Pakkokeinolain muutostarpeiden tarkastelu

OM058:00/2020 Statute drafting

Hankkeen tavoitteena on tarkastella pakkokeinolainsäädännön muutostarpeita ja valmistella tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Pakkokeinolain lisäksi muutokset voivat koskea erityisesti johdonmukaisuussyistä myös muuhun lainsäädäntöön tarvittavia muutoksia. Lisäksi tarkastellaan esitutkintaa koskevan lainsäädännön tiettyjä muutostarpeita.

Basic information Completed

Project number OM058:00/2020

Case numbers VN/13190/2020

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 1.9.2020 – 23.3.2023

Date of appointment 10.7.2020

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Safe and secure Finland built on the rule of law

Tavoite Sense of security to be strengthened and operational capacity of the security authorities to be ensured

Strategiset kokonaisuudet Strengthening the rule of law

Law drafting

HE laeiksi pakkokeinolain ja esitutkintalain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Parliamentary reply EV 305/2022

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pakkokeinolakia ja eräitä siihen liittyviä lakeja. Muutosten tarkoituksena on ensinnäkin selventää pakkokeinolain ja muun pakkokeinoasioita sääntelevän lainsäädännön sellaisia säännöksiä, jotka ovat käytännössä osoittautuneet tulkinnanvaraisiksi. Tarkoituksena on myös tehostaa pakkokeinoasioiden käsittelyä siltä osin kuin tämä voidaan tehdä vaarantamatta asiaan liittyviä perusoikeusintressejä. Lisäksi ehdotetaan tehtäväksi useita pakkokeinon kohteena olevan henkilön perusoikeussuojaa vahvistavia muutoksia, jotka perustuvat erityisesti laillisuusvalvonta- ja oikeuskäytännössä esiin nousseisiin huomioihin.

Minister in chargeMinister of Justice Henriksson

Legislative plan for autumn session 2022

Contact person
Joni Korpinen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 012
[email protected]

Contact person
Lauri Rautio, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 380
[email protected]

Contact person
Katja Repo, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 085
[email protected]

Goals and results

Tehtävänä on tarkastella pakkokeinolainsäädännön muutostarpeita ja tarkastelun perusteella valmistella tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Lisäksi tarkastellaan tiettyjä esitutkintaa koskevan lainsäädännön muutostarpeita.

Summary

Hankkeen tavoitteena on tarkastella pakkokeinolainsäädännön muutostarpeita ja valmistella tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Pakkokeinolain lisäksi muutokset voivat koskea erityisesti johdonmukaisuussyistä myös muuhun lainsäädäntöön tarvittavia muutoksia. Lisäksi tarkastellaan esitutkintaa koskevan lainsäädännön tiettyjä muutostarpeita.

Starting points

Muutostarpeita arvioitaessa huomiota tulee kiinnittää erityisesti eduskunnan kannanottoihin ja laillisuusvalvontaratkaisuihin sekä oikeuskäytännössä esiin nousseisiin kysymyksiin. Lisäksi huomioon tulee ottaa muun muassa käytännön toimijoiden havainnoista aiheutuvat lainsäädäntötarpeet sekä kansainvälisistä velvoitteista mahdollisesti aiheutuvat lainsäädäntötarpeet. Esitutkintaa koskevan lainsäädännön osalta hankkeella on yhteyttä myös pääministeri Marinin hallituksen ohjelmaan.

Additional information

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.