan kokeilukulttuurin. Hallitusohjelmassa mainitaan erikseen lainmuutokset, joilla edistetään digitalisaation ja tekoälyn hyödyntä¬mistä sosiaaliturvaetuuksien hakemisessa, käsittelyssä ja päätöksissä.

Automaattisia hallintopäätöksiä tehdään muun muassa Verohallinnossa ja Kansaneläkelaitoksessa. Verohallinnon automatisoitua menettelyä arvioinut eduskunnan apulaisoikeusasiamies on katsonut (EOAK/3379/2018), että menettely ei perustu asianmukaiseen ja täsmälliseen lainsääntelyyn, jossa olisi otettu huomioon hyvän hallinnon ja oikeusturvan sekä virkavastuun asianmukainen toteutuminen. Tästä syystä apulaisoikeusasiamies piti menettelyä lainvastaisena ja katsoi, että automatisoidun päätöksenteon sääntelytarpeet tulee selvittää viipymättä.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on viime aikaisissa lausunnoissaan arvioinut automaattista päätöksentekoa koskevia sääntelyehdotuksia ja edellyttänyt, että oikeusministeriön valmisteluvastuulle kuuluvan hallinnon yleislainsäädännön alan sääntelytarpeesta on tehtävä selvitys. Selvityksessä on tarkasteltava, millä tavoin automatisoidun hallintomenettelyn ja päätöksenteon sääntely täyttää hallinnon lainalaisuuden, julkisuusperiaatteen ja hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvien hallinnon oikeusperiaatteiden asettamia vaatimuksia sekä turvaa oikeusturvan ja virkamiesten virkavastuun asianmukaisen toteutumisen.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.