Selvityshenkilön ja –ohjausryhmän asettaminen (käräjäoikeuksien rakenneuudistus ja summaariset riita-asiat)

OM025:00/2021 Development

Selvityshenkilön ja ohjausryhmän asettaminen arvioimaan käräjäoikeuksien rakenneuudistuksen ja siihen liittyvän summaaristen riita-asioiden keskittämisen vaikutuksia.

Basic information Completed

Project number OM025:00/2021

Case numbers VN/7343/2021

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 15.3.2021 – 30.9.2022

Date of appointment 15.3.2021

Goals and results

Oikeusministeriö on päättänyt asettaa professori Mikko Aaltosen suostumuksensa mukaisesti arvioimaan 1.1.2019 voimaan tulleen käräjäoikeuksien rakenneuudistuksen ja 1.9.2019 voimaan tulleen summaaristen riita-asioiden keskittämisen vaikutuksia. Lisäksi oikeusministeriö on päättänyt asettaa ohjausryhmän tukemaan selvityshenkilöä selvityksen suunnittelussa ja selvityksen edellyttämän tiedon hankinnassa.

Summary

Selvityshenkilön ja ohjausryhmän asettaminen arvioimaan käräjäoikeuksien rakenneuudistuksen ja siihen liittyvän summaaristen riita-asioiden keskittämisen vaikutuksia.

Starting points

Hyväksyessään hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi tuomioistuinlain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 270/2016 vp) eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman:

”Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa käräjäoikeuksien rakenneuudistuksen ja siihen liittyvän mahdollisen summaaristen riita-asioiden käsittelyä koskevan uudistuksen vaikutuksia kiinnittäen erityistä huomiota oikeusturvan alueelliseen saatavuuteen, kielellisten oikeuksien toteutumiseen, taloudellisiin vaikutuksiin ja oikeudellisten palvelujen tarjontaan sekä antaa lakivaliokunnalle edellä mainituista seikoista selvityksen vuoden 2022 loppuun mennessä.”

Hyväksyessään hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta (HE 190/2017 vp) eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman:

”Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa käräjäoikeuksien rakenneuudistuksen ja siihen liittyvän summaaristen riita-asioiden käsittelyä koskevan uudistuksen vaikutuksia kiinnittäen erityistä huomiota oikeusturvan alueelliseen saatavuuteen, kielellisten oikeuksien toteutumiseen, taloudellisiin vaikutuksiin ja oikeudellisten palvelujen tarjontaan sekä antaa lakivaliokunnalle edellä mainituista seikoista selvityksen vuoden 2022 loppuun mennessä.”

Selvityshenkilön on arvioitava uudistusten toimivuutta ja vaikutuksia edellä kerrotuista eduskunnan lausumista ilmenevällä tavalla.

Read more