Pakkokeinolain muutostarpeiden tarkastelu

OM058:00/2020 Säädösvalmistelu

Hankkeen tavoitteena on tarkastella pakkokeinolainsäädännön muutostarpeita ja valmistella tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Pakkokeinolain lisäksi muutokset voivat koskea erityisesti johdonmukaisuussyistä myös muuhun lainsäädäntöön tarvittavia muutoksia. Lisäksi tarkastellaan esitutkintaa koskevan lainsäädännön tiettyjä muutostarpeita.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM058:00/2020

Asianumerot VN/13190/2020

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.9.2020 – 23.3.2023

Asettamispäivä 10.7.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Tavoite Turvallisuuden tunne vahvistuu ja turvallisuusviranomaisten toimintakyky varmistetaan

Strategiset kokonaisuudet Oikeusvaltion kehittäminen

Lainvalmistelu

HE laeiksi pakkokeinolain ja esitutkintalain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 305/2022

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pakkokeinolakia ja eräitä siihen liittyviä lakeja. Muutosten tarkoituksena on ensinnäkin selventää pakkokeinolain ja muun pakkokeinoasioita sääntelevän lainsäädännön sellaisia säännöksiä, jotka ovat käytännössä osoittautuneet tulkinnanvaraisiksi. Tarkoituksena on myös tehostaa pakkokeinoasioiden käsittelyä siltä osin kuin tämä voidaan tehdä vaarantamatta asiaan liittyviä perusoikeusintressejä. Lisäksi ehdotetaan tehtäväksi useita pakkokeinon kohteena olevan henkilön perusoikeussuojaa vahvistavia muutoksia, jotka perustuvat erityisesti laillisuusvalvonta- ja oikeuskäytännössä esiin nousseisiin huomioihin.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Joni Korpinen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 012
[email protected]

Yhteyshenkilö
Lauri Rautio, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 380
[email protected]

Yhteyshenkilö
Katja Repo, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 085
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tehtävänä on tarkastella pakkokeinolainsäädännön muutostarpeita ja tarkastelun perusteella valmistella tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Lisäksi tarkastellaan tiettyjä esitutkintaa koskevan lainsäädännön muutostarpeita.

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on tarkastella pakkokeinolainsäädännön muutostarpeita ja valmistella tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Pakkokeinolain lisäksi muutokset voivat koskea erityisesti johdonmukaisuussyistä myös muuhun lainsäädäntöön tarvittavia muutoksia. Lisäksi tarkastellaan esitutkintaa koskevan lainsäädännön tiettyjä muutostarpeita.

Lähtökohdat

Muutostarpeita arvioitaessa huomiota tulee kiinnittää erityisesti eduskunnan kannanottoihin ja laillisuusvalvontaratkaisuihin sekä oikeuskäytännössä esiin nousseisiin kysymyksiin. Lisäksi huomioon tulee ottaa muun muassa käytännön toimijoiden havainnoista aiheutuvat lainsäädäntötarpeet sekä kansainvälisistä velvoitteista mahdollisesti aiheutuvat lainsäädäntötarpeet. Esitutkintaa koskevan lainsäädännön osalta hankkeella on yhteyttä myös pääministeri Marinin hallituksen ohjelmaan.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.