Tillsättande av en utredare och en styrgrupp (strukturreformen av tingsrätterna och behandlingen av summariska tvistemål)

OM025:00/2021 Projekt

Tillsättande av en utredare och en styrgrupp för att bedöma effekterna av omstruktureringen av tingsrätterna och centraliseringen av summariska tvistemål i anslutning till omstruktureringen.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM025:00/2021

Ärendenummer VN/7343/2021

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 15.3.2021 – 30.9.2022

Datum för tillsättande 15.3.2021

Mål och resultat

Justitieministeriet har beslutat tillsätta professor Mikko Aaltonen till utredare i enlighet med hans samtycke för att bedöma effekterna av omstruktureringen av tingsrätterna som började gälla den 1 januari 2019 och centraliseringen av summariska tvistemål som trädde i kraft den 1 september 2019. Justitieministeriet har också beslutat tillsätta en styrgrupp som ska bistå utredaren i att planera utredningen och inhämta den information som utredningen förutsätter.

Sammandrag

Tillsättande av en utredare och en styrgrupp för att bedöma effekterna av omstruktureringen av tingsrätterna och centraliseringen av summariska tvistemål i anslutning till omstruktureringen.

Utgångspunkter

När riksdagen godkände regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av domstolslagen och vissa andra lagar som har samband med den (RP 270/2016 rd) godkände riksdagen följande uttalande:

”Riksdagen förutsätter att regeringen bevakar effekterna av omstruktureringen av tingsrätterna och den eventuella reformen av behandlingen av summariska tvistemål med särskilt fokus på bland annat den regionala tillgången till rättssäkerhet, fullföljandet av de språkliga rättigheterna, de ekonomiska konsekvenserna och utbudet av juridiska tjänster samt att regeringen lämnar lagutskottet en utredning i de här frågorna senast 2022.”

När riksdagen godkände regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av rättegångsbalken (RP 190/2017 rd) godkände riksdagen följande uttalande:

”Riksdagen förutsätter att regeringen bevakar effekterna av omstruktureringen av tingsrätterna och den eventuella reformen av behandlingen av summariska tvistemål med särskilt fokus på bland annat den regionala tillgången till rättssäkerhet, fullföljandet av de språkliga rättigheterna, de ekonomiska konsekvenserna och utbudet av juridiska tjänster samt att regeringen lämnar lagutskottet en utredning i de här frågorna senast 2022.”

Utredaren ska bedöma hur reformerna fungerar och vilka konsekvenser de har på det sätt som framgår av riksdagens uttalanden.

Mer om ämnet