Granskning av behoven att ändra tvångsmedelslagen

OM058:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Målet med projektet är att granska behoven att ändra tvångsmedelslagen (806/2011) och bereda behövliga lagstiftningsändringar. Utöver tvångsmedelslagen kan ändringarna i synnerhet av konsekvensskäl också gälla ändringar som behövs i annan lagstiftning.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM058:00/2020

Ärendenummer VN/13190/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 1.9.2020 – 23.3.2023

Datum för tillsättande 10.7.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Tavoite Trygghetskänslan förstärks och säkerhetsmyndigheternas funktionsförmåga försäkras

Strategiset kokonaisuudet Utvecklingen av rättstaten

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av tvångsmedelslagen och till lagar som har samband med den

Riksdagens svar EV 305/2022

Det föreslås att tvångsmedelslagen och vissa lagar som har samband med den ska ändras. Syftet med ändringarna är att förtydliga sådana bestämmelser i lagstiftning som reglerar tvångsmedelsärenden som i praktiken har visat sig lämna rum för tolkning. Avsikten är också att effektivisera behandlingen av tvångsmedelsärenden till den del detta kan ske utan att de intressen som hänför sig till de grundläggande fri- och rättigheterna äventyras. Dessutom föreslås flera ändringar som stärker de grundläggande fri- och rättigheterna för den som är föremål för tvångsmedel. Ändringarna baserar sig i synnerhet på observationer som kommit fram i laglighetsövervakningen och rättspraxisen.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Joni Korpinen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 012
[email protected]

Kontaktperson
Lauri Rautio, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 380
[email protected]

Kontaktperson
Katja Repo, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 085
[email protected]

Mål och resultat

Arbetsgruppen har till uppgift att granska behoven att ändra tvångsmedelslagen och på grundval av denna granskning bereda nödvändiga lagstiftningsändringar. Vid bedömningen av ändringsbehoven ska särskild uppmärksamhet fästas vid riksdagens ställningstaganden och laglighetsövervakningslösningar samt de frågor som lyfts fram i rättspraxis. Dessutom ska man beakta bl.a. lagstiftningsbehov utifrån praktiska aktörers iakttagelser samt eventuella lagstiftningsbehov som föranleds av internationella förpliktelser under arbetsgruppens arbete.

Sammandrag

Målet med projektet är att granska behoven att ändra tvångsmedelslagen (806/2011) och bereda behövliga lagstiftningsändringar. Utöver tvångsmedelslagen kan ändringarna i synnerhet av konsekvensskäl också gälla ändringar som behövs i annan lagstiftning.

Utgångspunkter

Muutostarpeita arvioitaessa huomiota tulee kiinnittää erityisesti eduskunnan kannanottoihin ja laillisuusvalvontaratkaisuihin sekä oikeuskäytännössä esiin nousseisiin kysymyksiin. Lisäksi huomioon tulee ottaa muun muassa käytännön toimijoiden havainnoista aiheutuvat lainsäädäntötarpeet sekä kansainvälisistä velvoitteista mahdollisesti aiheutuvat lainsäädäntötarpeet. Esitutkintaa koskevan lainsäädännön osalta hankkeella on yhteyttä myös pääministeri Marinin hallituksen ohjelmaan.

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.