Beredning av allmän förvaltningslagstiftning som gäller automatiserat beslutsfattande

OM021:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Syftet med projektet är att bereda de bestämmelser som behövs i den allmänna förvaltningslagstiftningen för att se till att kraven på förvaltningens lagbundenhet, principerna för god förvaltning, rättssäkerheten, offentlighetsprincipen och tjänsteansvaret iakttas vid automatiserat beslutsfattande.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM021:00/2020

Ärendenummer VN/3071/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 18.1.2021 – 31.12.2021

Datum för tillsättande 18.1.2021

Lagberedning

RP om lagstiftning om automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen

Riksdagens svar EV 303/2022

Till förvaltningslagen fogas bestämmelser som möjliggör automatiserad behandling vid avgörande av förvaltningsärenden. Till lagen om informationshantering fogas bestämmelser bland annat om dokumentering av utvecklingen av automatiserade verksamhetsprocesser samt kvalitetssäkring, kvalitetskontroll och driftsättning av processerna. Propositionen hänför sig till EU:s dataskyddslagstiftning samt grundlagsutskottets och de högsta laglighetsövervakarnas ställningstaganden i fråga om automatiserat beslutsfattande. Avsikten är att lagen ska träda i kraft den 1 januari 2023.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Ytterligare uppgifter

  • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

  • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Sammandrag

Syftet med projektet är att bereda de bestämmelser som behövs i den allmänna förvaltningslagstiftningen för att se till att kraven på förvaltningens lagbundenhet, principerna för god förvaltning, rättssäkerheten, offentlighetsprincipen och tjänsteansvaret iakttas vid automatiserat beslutsfattande.

Utgångspunkter

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ska det strävas efter att främja digitaliseringen av förvaltningen och hela samhället. I regeringsprogrammet har det ställts som mål att utveckla lagstiftningen och förvaltningen så att dessa möjliggör digitalisering och hållbar utveckling samt en omfattande försökskultur. Enligt regeringsprogrammet ska man göra de behövliga lagändringar som främjar digitaliseringen och utnyttjandet av artificiell intelligens när sociala förmåner söks eller behandlas eller när det fattas beslut om dem.

Automatiserade förvaltningsbeslut fattas bl.a. inom Skatteförvaltningen och Folkpensionsanstalten. Riksdagens biträdande justitieombudsman, som bedömt skatteförvaltningens automatiserade förfarande, ansåg i sitt avgörande (EOAK/3379/2018) att förfarandet inte bygger på en behörig och exakt lagstiftning som tillgodoser principerna om god förvaltning, rättssäkerhet och tjänsteansvar. Av denna anledning ansåg biträdande justitieombudsmannen att förfarandet var lagstridigt och ansåg att behovet av att reglera det automatiserade beslutsfattandet bör utredas utan dröjsmål.

Riksdagens grundlagsutskott har i sina senaste utlåtanden bedömt regleringsförslag som gäller automatiserat beslutsfattande och förutsatt att det ska göras en utredning om behovet av reglering inom området för den allmänna förvaltningslagstiftningen som omfattas av justitieministeriets beredningsansvar. I utredningen bör man undersöka hur regleringen av automatiserade förvaltningsförfaranden och beslut uppfyller kraven på förvaltningens lagbundenhet, offentlighetsprincipen och rättsprinciperna för förvaltningen, som ligger till grund för en god förvaltning, samt hur rättskyddet tillgodoses och tjänstemännens ansvar förverkligas.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.